Colossians 2

Gome lau anina laani oi, Laodisia iifi e'a papiau'i, ke papiau ma'o lau akeisau akelogoniau au'i isafa fou kaimialao faumiai launiaimoimo, ifou lapaafi puguisau auga fologo laoma. Lau ega'ina lakapa auga, lau anina laani isa mapaame'i, ke alo'i aga'omo femia, alo'i ko'agai aga'o aga'o ani'i fekeani laoma. Ke isa ega koa fekekapa, Deo ega ogefake kapa akaiki'a Iesu Kristo auga fekelogo felo laoma. Ke ega koa fekekapa, ega koa alo'i kapulaga ipaumagai kapa ma'oai oko'i fekelogo laoma. Ke Iesu Kristo faagagai ikifa, ke logo kapa'i akaiki'a'i au'i ma'oai kekafake kekae. Lau ega'ina oi maamiai laifania, ega koa kai aga'o aloani nini'ani'iai faefogeimi laoma. Gome lau ifou imaau auga egae oi fou laa'i mo ganinagai, lau opouai auga oi fou egae aague. Ke oi kapa ma'oai oko'iai mo okapa'i auga fouga lalogo, ke emi pako'a Iesu Kristo eegai ooge kapulania auga isafa fouga lalogo kainai, alou egama alogaina.

Iesu Opako'ania Auga Agugai Foagu

Ega puo oi Iesu Kristo oafiia emi Lopia opamia koa i'opoga, oi isa ega aguai foagu faefuafua. Ke au gagamuga a'isa alogai ekaaga euki koa i'opoga, oi isafa gagamumi Iesu faagagai fokaaga, faagagai fouki. Ke lai apamalelenimi koa i'opoga, emi pako'ai fokapula alogaina, ke aufa kina Deo tenkiu fopenia auga laoga maina alomi fepogu.

Ke foisa felo ega koa kai aga'o i'ina agofa'a ikifaga au'i e'i pamaleleai, ke pifoge nini'ani'i kapa aga'o afakepagama au'i nini'ani'iai oi fakepaoaimi fakeafimi. Ega'ina pamalele'i ke nini'ani'i au'i papiau aumauni e'i kagakagai, ke agofa'ai pamalele e'ele'i, papiau aumauni fekepalagaini'i i'ina agofa'agai fekeagu fekaina auga mo pamalele'i kai, Iesu Kristo fouga akepamalelenia.

Ke oi foisa felo laoma, gome Deo Ama ega akaiki'a, ke ega isapu ala koa auga Iesu Kristo imaaugai ekae. 10 Ke Iesu Kristo auga ufa, ke agofa'a ma'oai e'i isapu, ke isapu keafia papiau ke'ima'i lopia'i ma'oai isafa kania'iai auga. Ke oi auga Iesu Kristo fou omia kainai, isa ega akaiki'a ke ega isapu ala koa auga isafa epalogonimi alomi epogu efua. 11 Ke oi ologo koa i'opoga, kaisau maguae'i faaga iifalaina emia au'i Deo ega papiau kemia. Ke oi Iesu opako'ania kainai, maguaemi iifalaina laoga maina faagamiai emia efua. Kai oi auga papiau ima'iai au aga'o maguaega faaga iifalaina emia auga koa i'opoga faagamiai aemia kai, oi Iesu opako'ania aisama, ega'ina laoga maina ko'a ipauma auga faagamiai ekapaisa. Ega koa ekapaisa, oi papiau aumauni laoga maina apala ega kagakaga kai'iai fopea auga kagakaga'i ee'iai epapealaimi. 12 Ke oi baptismoai emi laomai apala'i ma'oai fou Iesu Kristo fou omae koa i'opoga. Kai Deo ega isapuai Iesu maeai epamaunimue auga opako'ania aisama, ega'ina pako'agai Deo oi isafa Iesu fou epamauni mueimi koa i'opoga, mauni mamaga oafiia.

13 Ke oi Iudea aumi laa'i kainai, maguaemi faaga iifalaina aemia, ke laomai apala'i okapai'i. Ke oi ega koa okapai'i auga, oi Deo maagai omae efua koa i'opoga. Kai oi Iesu Kristo opako'ania aisama, Deo oi isafa Iesu fou kaimialao epamauni mueimi koa i'opoga. Ke Isa i'a a'a laomai apala'i ma'oai e'agegeaini'i. 14 Ke Deo ega koa ekapaisa, i'a a'a laomai apala'i akapai'i fou'i kepapua'i, keifa apui'a au'i laa'i epamia'i, ke eafii'i Iesu Kristo fou kolotiai eau'u'uini'i, ega koa i'a a'a laomai apala'i ega'ina ma'oai ea'ini'i. 15 Ke Deo Iesu Kristo maeai epamaunimue aisama, ufai ke agofa'ai kai mo isapu keafia au'i, ke isapu keafia kepapinauga lopia'i ma'oai isafa e'i isapu eafani'i. Ke Deo ega koa ekapaisa, kolotiai isa ma'oai epalutini'i auga la'afouai i'a ma'oai epakinai'a.

16 Iesu ega koa ekapaisa puo oi titi oania, o kapa'ina oinu, o Deo fekeau afagaina miamiaga muninai fopea o afolopea, o gafa mamaga miamia
16 Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai aufa kina gafa mamaga eogelai aisama, kemiamia kealogama.
keoma auga kinagai miamia fokapa o afolokapa, o aufa iifiai Deo isau afagaina kina keoma auga kinagai Deo foau afagaina o foloau afagaina ganinagai, aufalao aga'o oi ega'ina okapa auga laomai felo, o apala faeoma.
17 Ega'ina kapa'i auga oi Deo maagai alo opai aumi afakepamiaimi kai, muni kapa'ina ko'a'i akemai au'i ogo'i. Kai kapa ko'a ipauma auga oi Iesu mo muninai fopea.
17 Grik malagai auga, ‘Kai kapa ko'a auga Iesu Kristo eegai.’
18 Ke aufalao aga'o pifogeai ifo e'ele koa epamia, ke agelo eau afagaini'i auga alogama epa'aua auga folologoaina oi faefogeimi, ega koa Deo oi emi laomai felo afa kapa'ina foafia eoma auga foafia paisa. Papiau ega koa auga, kapa'ina eisa auga fouga eifania epamaefania. Ke kapa felo aga'o aekapaisa mo ganinagai, papiau aumauni laoga maina apala auga isa e'ima puo, nini'ani ko'a ekae kai ifo apuga laagai eogeaua eifania. 19 Ke isa ega koa ekapa puo, isa iifi e'a kaniagai auga Iesu Kristo faagagai laa'i. Ke papiau aumauni imaaugai gumi pitio unia fou eafiapi'i, imaauga fofouga keafiapia euki koa i'opoga, Iesu Kristo iifi e'a ega eafiapi oma, ke Deo iifi e'a ega'ina papiau aumauni imaauga koa auga epaukia.

20 Ega puo oi Iesu Kristo fou i'ina agofa'a lao'i mai'i ee'iai omae koa aisama, kapa puo oi i'ina agofa'a apuga paisa koa i'opoga omia, ke i'ina agofa'a iifa'i kai'iai opea? 21 Oi i'ina agofa'a iifa'i iina keifa oma'i au'i kai'iai opea: 'Ega'ina kapa folokapa,' keoma ke 'Ega'ina kapa foloani opogaina,' keoma, ke 'Ega'ina kapa foloafi opogaina,' keoma. 22 Kai ega'ina iifa'i au'i ma'oai agopapinaugani'i akelao laa'i akemia, gome ega'ina auga papiau aumauni e'i pamalele, ke e'i iifa kapula. 23 Ke iifa gome ega'ina iifa'i au'i, ikifa iifa'i koa i'opo'i, isa ifo'i au afagai ala fekekapa oma auga mo iifa'i, ke pifogeai ifo'i e'ele'i fekepamia'i, ke ifo'i imaau'i fekepakiekie auga mo iifa'i. Kai ega'ina iifa'i kai'iai fekepea, fepalagaini'i papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina emaaga auga eegai fekaisapu'i auga afaekaina.

Copyright information for `MEK