Colossians 3

Imaaumi Mamaga Fooge

Ufainagai oi Iesu Kristo alopako'ania alogai, Deo agogai auga oi omae koa i'opoga. Kai pau oi Iesu Kristo opako'ania aisama, oi isa fou kaimialao maeai omaunimue koa i'opoga. Ke ega koa oi faagamiai emia koa aisama, oi ufai Iesu Kristo Ama'a Deo kaina kainai epaagua afugai amu kapa'i mo kekae au'i fokapuni'i. Ke oi alomi fofouga ufai kapa'ina kekae au'i ee'iai amooge kai aagoa kapa'i ee'iai folooge. Gome oi auga i'ina agofa'a lao'i mai'i ee'iai omae efua. Ke pau oi agu mamagai oague mo ganinagai, pau auga Deo oi emi agu maunina ko'a ipauma auga Iesu Kristo eegai eogefake ekae. Ke Iesu Kristo i'a a'a agu maunina ko'a ipauma auga, ega eaea ke isapu akaiki'agai agemai pugu aisama, oi isafa isa fou ega'ina eaea, ke isapuga alogai agoapafoki.

Ega puo oi alomiai i'ina agofa'a lao'i mai'i apala'i kekae au'i fopamae'i. Ega'ina lao'i mai'i au'i inamo'e'i: aufalao aga'o fou aloamage kai fou ofeu aage mo auga laoga maina. Ke amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i au'i. Ke papiau i'oina aga'o fou fofeu aage mo auga mo laoga maina anina oani. Ke laomai apala'i mo oisa'i omaani'i. Ke omogemoge alogaina, ke oi omogemoge alogaina kapa ma'o eemiai keka aisama, ega'ina kapa'i oi emi deo koa kemia maami kela'a me'e. Ke i'ina lao'i mai'i kai'iai Deo ega guakupu, papiau kapa'i isa aina laagai keaopagai au'i ee'i emai. Ufainagai oi emi agu alogai i'ina lao'i mai'i okapai'i olao omai. Kai pau auga oi ifomi emi laomai iina koa'i au'i ma'oai fopuake'i: guakupu, e'efa, alomi ko'agai papiau ani'i aga'o aloani auga laoga maina, papiau ma'oai ee'iai oifa apala, papiau okafa'i. Ke oi aga'o aga'o ifomi mo folofogeimi, gome oi emi agu ufaina, ke laomai apala'i okapai'i au'i lao'i mai'i fou oafii'i opuake'i, ke pau agu mamaga oafiia efua. Ke agu mamaga ega'ina auga, mamaga emia elaoaina aefua koa agelao Deo agologo felo, ke Deo oi epagamaimi auga iisa mo ago'opo muninai agopea. 11 Ega'ina aguga alogai, oi Grik, o Iudea aumu ma, o oi maguaemu faaga iifalaina emia, o aemia ma, o oi ago i'oina aumu ma, o oi ago alo au'i apala'i ipauma'i koa lokagakaga
11 Grik malagai auga, ‘Scythian ago aumu.’
ma, o oi kala'afi, o loagu aage mo ifomu emu pinauga lokapa ma ganinagai, kapa akaiki'a auga oi Iesu Kristo apuga, ke isa oi ma'oai alomiai eague, ke ufai ke agofa'a fofouga isafa alogai eague.

12 Ega puo oi auga Deo oi animi eani alogaina, ke ekinanimi ega papiau epamiaimi aumi, ke Isa maagai alo lolofa aumi omia koa i'opoga, oi guani ke gafegafe laoga maina, ke ifomi e'elemi fopamiaimi auga laoga maina, ke papiau gagafe'i mo foafia auga laoga maina, ke kapa'ina eemiai fekemia fokiekie alogaina mo ganinagai, gamuga mo foopo, foafiapia mo auga lao'i mai'i ma'oai tiapu koa fopamia'i foi'iuka'i. 13 Ke aga'o aga'o eemiai laomai apala aga'o okapaisa koa aisama, aga'o aga'o eemiai kapa'ina okapaisa auga fo'agegeaina. Lopia Iesu oi emi laomai apala e'agegeaini'i koa i'opoga, oi aga'o aga'o emi apala fo'agegeaini'i. 14 Ke oi alomi ko'agai papiau ma'oai ani'i foani auga laoga maina, ega'ina lao'i mai'i ma'oai laa'iai foogeaua. Ega'ina auga oi alomi ko'agai papiau ma'oai ani'i agoani auga laoga maina papiau ma'oai eafi kougaini'i, ke emaiseini'i aga'omo epamia'i.

15 Ke Iesu Kristo ega gagao oi alomiai feka fe'imaimi, gome oi ma'oai famili aga'omogai omai koa i'opoga, Deo oi eifanimi gagaoai foagu eoma. Ke Deo tenkiu fopenia faefuafua. 16 Oi ikifa ma'oai agopapinauga aga'o aga'o agopamalelenimi, ke magogomi agoauga alogai, guami alogai tenkiu iifi'i foifini'i Deo eega felao. Ega'ina agokapa alogai, Deo ega iifa iifi'i foifini'i, ke Deo isau afagaina iifi'i foifini'i, ke Deo ega Spiritu iifi kapa epalogonimi auga foifini'i. Ega koa fokapa, Iesu Kristo ega iifa oi alomi fepapogua. 17 Ke kapa'ina agoifania o agokapa alogai, ega'ina kapa'i ma'oai Lopia Iesu Kristo akagai fokapa'i. Ke ega'ina agokapa alogai, Iesu Kristo akagai Ama'a Deo tenkiu fopenia.

Kristiano Familina Ala Fekeagu Oma Auga Fouga

18 Ke oi papie aumi, oi akafami kapa'ina akeifania auga aina'i fologo, gome Lopia eegai ega'ina laoga maina auga felo.

19 Ke oi au aumi alomi ko'agai akafami ani'i foani, ke ee'iai folofa'i'i.

20 Ke imoi aumi, kapa ma'oai agokapa'i alogai, inami amami aina'i foafia. Gome ega'ina laoga maina Lopia alo epagama.

21 Ke oi ina ama aumi, gaumi ee'iai kapa aga'o agokapa gua'i agopakupua auga laoga maina folokapa gua'i folopakupua, o laa'i koa aisama, alo'i agopaapokenia.

22 Ke kala'afi aumi, oi kapa ma'oai agokapa'i alogai, oi emi lopia agofa'ai keagu au'i aina'i foafia. Ke isa oi animi kegaani mo puogai, ago'iai mo folopinauga kapula kai, maa'i oapugai isafa fopinauga kapula. Ke ega koa agokapa alogai, Lopia fomani'iaina, ke alomi ko'agai emi pinauga fokapa. 23 Ke kapa'ina agokapa alogai, papiau aumauni e'i pinauga folopamia folokapa kai, ega'ina pinaugaga Lopia ega pinauga koa fopamia, alomi ko'agai guami fofougai fokapa. 24 Gome oi ologo oi emi pinauga afa Lopia eegai kapa'ina oi apumi eoma auga agoafia. Ke kapa'ina okapa auga papiau aumauni e'i pinauga alokapa kai, Lopia Iesu Kristo ega pinauga okapa. 25 Lau ega laifa oma, gome kaisau laomai apala ekapa auga, kapa'ina apala ekapa auga afa ageafia. Gome Deo kai aga'o afegai aeaulao.

Copyright information for `MEK