Ephesians 6

Ina Ama Ke Gau'i Fou Fou'i

Ke oi imoi aumi Lopia fou omia kainai, oi inami amami aina'i foafia, gome ega'ina laomai felo. Ke “Inami amami fopalopiani'i.” Ke iifa ega'ina eufai auga iifa kapula ke kapa akaiki'a. Ke ega'ina iifaga alogai, Deo ega pako'a iifaga ekapa kakaua. Ega'ina auga oi inami amami agopalopiani'i aisama, “Kapa ma'oai felo'i mo faagamiai akemia, ke inae aagoai oague alogai, emi agu maunina epo agemaefa agoalogama,”
3 Deuteronomy 5:16
eoma.

Ke oi ina ama aumi, gaumi gua'i folopakupua. Kai Lopia ega pamaleleai fopaikifani'i ke keaga felogai fopapea'i.

Kala'afi Ke E'i Lopia Fou Fou'i

Ke oi kala'afi aumi, oi Iesu Kristo aina oafia koa i'opoga, emi aagoa lopia'i fomani'iaini'i, au akaiki'a'i fopamia'i. Ke ega'ina laoga mainai isa aina'i foafia. Ke isa oi animi kegaani mo puogai, ago'iai mo aina'i foloafia folopinauga kapula kai, Iesu Kristo ega kala'afi aumi koa i'opomi, alomi ko'agai Deo kapa'ina anina eani auga mo fokapa. Ke emi pinauga agokapa alogai, ega'ina pinaugaga papiau apu'i folopamia kai, Lopia ega pinauga koa fopamia alomi ko'agai fokapa. Gome oi ologo Lopia papiau ma'oai, kala'afi o kala'afi laa'i au'i mo ganinagai, ma'oai kapa'ina felo kekapaisa auga faugai afa felo agepeni'i.

Ke oi lopia aumi, oi emi kala'afi au'i oi emi pinauga kekapa auga Lopia koa ega pinauga kekapa koa i'opoga, oi isafa emi kala'afi ee'iai i'opoga mo fokapa. Oi isa folopamani'ini'i, gome ologo oi ke emi kala'afi fou emi Au Akaiki'a ufai eague, ke Isa kai aga'o afegai aeaulao.

Deo ega ifani Amu'i

10 Ke aau akiu Kristiano papiaumi, pau nini'ani fuagai auga, oi Lopia fou omia faagagai ega isapu akaiki'agai fokapula. 11 Ke Deo ega ifani amu'i ma'oai faagamiai fooge, ega koa tiapolo ega pifoge apala'i eemi akefai mo ganinagai, emi pako'ai agoapa agekaina. 12 Gome i'a a'a pipaini auga, papiau aumauni ifai kegago au'i fou alapipaini kai, isapu keafia papiau ke agelo fou ifo'i ala feke'ima oma'i kagakaga'i ke'ima'i au'i, ke isapu ma'oai ufai ke aagoai kekae au'i, ke isapu afu ma'oai alo'iai kepinauga au'i, ke isapu keafia i'ina agofa'a uminaga ke'ima au'i, ke tiapolo apala'i e'i isapuai ufa gua ke'ima au'i fou apipaini. 13 Ega puo Deo ega ifani amu'i ma'oai faagamiai fooge'i, ega koa tiapolo ega i'opo kina apala eemi agemai aisama, oi isa fou agopipaini agekaina. Ke kapa ma'oai agokapa'i afegai aisama, ifomi ifemiai agoapa. 14 Ega puo foapa kapula, Deo ega iifa ko'a auga peleta koa fopamia uufamiai fopaaga. Ke alo opai laoga maina auga olagami aulina koa fopamia olagamiai fooge fopakaisapuimi. 15 Ke kamata ogafauka ofua oagu ala olao ooma auga olao koa i'opoga, iifa faunina Deo ega gagao fouga auga, kamata koa i'opoga fopamia fogafauka, fofua foagu. 16 Ke ega'ina kapa'i ma'oai laa'iai auga, emi pako'a Iesu Kristo eegai ooge auga keki koa fopamia, ke ega'ina kekinai tiapolo ega gugu mailo'i egefalai'i eemi kefai au'i ma'oai agopakaisapu'i agoafialo'i agekaina. 17 Ke Deo kaniami eagamauga auga ifani au'i kania'iai auli keoge auga koa fopamia kaniamiai fooge kaniami fopakaisapua. Ke Deo ega iifa, Deo ega Spiritu ega ifani a'ifaga auga isafa foafia fofua foagu. 18 Ke emi megamegai kapa i'oi'i i'oi'i megamega'i fopa'aua ke fogoi kapulania. Ke agomegamega alogai, Deo ega Spiritu kapa'ina epalogonimi faugai amomegamega eoma auga mo faugai fomegamega faefuafua. Ke ega'ina minomiai ekaega kai, aufa kina fofua foagu, ke Deo ega papiau ma'oai isafa fau'iai fomegamega faefuafua.

19 Ke lau isafa fauai fomegamega, ega koa akeu alapaagalaisa aisama, Deo lau akeuai nini'ani feoge'i, ega koa aimani'iu mo iifa faunina Iesu fouga ogefake auga papiau fapalogoni'i laoma. 20 Ke lau auga Iesu Kristo ekinaniau inae aagoai isa faugai lapinauga puogai tipula au lamia. Ke fauai fomegamega, ega koa aimani'iu mo, Deo lau ega'ina iifaga ala faifafou oma eoma auga, i'opoga mo fakapa laoma.

Pamego Fua

21 Ke lai akimaiagai, Kristiano auga Tikikus alo ko'agai Lopia ega pinauga ekapa auga, kapa ma'oai maamiai ageifania, ega koa lau ala laagu oma auga, ke kapa'ina lakapa auga isafa agologo. 22 Ke lau isa ega'ina mo fekapa laoma puogai laulaisa eemi efai, ega koa lai ala aagu oma auga fologo, ke magogo kapula fepenimi laoma.

23 Lau lamegamega ega koa Deo ke Lopia Iesu Kristo fou e'i gagao, ke pako'a Isa ee'iai emai auga ke Isa papiau ani'i keani auga laoga maina, oi aau akiu Kristiano papiaumi fekepenimi laoma. 24 Ke lamegamega ega koa kaisau mo alo'i ko'agai i'a a'a Lopia Iesu Kristo anina keani au'i, Deo ega gafegafe akaiki'a ipauma isa fepeni'i fekeagu felo laoma.

Copyright information for `MEK