Ephesians 1

Lau Paulo. Lau auga Deo ega logoai Iesu Kristo ega apostolo lamia. Lau i'ina malelega lapapua oi Efesus taoninai Deo ega papiau, alomi ko'agai Iesu Kristo muninai opea aumi eemiai laulaisa.

Lau i'a Ama'a Deo, ke a'a Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peni'i, ega koa e'i gafegafe akaiki'a, ke gagao fou fekepenimi foagu felo laoma.

Iesu Kristo Faugai Deo Eegai Kapa Felo'i Ma'o Aafi'i

Deo, i'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama auga, i'a Iesu Kristo apako'ania kainai, Isa ufai kapa felo'i i'a lalau'a fepaukia kapa'i ma'oai epenii'a auga amaau afagaina. Ke Deo agofa'a aepagama koa kai, i'a ani'a eani alogaina, ke ifo ega logoai Iesu Kristo faagagai i'a ekinani'a. Ega koa i'a Isa maagai alo'a felolofa, ke faaga'aisai laomai apala aga'o faekapulaisa eoma. Ega kainai Iesu Kristo faagagai Isa i'a feafi'a fepafa'ai'a gauga famia eoma. Ega koa ekapaisa auga, Isa ifo anina eani kainai, ke ifo ega logoai ekapaisa. Ke Deo Gauga anina eani alogaina auga faagagai ega gafegafe akaiki'a ipauma i'a epeni aageni'a mo. Ega koa i'a Isa faau afagaina eoma. Ke Deo ega gafegafe akaiki'a ipauma kainai, Iesu Kristo ifagai i'a e'afai'a laomai apala'i ee'iai epapealai'a, ega koa Deo i'a a'a laomai apala'i ma'oai e'agegeaini'i. Ke Deo ega ikifa ma'oai ke ega logo ma'oai faaga'iai ega gafegafe akaiki'a epenii'a alo'a epapogua. Ke Deo ifo anina eani alogaina kainai, ifo ega ogefake logo kapa'i ma'oai epalogoni'a. Ke ega'ina auga, Isa Iesu Kristo faagagai fekapa eoma auga pau emia. 10 Deo ega koa ekapaisa, ega koa Isa kina epaapa auga kina agekaina aisama, kapa ma'oai ufai kekae au'i, ke aagoai kekae au'i fou femaiseini'i kania aga'omo, Iesu Kristo papagai fekemia eoma.

11 Ke Deo i'a isafa Iesu fou aga'omo famia eoma kainai, ekinani'a ega papiau epamiai'a. Deo ega koa ekapaisa auga, Isa ifo logogai, ke ala fekapa oma ega'ina kapa'i ko'a'i fekemia eoma auga i'opoga mo kemia. 12 Ega koa lai aufai emai afia'ama Iesu Kristo eegai aoge aumai, Deo ega eaea akaiki'a, ke ega isapu akaiki'a auga faau afagaina eoma. 13 Ke Deo ega iifa ko'a, iifa faunina Iesu Kristo fouga oi kaniami eagamauga auga a'o ologonia aisama, oi isafa Iesu Kristo opako'ania. Ega aisama Deo eifa ko'ania ega Spiritu agepenimi eoma auga epeniimi, ke oi Isa ega papiau epamiaimi. 14 Ke Deo ega Spiritu oi epeniimi auga, Isa eifa ko'ania kapa'ina Isa ega papiau apu'i eoma auga akeafia paisa auga gouga epakinai'a. Ke ega koa mo agemia agelao papiau kapa'i Deo apuga kemia au'i ma'oai e'i laomai apala'i afa ageoge. Ega koa ega eaea ke ega isapu akaiki'a faau afagaina eoma.

Paulo Efesus Taonina Kristiano Papiau'i Fau'iai Emegamega Ke Deo Tenkiu Epeniia

15 Ega kainai lau isafa oi Iesu Kristo opako'ania, ke alomi ko'agai Deo ega papiau ma'oai ani'i oani auga fouga lalogo mo aisama, e'u megamegai laopolanimi, ke faumiai Deo tenkiu lapenia aefuafua. 17 Ke e'u megamegai Deo, i'a a'a Lopia Iesu Kristo Ama, isapu ke eaea akaiki'a auga, lagoina ega Spiritu, ikifa ke kapa ma'oai ipafokina gome auga fepenimi, ega koa Isa kaisau auga fologo felo laoma. 18 Ke lau lamegamega ega koa oi alomi isafa feeaea, ega koa Deo oi eifanimi muni kapa'ina agoafia afia'amaga opa'aua auga, ke Isa ega isapu ke ega eaea akaiki'agai ega papiau kapa felo'i ma'o akeafi'i eoma auga fologo laoma. 19 Ke lamegamega ega koa Isa ega isapu akaiki'a ipauma i'a Isa apako'ania au'a alo'aisai epinauga auga isafa fologo laoma. Ega'ina isapuga auga, Isa ega kapula akaiki'a ipauma, Iesu Kristo faagagai epapinauga, maeai epamaunimue ke ufai Isa eague afugai kaina kainai epaagua auga isapuga koa i'opoga. 21 Ega koa ekapaisa Iesu Kristo aka, isapu keafia papiau ke agelo fou ifo'i ala feke'ima oma'i kagakaga'i ke'ima'i au'i, ke isapu ma'oai ufai ke aagoai kekae au'i, ke isapu afu ma'oai alo'iai kepinauga au'i, ke aka ma'oai pau kekae au'i, ke muni akeka au'i isafa ma'oai laa'iai ipauma epamia. 22 Ke Deo kapa ma'oai isa ife papagai epamia'i, ke isapu epeniia ega koa iifi e'a faugai kapa ma'oai kaniagai femia eoma. 23 Ke iifi e'a ega'ina auga isa imaauga. Ke iifi e'a ega'ina alogai Iesu Kristo, kapa ma'oai epagama auga, afu ma'oai alo'iai kapa ma'oai kekae au'i alo'iai eague.

Copyright information for `MEK