aSam 68:18

Ephesians 4

Iesu Kristo Imaaugai Papiau Aga'omo Amia

Ega puo lau Lopia faugai tipulai laague au, oi lagoi peni kapulanimi, ega koa Deo eifanimi ala foagu oma eoma auga, ega'ina mo agugai foagu laoma. Ke ega'ina agugai agoagu alogai, ifomi e'elemi ipaumami fopamiaimi, ke papiau ma'oai gagafe'i mo foafia. Ke kapa'ina eemiai fekemia fokiekie alogaina mo ganinagai, gamuga mo foopo foafiapia mo. Ke alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani, ke ega'ina laoga mainai aga'o aga'o emi meau fopua. Ke gagao ega'ina oi gagopefoumi aga'omo amomia, ke ega'ina laoga mainai founiaimoimo Deo ega Spirituai aga'omo fomia. Ke Deo oi eifanimi aisama, oi ma'oai emi afia'ama aga'omo emia. Ega koa i'opoga, Lopia kainai oi ma'oai imaaumi aga'omo emia, ke Deo ega Spiritu isafa aga'omo oafiia ma'oai alomiai eague. Ke Lopia isafa aga'omo, ke emi pako'a isafa aga'omo, ke Lopia aga'omo mo akagai baptismo i'opoga mo oafiia. Ke Deo isafa aga'omo, ke Isa auga kapa ma'oai Ama'i emia, ke Isa kapa ma'oai eka'egaini'i, ke Isa kapa ma'oai epagamai'i, ke kapa ma'oai Isa faugai kekae.

Kai i'a ma'oai auga Iesu Kristo pipeni kapa epipeni auga kainai mo, Deo gafegafe akaiki'a i'a aga'o aga'o epenii'a. Ega kainai Deo ega iifa pukagai Deo iina eifa oma einaka:

“Isa e'agaukae au'oniai aisama,
papiau ma'o tipula au'i koa kemia au'i eafii'i fou kelao,
ke pipeni ma'o papiau epenii'i.” a 
Ke Deo ega iifa pukagai ega eifa oma koa i'opoga, Iesu ega ou au'i epalutini'i, ke papiau e'i laomai apala'i au'i ee'iai epapealai'i, ke ega pipeni isa epenii'i.
Kai pau “e'agaukae au'oniai,” aoma auga kapa'ina eifania? Ega'ina auga isa eake emai aagoai papagai eagu kaukau kai, e'agaukae auga eifania. 10 Ke ega'ina papiauga eake emai aagoai auga mo e'agaukae ufai, ke ufai kapa ma'oai kekae au'i eka'egai afe'aini'i, ega koa imaaugai agofa'a fofouga, ke ufa isafa fekamapua eoma. 11 Ke isa papiau isa'i apostolo fekemia auga pipenina epenii'i apostolo kemia. Ke isa'i profeta fekemia auga pipenina epenii'i. Ke isa'i isa ega iifa fekeifafoua auga pipenina epenii'i. Ke isa'i au'i iifi e'a papiau'i feke'ima'i auga pipenina epenii'i. Ke isa'i au'i papiau fekepamaleleni'i pipenina epenii'i. 12 Ega koa isa Deo ega papiau fekepafua'i fekeagu, Deo ega pinauga fekekapa, ega koa iifi e'a Iesu Kristo imaauga auga feuki feapa kapula eoma. 13 Ke iifi e'a ega'ina feuki mo felao, i'a ma'oai a'a pako'ai aga'omo famia, ke ma'oai aga'omo famia Deo Gauga oko falogo felo, ke a'a pako'ai faapao, ke Iesu Kristo alo opaina alakoa auga i'opoga mo faafia alo'a opaina ipauma femia eoma.

14 Ke ega koa imoi e'ele'a koa falamia, ega koa kaisau papiau aumauni e'i pifoge ikifa'iai kepamalele, e'i nini'ani ikifagai papiau kefoge'i alo'i keania auga pamalele'iai i'a afakepakaagaini'a. Ke i'a ameku inae epua efai o egae epua emai auga koa afalamia, ke goiso e'agau eake auga koa afalamia. 15 Kai i'a Deo ega papiau ma'oai ani'i aani auga laoga mainai, Deo ega iifa ko'a mo papiau ma'oai maa'iai faifafoua, ega koa kapa ma'oai faaga'iai fauki falao kania'aisai auga Iesu Kristo koa i'opoga famia. 16 Ke iifi e'a auga Iesu Kristo. Isa imaaugai iifi e'a kapa ma'oai kepa'anifou'i keafiau kekae. Ke imaauga ega'ina alogai, kapa ma'oai kekae, ke isa ifo'i aga'o aga'o kepalagaini'i ke e'i pinaugai ifo'i kepakapulani'i. Ke imaaugai kapa ma'oai ifo'i kepalagaini'i keuki koa i'opoga, alo'i ko'agai aga'o aga'o ani'i keani, ke imaaugai kapa ma'oai aga'o aga'o keuki kekapula.

Mauni Mamaga Aguga

17 Ega puo lapainimi, ke Lopia akagai iifa ko'a mo maamiai laifania, ega koa oi papiau Deo akelogonia au'i isa'i ifo'i opola'i kapa aga'o aepagama auga muninai kepea au'i koa omia auga, laoga maina fopaapakipo. 18 Isa opola'i auga uminagai ekaega puo, kapa aga'o oko akelogo. Ke alo'iai Deo kapa'ina eifania auga gefa akeauga, ke gua'i e'inoka alogaina kainai, Deo mauni epipeni auga maunina eegai kepealai. 19 Ke isa laomai felo o apala auga gamuga akeopo kainai, ifo'i imaau'i kelogoaina, amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i au'i kekapa'i. Ke aufa kina ega'ina lao'i mai'i ma'oai Deo maagai laomai apala'i ofu'i au'i mo kegakapa'i faefuafua keoma.

20 Kai oi aumi, oi Iesu Kristo eegai ega alomalele oma. 21 Iifa gome oi isa fouga a'o ologonia, ke papiau iifa ko'a isa eegai a'o kelogo auga oi kepamalelenimi. 22 Oi kepamalelenimi ega koa emi agu alogai laomai ufaina, pifoge kapa'i oisa'i omaani'i kainai, kepalifuimi au'i kapa'i fopua'afuni'i. 23 Ke foponi opomiai laomai mama'i fekeka. 24 Ke imaaumi mamaga femia, Deo ifo alo opaina ke alo elolofa auga laoga mainai imaaumiai epagama auga koa i'opoga femia.

25 Ega puo oi aga'o aga'o pifoge iifa'i au'i fopua'afuni'i kai, iifa ko'a auga mo aami akimi Kristiano papiau'i maa'iai foifania. Gome i'a aga'o aga'o au'a, i'a ma'oai imaauga aga'omogai amai. Ke imaauga ega'ina auga Iesu Kristo. 26 Ke oi guami agekupu aisama, emi guakupu ega'ina faepalifuimi laomai apala aga'o folokapa. Ke guami faekupu mo faelao kina faeake. 27 Ke keaga aga'o foloa'amala, ega koa Satani faemai faekoko faepalifuimi. 28 Ke kaisau epaipainao auga pau faepainao pugu kai, fepinauga ke imagai kapa felo aga'o fekapa, ega koa eegai kapa aga'o feka, papiau ee'iai kapa aga'o laa'i au'i fou feke'ea. 29 Ke agonini'ani alogai nini'ani apala'i aga'o akemiai faepealai. Kai nini'ani kapa papiau agepalagaini'i kapa'ina eegai keafi'afu auga eegai agepauki'i auga mo foifani'i, ega koa kaisau aina'i kepaaua au'i fepalagaini'i. 30 Ke Deo ega Spiritu muni oi afami ageisoge auga gouga ko'a mo ekapaisa auga alo folopamafua. 31 Ke laomai apala'i papiau alo'i kepakimua koa i'opoga lao'i mai'i au'i ma'oai: e'efa, guakupu, agaga aage a'oa'o ikapa, ke papiau ee'iai iifa apala, ke laomai apala'i ipauma'i ma'oai fou foafi'i fopuake'i. 32 Ke aga'o aga'o gagafemi mo foafia, ke guami foania. Ke Iesu Kristo kainai Deo oi emi laomai apala'i ma'oai e'agegeaini'i koa i'opoga, oi aga'o aga'o isafa emi apala fo'agegeaini'i.

Copyright information for `MEK