Galatians 1

Lau apostolo Paulo. Lau auga papiau aumauni akeulaisau alamai, o kai aga'o aekinaniau aeulaisau alamai kai, Iesu Kristo ke Ama'a Deo Iesu maeai epamaunimue auga auni'i lau kekinaniau keulaisau lamai. Lau i'ina malelega lapapua, ke Kristiano papiau'i inae fou aagu au'i fou akamaisai laulaisa, oi Kalatia ago iifi e'a papiaumi eemi efai.

Lau i'a Ama'a Deo ke a'a Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peni'i, ega koa e'i gafegafe akaiki'a ke e'i gagao fou fekepenimi foagu felo laoma. Ke i'a a'a Lopia Iesu Kristo papiau pau laomai apala'i muni'iai kepea au'i lao'i mai'i ee'iai gapapealai'a eoma puo, ifo imaauga elogoaina Deo epa'a penia i'a a'a laomai apala'i fau'iai emae. Ke isa ega'ina ekapaisa auga Ama'a Deo ega logoai anina eani auga kainai mo ekapaisa. Deo ega koa ekapaisa auga, Au Akaiki'a fapamia faau afagaina faefuafua. Amen.

Iifa Faunina Aga'omo I'oina Aga'o Laa'i

Iesu Kristo ega gafegafe kainai Deo oi eifanimi ega papiau omia kai, oi ofiaisakoa mo Deo eifanimi auga opua'afuga iifa faunina i'oina aga'o muninai opea auga laisa lakauai alogaina. Kai iifa gome auga, iifa faunina i'oina aga'o laa'i. Kai papiau isa'i oi alomi kepama'o, ke isa iifa faunina Iesu Kristo fouga kegapaefo pagainia i'oina kegapamia keoma. Kai lai o ufai agelo mo ganinagai, lai iifa faunina aifafou kakaua auga i'opoga mo afalainogonia koa aisama, lau Deo lagoi peni kapulania, ega koa lai o kaisau epifoge auga afa apala fepenia aoniamo laoma! Ke maamiai aifa kakaua koa i'opoga, pau laifamue pugu. Aufalao aga'o lai iifa faunina Iesu fouga oi maamiai ainogonia, ke oi opako'ania auga i'opoga mo afaeinogonia koa aisama, lau Deo lagoi peni kapulania, ega koa isa afa apala fepenia aoniamo laoma!

10 Ke pau papiau lau aniu kegaani laoma puo, ega'ina lakapa, o Deo aniu gaani laoma puo ega'ina lakapa ma? Ke lau papiau alo'i mapagama laoma puo, ega'ina lakapa ma? Laa'i. Lau papiau mo alo'i mapagama paisa koa aisama, lau Iesu Kristo ega pinauga au falamia.

Deo Paulo Eifaga Apostolo Emia Auga Fouga

11 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia auga papiau ifo'i opo'iai keopolaga kekapa auga laa'i. Ega'ina auga oi amologo felo laoma. 12 Ke iifa faunina ega'ina aufalao aga'o eegai alaafia, ke kai aga'o isafa ega'ina iifaga aepamaleleniau kai, Iesu Kristo ifo ega'ina iifaga epalogoniau.

13 Gome lau Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai lapea aisama, ala laoma auga a'o ologonia. Ke ega'ina alogai, lau Deo ega iifi e'a papiau'i ala laafi apala oma'i, ke mapalifu afe'aina laoma auga fouga ologo. 14 Ke Iudea au'i agu'a'i lau fou inipomai aga'omo au'i epo'iai, lau auga isa ma'oai laka'egai afe'aini'i, ke alou imaau fofougai lai ufumai apamai e'i kagakaga ma'oai mo kai'iai lapea. 15 Kai lau alamauni koa kai, Deo ega gafegafe akaiki'a kainai ekinaniau ega iifa ipapea au famia eoma. 16 Ke Deo alo ko'agai anina eani, Gauga lau epakinaisau, ega koa lau Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai iifa faunina Iesu fouga faifafoua eoma. Ega kainai lau kapa'ina faifania auga fouga kai aga'o maauai aeifania alaifafoua. 17 Ke lau Ierusaleme taonina alalao, papiau lau agouai keufai apostolo kemia au'i isafa maa'iai lau kapa'ina alaifafoua auga fouga alaifania. Kai lau fiakoa mo Arabia ago lalao, ke muniai kai lamue lamai Damaskus taoninai.

18 Egae kai inipo oiso afegai, lau Peto maisa aunimai amanini'ani laoma puo, lalao Ierusaleme taonina, ke egae kina 15 fou aagu. 19 Ke egae laagu alogai, apostolo i'oi'i aga'o alaisa'i kai, Lopia akina James auga mo laisa. 20 Ke lau kapa'ina lapapua eemi efai auga pifoge iifaga laa'i kai, Deo agogai iifa gome mo maamiai laifania. 21 Ke lau Ierusalemeai laagu afegai, lalao Siria ago, ke ega'ina afegai lalao Silisia ago. 22 Ega kinagai Iudea agogai iifi e'a papiau'i Iesu Kristo kepako'ania au'i lau akelogoniau. 23 Kai isa lau fou papiau iina keifa oma auga mo kelogo: “Ufainagai au i'a eafi apalani'a a'a pako'a gapalifua eoma auga, pau eapae ega'ina pako'aga fouga einogonia,” keoma. 24 Ke Deo lau epaponiau auga fouga kelogo aisama, isa Deo keau afagaina.

Copyright information for `MEK