Colossians 4

Ke oi lopia aumi, oi emi kala'afi kapa'ina fekeafia auga fopeni'i, ke ma'oai i'opoga mo fopeni'i. Gome oi ologo oi isafa emi Lopia aga'o ufai eague.

Fua Pamalele'i Isa'i

Ke oi ma'oai fomegamega faefuafua, ke emi megamega alogai maami fekiakae foagu, ke Deo tenkiu fopenia faefuafua. Ke lai isafa faumaisai fomegamega, ega koa lai emai iifa faifafoua auga keagaga aga'o Deo fepaagalaisa, ega koa lau Iesu Kristo ega ogefake iifaga fouga faifafoua. Lau ega'ina iifaga laifafoua puogai tipula au lamia. Ke fomegamega ega koa lau ega'ina iifaga papiau maa'iai faifa maeinia, gome lau ega'ina fakapa paisa puo alakapa. Ke oi papiau iifi e'a alogai laa'i au'i ee'iai auga, oi ikifai fokagakaga, emi laomai foisa felo. Ke ega'ina agokapa alogai, kina maaga folopafua aagenia mo. Ke papiau fou agonini'ani alogai, aufa kina gafegafeai fonini'ani. Ke kapa'ina agoifania auga, fo'amai kikimalu aoge fo'ama gamuga felo epamia koa i'opoga, oi emi nini'aniai isafa ega fonini'ani oma, ega koa papiau ma'oai e'i pa'ani afa ala fooge oma auga agologo.

Pamego Fua

Tikikus, lau fou oi maamiai ageifania. Isa auga lau akiu, Kristiano auga anina laani alogaina, ke isa alo ko'agai Iesu Kristo fouga eifafoua, ke isa isafa lau fou Lopia ega pinauga akapa. Lau isa ega'ina mo fekapa laoma puogai laulaisa, ega koa oi lai ala aagu oma auga fouga maamiai feifania, ega koa alomi fekakipo laoma. Ke isa lai akimaiagai Kristiano auga Onesimus auni'i aulai'i oi eemi kefai. Onesimus auga oi emi papiau aga'o, ke isa alo ko'agai Iesu Kristo ega pinauga ekapa. Ke isa auni'i kapa'ina mo inae kemia au'i ma'oai oi maamiai akeifani'i.

10 Ke Aristakus lau fou atipula auga, ega pamego iifa'i eemiai eulaisa, ke Mako Banabas akina auga isafa ega pamego iifa'i eemiai eulaisa. Ke oi isa faagagai kapa'ina fokapa auga fouga ologo efua. Ega puo agefai aisama foifa koko. 11 Ke au aga'o aka Iesu, keifaga Justus keoma auga isafa ega pamego iifa'i eemiai eulaisa. Iudea au'i i'ina au'i mo lau fou Deo ega agofa'a pinaugaga akapa. Ke isa lau e'u alomafuai kepaameisau. 12 Ke Epafras, oi emi papiau aga'o, ke Iesu Kristo ega pinauga ekapa auga, ega pamego iifa'i oi eemiai eulaisa. Isa aufa kina mo oi faumiai megamegai eafipugu, ega koa oi foapa kapula, alomi fekapula, Deo kapa'ina anina eani fokapa eoma auga fologo felo eoma. 13 Gome isa oi faumiai, Laodisia taonina papiau'i, ke Hierapolis taonina papiau'i isafa fau'iai epinauga kapula alogaina auga lau ifou isa fouga ko'a auga laifafoua. 14 Ke i'a ekefa'a'a anina aani alogaina auga aka Luka toketa auga, ke Demas isafa oi eemiai e'i pamego iifa'i keulai'i. 15 Lau e'u pamego iifa'i i'a aa'a aki'a Kristiano papiau'i Laodisia taoninai keague au'i, ke Kristiano papiega aka Nimfa, ke iifi e'a papiau'i isa ega e'ai kela'afou au'i isafa fopeni'i.

16 Ke i'ina malelega oi agomiai ikuapina agemia afegai aisama, foisa Laodisia iifi e'a papiau'i isafa ago'iai feikuapi. Ke oi isafa Laodisia iifi e'a papiau'i e'i malele fokuapina.

17 Ke Akripus fopaina foinaka, “Lopia faugai pinauga loafia auga fokapa fopafua,” fooma.

18 Lau Paulo ifou imauai i'ina pamego'i lapapua'i. Ke lau latipula auga foopolaga faefuafua. Lau lamegamega ega koa Deo ega gafegafe fepenimi laoma. Amen.

Copyright information for `MEK