Galatians 2

Apostolo Paulo Kelogoaina Isa Fou Kemia

Egae kai inipo 14 elao afegai, la'agau Ierusaleme taonina lalao pugu kai, ega'ina kinagai auga Banabas fou alao, ke Taitus isafa laafiia fou alao. Ke lau ega lalao auga kai aga'o aepainiau malao aeoma kai, Deo ifo lau epalogoniau ega falao eoma puo lalao. Ke lalao egae alogai, papiau keopolaga iifi e'a au akaiki'a'i keoma au'i mo maa'iai lau Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai iifa faunina Iesu fouga lainogonia auga, ogefakeai isa mo maa'iai laifafoua. Gome aufalao aga'o i'ina fouga afelogo aisama, e'u pinauga lakapa kakaua auga, ke pau lakapa auga fou ani'i afaeani puo afekaisapua, ke e'u pinauga ega'ina auga kapa aga'o laa'i koa afemia auga mani'ina lapa'aua. Ega kainai ega lakapa oma. Kai Taitus lau fou Ierusaleme alao auga Grik auga. Ke isa maguaega faaga iifalaina aemia mo ganinagai, Ierusaleme iifi e'a au akaiki'a'i au'i isa akepaafia maguaega faaga iifalaina gamia akeoma. Kai au isa'i lai keifa kapula penimai Taitus maguaega faaga iifalaina gamia keoma. Ega'ina papiau'i auga pako'a papiau'i ko'a'i laa'i kai, kepifoge pako'a papiau'i koa kekagakaga. Isa kemai auga lai Iudea papiau'i e'i kagakaga muninai apea ma auga kegaisa keoma. Ke kala'afi auga ega au akaiki'a aina eafia koa i'opoga isa anina keani lai isa e'i kagakaga kainai amapea keoma. Ega puo isa ogefakeai kemai lai pako'a papiaumai ko'amai aumai emai la'afou alogai kekoko. Kai lai Iesu Kristo apako'ania kainai kagakaga ega'ina kainai afalapea auga kapa aga'o laa'i. Kai lai isa kapa'ina keifania auga, kina maaga aga'omo mo ganinagai alapeni'i alaapakipo aina'i alaafia, ega koa oi Iudea papiau'i e'i kagakaga ufaina ega'ina muninai folopea kai, Iesu fouga ko'a auga mo fopako'ania faefuafua aoma.

Kai oi oopolaga au akaiki'a'i ooma au'i, lau kapa'ina lainogonia auga laagai kapa aga'o akeogeaua fainogonia akeoma. Papiau keopolaga au aga'o au akaiki'a keoma auga, Deo isa ega keopola oma puo, isa au akaiki'a afaepamia. Gome Deo afe'a aeisa kai alo'a eisa. Ega kainai isa au akaiki'a, o au e'ele ma ganinagai, lau eeuai auga isa i'oi'i aga'o laa'i. Kai isa lau keisau auga, Peto iifa faunina Iesu fouga Iudea papiau'i maa'iai feifafoua pinauga Deo epeniia koa i'opoga, lau e'u pinauga auga iifa faunina Iesu fouga Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai faifafoua. Gome Deo Peto eifaga apostolo emia, ega koa iifa faunina Iesu fouga Iudea papiau'i maa'iai eifafoua. Ega koa i'opoga mo Deo lau isafa eifaniau apostolo lamia, ega koa iifa faunina Iesu fouga Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai laifafoua. Ke apostolo epo'iai James, Peto, Ioane au'i oiso, oi oopolaga iifi e'a ipalao'i koa i'opo'i ooma au'i isafa, Deo ega gafegafe akaiki'a lau epeniiau auga keisa kelogo. Ega puo isa lau ke Banabas aunimai imamai keafiia. Ega koa kekapaisa auga isa Deo ega pinauga kekapa koa i'opoga, lai isafa isa koa i'opo'i Deo ega pinauga akapa auga gouga eemaisai kekapaisa. Egae kai ma'oai apako'ania isa fekelao Iudea papiau'i maa'iai iifa faunina Iesu fouga fekeifafoua aoma, ke lai auga falao Iudea papiau'i laa'i au'i maa'iai iifa faunina Iesu fouga faifafoua aoma. 10 Kai isa kapa aga'omo kepainimai fakapa keoma auga, lai ulalu papiau'i faopolani'i keoma. Kai lau ega'ina kapa keifania auga, aufa kina alouai laopolaga makapa laoma.

Paulo Peto Efinaisa

11 Kai ega'ina afegai, Peto emai Antiok taoninai aisama, maagai mo laifa lakaisapua, gome kapa aga'o ekapa lilifua laisa. 12 Au isa'i James eegai akemai koa kai, isa elao Iudea papiau'i laa'i au'i fou keaniani. Kai au ega'ina James eegai kemai au'i kemai aisama, eapakipo Iudea papiau'i laa'i au'i ee'i aelao. Gome isa papiau isa'i maguae'i faaga iifalaina iifaga muninai kepea au'i emani'iaini'i. 13 Ke ega'ina ekapaisa alogai, Iudea papiau'i isa'i isafa isa ega pifoge alogai keapauka, ke Banabas ganinagai kepagaga isa kekapa koa i'opoga ekapaisa.

14 Kai lau isa ega kekapa oma laisa'i auga iifa faunina Iesu fouga ko'a auga alogai kapa'ina eifania auga akekapaisa laisa. Ega aisama lau isa ma'oai ago'iai Peto lapainia lainaka, “Oi auga Iudea aumu. Ega mo ganinagai oi ifomu auga Iudea papiau'i e'i kagakaga ma'oai mo kai'iai alopea kai Iudea papiau'i laa'i au'i koa lokagakaga. Oi ega lokapa oma kai ala koa i'opoga Iudea papiau'i laa'i au'i opaafi'i, Iudea e'i kagakaga muni'iai kegapea ooma?

15 “Iifa gome i'a auga Iudea gua'iai amauni kai, Iudea papiau'i laa'i laomai apala'i kekapa'i au'i gua'iai alamauni. 16 Ke i'a Iudea papiau'a alogo i'a Moses ega iifa muninai apea kainai, Deo maagai alo opai au'a afalamia kai, Iesu Kristo agapako'ania aisama, alo opai au'a agamia. Ega puo i'a Iudea papiau'a isafa Iesu Kristo apako'ania, ega koa i'a Iesu Kristo apako'ania kainai alo opai au'a famia aoma. Kai Moses ega iifa kainai apea puogai alo opai au'a afalamia. Gome kai aga'o Moses ega iifa muninai epea mo kainai, alo opai auga afaemia.

17 “Kai i'a Deo maagai alo opai au'a amamia aoma puo, Iesu Kristo apako'ania alogai, i'a Moses ega iifa muninai alapea. Ke i'a Moses ega iifa muninai alapea kainai, Iudea papiau'i keopolaga i'a auga Iudea papiau'i laa'i au'i, Moses ega iifa muninai akepea koa i'opo'i laomai apala ikapa au'a keoma. Ke isa akeifa Iesu i'a efogei'a laomai apala ikapa au'a amia akeoma. Kai ega'ina ko'a ma? Laa'i, ega'ina auga pifoge iifaga. 18 Kai lau Moses ega iifa kainai lapea alogai, kapa aga'o lakapulaisa auga, lau ega'ina iifa'i ma'oai muni'iai fapea auga aekainia, ega koa lau Deo maagai alo opai au famia auga isafa aekainia. Kai lau kapa'ina laauoka auga, alapaapamue pugu aisama, lau Moses ega iifa alaaupea. 19 Gome lau Iesu lapako'ania aisama, Moses ega iifa kai'iai pea laapakipo. Ega koa lakapaisa Moses ega iifa kainai alapea puo, Moses ega iifa eegai auga, lamae efua koa i'opoga. Ke pau Moses ega iifa kainai lamae, ega koa lau Deo faugai faagu laoma. 20 Kai lau Iesu Kristo kolotiai emae auga muninai lapea. Ega'ina auga isa kolotiai emae koa i'opoga, lau isafa kolotiai lamae. Ke pau auga lau ifou kapa'ina makapa laoma auga alakapa kai, Iesu Kristo alouai eague auga, lau kapa'ina fakapa eoma auga mo lakapa. Isa lau aniu eani alogaina kainai aeumaka ifo imaauga Deo epa'a penia kolotiai emae, kaniau eagamauga. Ega puo pau agofa'ai laague alogai, isa Deo Gauga lau epalagainiau auga alou ko'agai lapako'ania. 21 Kai aufalao aga'o Moses ega iifa mo muninai gapea, ke Deo maagai alo opai auga gamia koa aisama, Iesu Kristo kolotiai emae auga kapa aga'o laa'i koa i'opoga femia. Kai Deo lau egafegafe peniau kainai Iesu lau fauai emae. Ega puo lau Deo ega gafegafe akaiki'a ega'ina afalaumakalaina.

Copyright information for `MEK