Ephesians 2

Iesu Kristo Faagagai Mauni Mamaga Oafiia

Ke oi auga ufainagai Deo ega iifa laa'iai oaopagai, ke laomai apala'i okapai'i kainai, Deo maagai auga oi omae koa i'opoga. Ke ega kina'iai oi i'ina agofa'a lao'i mai'i muni'iai opea, ke tiapolo e'i lopia ega isapuai ufa gua e'ima auga, ke pau eague papiau Deo aina laagai keaopagai au'i alo'iai epinauga auga laoga maina muninai opea. Ke kina isa'i kelao efua alogai, i'a ma'oai isafa papiau ega'ina Deo aina laagai keaopagai au'i koa i'opo'i amia, i'a a'a papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina anina eani auga mo akapai'i, ke imaau'a ke opola'a fou kapa'ina kemaani'i au'i mo muni'iai apea. Ke i'a papiau aumauni a'a laomai apala'i kainai, i'a papiau ega'ina koa i'opo'i amia, Deo ega guakupu papagai aagu. Kai Deo alo ko'agai i'a ani'a eani alogaina kainai, ke guani alo epogu kainai, i'a laomai apala'i akapai'i lalau'aisai amae mo ganinagai, Iesu Kristo fou kai'alao epamaunimuei'a. Ke Isa ega gafegafe akaiki'a kainai, oi kaniami eagamauga. Ke Deo ega gafegafe akaiki'agai i'a Isa maagai amae koa i'opoga au'a Iesu Kristo fou epamaunimuei'a. Ke Deo i'a eafii'a Isa Iesu Kristo fou ufai keague auga afugai epaagui'a. Deo ega koa ekapaisa, ega koa i'a Iesu Kristo apako'ania au'a ee'aisai egafegafe auga muni Iesu Kristo agemai aisama, Isa ega gafegafe ega'ina kapa aga'o fou agaoge opo afaekaina auga papiau ma'oai fepakina'i eoma. Gome Deo ega gafegafe akaiki'a kainai, oi Iesu opako'ania aisama, kaniami eagamauga. Kai Deo oi kaniami eagamauga auga, oi emi pinauga faugai aekapaisa kai, ega pipeni epeniimi, ega koa kai aga'o faeaina'au eoma. 10 Lau ega laifa oma, gome Deo i'a epagamai'a. Ke i'a Iesu Kristo apako'ania aisama, Deo i'a papiau mama'a epamiai'a, ega koa pinauga felo fakapa eoma. Ke ega'ina pinaugaga auga Deo ufainagai epafua eka fakapa eoma.

Iesu Apako'ania Aisama Papiau Aga'omo Amia

11 Ega puo i'ina folo'agege: oi aumi mauniai Iudea papiaumi laa'i. Ufainagai papiau ima'iai au maguae'i faaga'i keifalaisa au'i, ke ifo'i keifani'i faaga'i iifalaina emia keoma au'i, oi keifanimi maguaemi faaga iifalaina aemia aumi keoma. 12 Ke ega kinagai oi Iesu Kristo fou laa'i. Ke oi auga, Israel papiau'i Deo ega papiau au'i epo'iai laa'i, ke Deo ega iifa ko'a kapula ekapaisa auga eegai au a'imi omia. Ke i'ina agofa'agai oagu alogai, emi afia'ama aga'o laa'i, ke Deo isafa emi agu alogai laa'i. 13 Kai pau auga oi Iesu Kristo opako'ania kainai, isa ifagai oi ufainagai aakai ipauma oagu aumi emaiseinimi kainagai, Deo eegai oague.

14 Iesu emae kainai, isa imaaugai Moses ega iifa alogai iifa kapula'i isa'i, ke Iudea papiau'i e'i kagakaga ma'oai kai'iai fapea, Deo maagai alo opai au'a famia au'i iifa'i isafa eauoka'i. Ega koa ekapaisa i'a Iudea au'a, ke Iudea au'i laa'i au'i fou Moses ega iifa kainai epo'aisai pou koa eka, ke alo'a ko'agai ani'a alaani auga laoga maina epo'aisai pou koa i'opoga eka, e'eai'a auga pouga eauoka. Ke epo'aisai ou koa amia, pou epo'aisai eka auga pouga isafa eauoka, ke ma'oai epo'aisai gagao ekokoaina, aga'omo epamiai'a. Isa ega koa ekapaisa auga, isa ifo faagagai papiau auni'i auga femaiseini'i papiau aga'omo mamaga fepamia, ega koa auni'i epo'iai gagao fekokoaina eoma.

16 Ke Iesu imaauga ega'ina aga'omogai kolotiai emae, ega koa papiau auni'i ega'ina au'i epo'iai ou gamuga auga eauoka, Deo fou epo'iai gagao ekokoaina. 17 Isa emai gagao iifaga Iudea papiau'i ifo'i keifani'i Deo eegai keagu keoma au'i maa'iai einogonia, ke egae kai oi Iudea papiaumi laa'i aumi, Deo eegai aloagu kai, aakai oagu aumi isafa gagao iifaga ega'ina a'o ologonia. 18 Gome isa faagagai i'a Iudea au'a, ke Iudea au'a laa'i au'a fou kai'alao Deo ega Spiritu aga'omogai Deo eega falao auga keagaga epaagalaisa.

19 Ega puo pau oi auga au a'imi, ke ago i'oina aumi koa laa'i kai, oi isafa Deo ega papiau ipaumami omia efua, ke Deo ega papiau fou Deo ega famili alogai okoko ega e'ai oague. 20 Ke ega koa emia oi apostolo ke profeta au'i fou uu'u kefauga auga uu'uga laagai emi e'a opaapa, ke Iesu Kristo ifo auga kiuga uu'uga kapula ipauma auga. 21 Ke isa faagagai e'a ega'ina fofouga kapa ma'oai kepa'anifou'i kekae ke kepaapa elaolao, Lopia Iesu fou akemia, ke ega'ina e'a Lopia ega e'a lolofaga ipauma emia. 22 Ke oi isafa Lopia faagagai e'a koa kepaapa aga'onimi mo, ega koa oi e'a koa i'opoga omia, ke Deo ega Spirituai ega'ina e'a alogai eagu.

Copyright information for `MEK