Ephesians 3

Paulo Ega Pinauga Auga Iudea Papiau'i Laa'i Au'i Feinogoni'i

Ega kainai lau Paulo oi Iudea papiaumi laa'i aumi faumiai Iesu Kristo puogai tipula au lamia. Iifa gome oi faumiai Deo ega gafegafe akaiki'a lau epeniiau auga ala epinauga oma auga fouga ologo efua. Ega'ina auga lau i'ina malelegai oma'e fouga afa'agamo lapapua koa i'opoga, Deo ega ogefake kapa'i ifo epafokia epalogoniau. Oi i'ina fouga agokuapina aisama, lau Iesu Kristo fouga ogefake kapa emia auga fouga lalogo auga, oko agologo felo. Ke pau auga Deo ega apostolo, ke ega profeta kelolofa au'i Deo ega Spirituai Iesu Kristo fouga ogefake kapa emia auga Deo isa epalogoni'i. Kai ufainagai auga ega koa aemia kainai, Deo papiau aumauni aepalogoni'i. Ke ega'ina ogefake auga, iifa faunina Iesu Kristo fouga faagagai Iudea papiau'i laa'i au'i isafa Iudea papiau'i fou Deo kapa'ina isa apu'i eoma auga fekeafia eoma. Ke isa Deo ega papiau fou aga'omo fekemia, ke Deo Iesu Kristo faagagai pako'a iifaga kapula ekapaisa, kapa'ina isa agepeni'i eoma auga, fou kai'alao fekeafia eoma.

Lau auga Deo ega gafegafe akaiki'a pipenina, Isa ega isapuai epinauga auga lau epeniiau, iifa faunina Iesu Kristo fouga faifafoua pinaugaga au lamia. Ke Deo ega papiau epo'iai lau auga kapa aga'o laa'i mo ganinagai, Deo ega gafegafe akaiki'a ega'ina lau epeniiau, ega koa Iesu Kristo epa'amu'amu alogai, oi pika agoopolaga afaekaina auga fouga, Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai fainogonia eoma. Kai ufainagai ogefake kapa ega'ina auga, Deo kapa ma'oai epagama'i auga eegai ekafake eka. Kai pau auga lau ogefake kapa ega'ina ala agepinauga oma auga papiau ma'oai maa'iai faifa ofakaea fekelogo eoma. 10 Isa ega koa ekapaisa auga, ufai isapu keafia au'i, ke isapu keafia kapa ma'oai ufai kekae au'i ke'ima'i au'i, iifi e'a faagagai, Deo ega ikifa akaiki'a ipauma'i ma'o auga, pau papiau epalogoni'i auga fekelogo eoma. 11 Ke Deo ega koa ekapaisa auga, Isa kapa'ina fekapa aoniamo eoma auga, i'a a'a Lopia Iesu Kristo faagagai ekapaisa efua. 12 Ke i'a Iesu Kristo apako'ania kainai isa faagagai i'a kina maaga kapagai ma ganinagai, afalamani'i alo'a agapakapulania Deo eega agalao aage mo agekaina. 13 Ega puo lagoinimi, lau oi faumiai lakiekie auga kainai alomi folopaapokenia, gome ega'ina kapa'i lau faagauai kemia auga, lau oi au akaiki'ami koa i'opomi lapamiaimi faumiai lakiekie auga aina'auga fopa'aua.

Paulo Deo Ega Ikifa Akaiki'a Auga Megamega Epa'aua

14 Ega kainai lau aagoai, ke ufai keagu au'i ma'oai aka'i Ama'a Deo epeni'i auga Deoga agogai laanife'u lamegamega. 16 Lau lamegamega, ega koa Isa ega isapu ke ega eaea akaiki'a ipauma auga kainai oi isapu fepenimi, ega koa Isa ega Spirituai oi alomi fekapula laoma. 17 Deo ega koa fekapa, ega koa oi emi pako'ai Iesu Kristo oi alomiai feagu laoma. Ke lau lamegamega ega koa oi papiau ma'oai ani'i foani auga laoga maina alomiai gagamuga koa feoge, ke ega'ina laoga maina alomiai feuki akaiki'a femia laoma. 18 Ega koa Deo ega papiau ma'oai fou kaimialao isapu foafia, Iesu Kristo papiau ma'oai ani'i eani auga laoga maina, uufa ala koa, ega maefa ala koa, ega paomaefa ala koa, ke ega moai ala koa auga fologo felo laoma. 19 Ke lau lamegamega, ega koa Iesu papiau ma'oai ani'i eani alogaina auga laoga maina, logo ma'oai eka'egaini'i auga fouga fologo, ega koa Deo ega laomai ma'oai oi alomi fepapogua laoma.

20 Ke Deo ega isapu i'a alo'aisai epinauga auga faagagai, i'a kapa isa'i aopolani'i ke agoina aisama, kapa ma'oai epeni'a, ke ega'ina kapa'i isa'i alagoina ke alaopopolani'i au'i isafa ma'o alogaina agepeni'a agekaina. 21 Iesu Kristo faagagai iifi e'a papiau'i, pau Deo eegai keague au'i, ke muni akemai au'i isafa Deo Au Akaiki'a fekepamia fekeau afagaina aoniamo. Amen.

Copyright information for `MEK