Ephesians 5

Kapa Ma'oai Agokapa'i Aisama Deo Ega Papiau Koa Fokapa

Ega puo Deo oi animi eani alogaina gauga epamiaimi koa i'opoga, oi isafa Deo papiau ani'i eani koa i'opoga mo fokapa. Ke Iesu Kristo i'a ani'a eani alogaina, ke ifo imaauga elogoaina mulamula foga felo ipauma koa epamia, ke a'o Deo kepa'a penia auga koa i'opoga emia Deo epa'a penia. Ega koa i'opoga oi isafa emi agu alogai alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani, ke agugai foagu.

Kai oi epomiai aufalao aga'o fou aloamage auga fou feu auga laoga maina, ke laomai apala'i ma'oai, Deo maagai laomai ofu'i, ke mogemoge lao'i mai'i aga'omo ganinagai foloifa opo'i. Gome Deo ega papiau alo'i elolofa au'i ee'iai ega'ina lao'i mai'i au'i akekapa afaekaina. Ke laomai apala'i papiau alo'i kepaofua au'i, ke kafo'o nini'ani'i, ke pa'au apala'i au'i isafa oi eemiai akekapa afaekaina. Ega'ina folokapa'i kai, Deo tenkiu fopenia auga felo ipauma. Gome oi i'ina auga ologo felo. Papiau aga'o aufalao aga'o fou akeamage kai, fou kefeu au'i ke Deo maagai alo'i feofu au'i lao'i mai'i kekapa'i au'i, ke kemogemoge au'i, ega'ina lao'i mai'i kekapa au'i ma'oai isa e'i deo koa kepamia'i puo, Iesu Kristo ke Deo fou e'i agofa'ai kapa aga'o afakeafia. Ke aufalao aga'o folologoaina nini'ani kapa aga'o afakepagama auga nini'ani'iai faefogeimi. Gome i'ina kapa'i kai'iai Deo ega guakupu papiau kapa'i Isa aina laagai keaopagai au'i ee'i emai. Ega puo papiau kapa'i ega'ina lao'i mai'i apala'i kekapa'i au'i fou folomia ega'ina lao'i mai'i folokapa'i.

Gome ufainagai oi isafa uminagai oagu kai, pau auga Lopia faugai oi eaeai oague. Ega puo oi eaea auga gauga aumi koa foagu. Gome eaea puaga auga, laomai felo'i, ke alo opai lao'i mai'i mo kekapa'i, ke iifa ko'a mo keifani'i. 10 Ke kapa'ina Lopia alo epagama kapa'i au'i mo fokapulai'i fokapa'i. 11 Ke oi papiau uminagai keagu au'i laomai ani'i laa'i kekapa'i au'i fou folomia ega'ina lao'i mai'i folokapa'i. Kai ega'ina lao'i mai'i au'i apala'i auga foifafou'i fopafoki'i. 12 Gome kapa'ina mo ogefakeai kemia au'i iifafouga mo ganinagai, meagaina e'ele laa'i. 13 Kai kapa ma'oai eaeai keka au'i kefoki papiau keisa'i. Kai eaeai laomai felo'i ma'oai kekapa'i au'i ma'oai akefoki afe'ai. 14 Gome eaea kapa ma'oai epafoki'i papiau keisa. Ega kainai aufalao aga'o iina epapua oma ekae:

“Oi lofeu aumu, mokauai mo'ue, ke emu maeai momaunimue, ke Iesu Kristo ega eaeai agepagefaiso.”
15 Ega puo oi emi agu foisa felo, ega koa kafo'o agugai foloagu kai ikifa agugai foagu. 16 Ke aufa kina ega koa fokapa faefuafua, gome pau auga kina apala'iai aague. 17 Ega puo folokafo'o kai, Lopia kapa'ina anina eani fokapa eoma auga oko fologo felo. 18 Ke oi fino foloinu. Fino papiau elaoaini'i a'oa'o akaiki'a'i ke laomai apala'i kekapa'i. Kai Deo ega Spiritu oi alomi fepapogua. 19 Ke oi aga'o aga'o maamiai Deo foau afagaina iifa'i, ke Deo foau afagaina iifi'i, ke Deo ega Spiritu iifi epalogonimi iifi'i foifani'i. Ke foifi ke guami alogai iifa felo'i ipauma'i Deo foau afagaina iifa'i ifiai fokapa'i Lopia eega felao. 20 Ke aufa kina Lopia Iesu Kristo akagai, kapa ma'oai fau'iai Ama'a Deo tenkiu fopenia faefuafua. 21 Ke oi Iesu Kristo omani'iaina, au akaiki'a opamia koa i'opoga, aga'o aga'o kapa'ina agoifania auga ainami foafia.

Au Ke Papie Fou E'i Laomai

22 Ke oi papie aumi, Lopia aina oafia koa i'opoga, ifomi akafami isafa kapa'ina akeifania auga aina'i kainai mo fopakaisa. 23 Gome Iesu Kristo iifi e'a, isa imaauga auga, kania eagamauga auga kaniagai koa i'opoga, oi akafamu auga oi kaniamuai. 24 Ega puo iifi e'a papiau'i Iesu Kristo aina keafia koa i'opoga, papie au'i kapa ma'oai akekapa'i alogai ifo'i akafa'i aina'i fekeafia faefuafua.

25 Ke oi au aumi, Iesu Kristo iifi e'a papiau'i ani'i eani koa i'opoga, oi akafami isafa ani'i ega foani oma. Iesu iifi e'a papiau'i ani'i eani auga, isa iifi e'a faugai ifo imaauga elogoaina, Deo epa'a penia. 26 Ke isa ega iifa iifi e'a papiau'i epenii'i ke baptismo epenii'i e'i laomai apala'i eikui'i, ega koa iifi e'a papiau'i alo'i felolofa eoma. 27 Ke ega koa iifi e'a ega'ina ofu aga'o faagagai faeka, ke papiau faaga'i ekafefe koa i'opoga auga iifi e'a ega'ina faagagai faeka, ke kua afuga aga'o faagagai faeka kai, isa ifo agogai iifi e'a ega'ina feka fekimage, ke felolofa mo feka, ke kapa apala aga'o iifi e'a ega'ina faagagai faekapulaisa eoma. 28 Ke Iesu Kristo iifi e'a anina eani alogaina, ke faagagai ega koa ekapaisa koa i'opoga, oi au aumi isafa ifomi imaaumi anina oani koa i'opoga, alomi ko'agai akafami isafa ani'i ega foani oma. Kaisau alo ko'agai akafa anina eani auga, alo ko'agai ifo isafa anina eani. 29 Gome papiau ma'oai alo'i ko'agai ifo'i imaau'i anina keani, gome kai aga'o ifo imaauga anina afaeani afaekaina kai, imaau'i kepaaniania, ke ke'ima felo. Ega koa i'opoga, Iesu Kristo isafa iifi e'a epaaniania ke e'ima felo alogaina. 30 Iesu ega ekapa oma, gome i'a auga isa imaauga, ke pitioga, ke uniaga aga'o. 31 Ega puo au alo ko'agai akafa anina feani. Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Ega'ina kainai au age'ue ina ama agepua'afuni'i agelao akafa papie fou akeagu, ke auni'i akemai imaau'iai aga'omo akemia.”
31 Genesis 2:24
32 Ega'ina iifaga auga ogefake akaiki'a. Kai lau auga Iesu Kristo, ke iifi e'a isafa fou fou'i laifania. 33 Ega mo ganinagai, oi au aumi, oi aga'o aga'o ifomi animi oani koa i'opoga, akafami isafa ani'i ega foani oma. Ke oi papie aumi isafa oi akafami, au akaiki'a'i fopamia'i aina'i foafia.

Copyright information for `MEK