Galatians 3

Iesu Kristo Fopako'ania O Moses Ega Iifa Muninai Fopea

Kristiano papiaumi Kalatia agogai oague aumi, oi kafo'o aumi! Lau oi lapamalelenimi aisama, Iesu Kristo kapa puo i'a ma'oai fau'aisai kolotiai emae auga, maamiai laifa ofakae felo alogaina. Kai oi Iesu Kristo muninai fopea auga, kaisau opola apala'iai alomi keaniia opomi kepama'o, Iesu muninai pea oapakipo? Lau anina laani kapa aga'omo oi eemiai malogo laoma. Oi Moses ega iifa muninai opea kainai, Deo ega Spiritu oafiia, o iifa faunina Iesu fouga a'o ologonia auga opako'ania kainai, Deo ega Spiritu oafiia? Oi o'ina mo aisama, Deo ega Spiritu epalagainimi Iesu opako'ania. Kai pau auga papiau aumauni ma kapulagai Deo maagai alo opai aumi omia ooma? Oi ega koa okapa, okafo'o alogaina! Oi Iesu mo opako'ania puogai keafi apalanimi okiekie auga pau kapa aga'o laa'i ma amopamia ooma? Ke iifa gome oi okiekie aage mo ma? Ke oi Moses ega iifa kainai opea puo, Deo ega Spiritu epeniimi, ke mirakulo epomiai ekapai'i, o oi kapa'ina a'o ologonia auga opako'ania puo Deo ega koa ekapaisa?

Deo ega iifa pukagai Abraham fouga iina kepapua oma auga amoopolaga: “Abraham Deo epako'ania kainai, Deo isa epako'ania ega papiau epamia. Ke ega'ina pako'agai Abraham Deo maagai alo opai auga emia.”
6 Genesis 15:6
Ega kainai oi fologo kaisau Abraham koa i'opoga kemia Deo kepako'ania au'i, Abraham ufuga apa ko'a'i kemia. Gome ufainagai Deo ega iifa pukagai eifa kakaua koa i'opoga, muni Iudea papiau'i laa'i au'i isa akepako'ania aisama, Deo isa e'i pako'a ega'ina anina ageani. Ke ega'ina pako'agai Deo maagai isa alo opai au'i agepamia'i eoma. Egae kai Deo iifa faunina ega'ina Abraham maagai eifa kakaua einaka, “Agofa'a fofouga papiau'i oi munimuai akemai au'i oi faumuai kapa felo'i ma'o akeafi'i,”
8 Genesis 12:3; 18:18; 22:18
eoma.
Ke Deo ega eifa oma puo, Abraham Deo epako'ania aisama, kapa felo'i ma'o Deo eegai eafii'i. Ega koa i'opoga kaisau Deo kepako'ania au'i, Deo Abraham eegai ekapa koa i'opoga, isa isafa faaga'iai ega koa agekapa.

10 Ke papiau ma'oai Moses ega iifa muninai kepea au'i, ega'ina iifa'i ma'oai kai'iai fekepea auga afaekaina puo, Deo isa afa apala agepeni'i aoniamo. Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Kaisau Moses ega iifa ma'oai mo muni'iai afaepea mo afaelao koa aisama, Deo isa afa apala agepenia aoniamo,”
10 Deuteronomy 27:26
keoma.
11 Iifa gome kai aga'o Moses ega iifa kainai epea puo Deo maagai alo opai auga aemia, gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Papiau Deo kepako'ania au'i Deo maagai alo'i opaina agemia, ke agu pagai maunina akeafia.”
11 Habakuk 2:4
12 Deo ega iifa Moses epeniia, ke Moses iifa ega'ina eafiia papiau epenii'i alogai, epaini'i aufa kina mo ega'ina iifa'i ma'oai kai'iai fekepea eoma. Kai ega'ina iifa'i alogai aeifa isa Deo mo fekepako'ania aeoma. Kai Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma ekae: “Kaisau Moses ega iifa ma'oai kai'iai agepea auga, Deo eegai agu pagai maunina ageafia,”
12 Leviticus 18:5
keoma.
13 Kai i'a Moses ega iifa ma'oai kai'iai agapea afaekaina, ke ma'oai kai'iai afalapea. Ega mo ganinagai Isa i'a aoniamo afa apala aepeni'a kai, a'a laomai apala afa Iesu epeniia, isa kolotiai emae afa'a eogeisa. Gome kolotiai kemae au'i fou'i Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Kaisau kolotiai emae auga, Deo isa ega laomai apala afa epenia aoniamo.”
13 Deuteronomy 21:23
14 Iesu i'a fau'aisai ega koa ekapaisa, ega koa Abraham maagai pako'a iifaga ekapaisa eifa Deo ega gafegafe agepenia eoma auga, Iudea papiau'i laa'i au'i isafa Iesu akepako'ania aisama, gafegafe ega'ina fekeafia eoma. Ke i'a isafa Iesu agapako'ania aisama, Deo pako'a iifaga i'a ee'aisai ekapaisa eifa, ega Spiritu agepeni'a eoma auga agepeni'a.

Deo Ega Pako'a Iifaga Ke Moses Ega Iifa Fou Fou'i

15 Aau akiu Kristiano papiaumi, pau kapa aga'o i'a a'a agu alogai emia auga alaafi opo fouga alaifania. Papiau auni'i pako'a kapula nini'anina kekapaisa, ke auni'i kepako'ania pako'a kapula nini'anina ega'ina afakeaupea keoma. Ke isa auni'i papiau aumauni mo ganinagai, pako'a kapula nini'anina ega'ina kekapaisa auga, kai aga'o aage isa auni'i e'i pako'a kapula nini'anina ega'ina afaeaupea. Ke kai aga'o pako'a kapula nini'anina ega'ina laagai nini'ani mamaga aga'o afakeogeaua. 16 Ega koa i'opoga Deo Abraham maagai pako'a iifaga kapula ekapaisa, ke Abraham ufuga apa auga isafa maagai pako'a iifaga kapula ega'ina ekapaisa. Ke pako'a iifaga ega'ina auga, Deo ega iifa pukagai aeifa, Abraham oi ufumu apamu ma'oai maa'iai pako'a iifaga kapula lakapaisa aeoma kai, Deo Abraham epainia einaka, “Oi ufumu apamu eegai pako'a iifaga lakapa,” eoma. Ega'ina auga isa Abraham ufuga apa fofouga maa'iai pako'a iifaga kapula aekapaisa kai, Abraham ufuga apa aga'omo mo maagai pako'a iifaga kapula ekapaisa. Ke ega'ina papiauga aga'omo auga, Iesu Kristo. 17 Lau kapa'ina maifania laoma auga, Deo Abraham maagai pako'a iifaga kapula ekapaisa, ke isa epako'ania pako'a iifaga ega'ina laa'i afaepamia eoma. Kai inipo 430 elao afegai, Deo ega iifa Moses epeniia Iudea papiau'i ega'ina iifaga kainai fekepea eoma. Deo ega'ina iifaga Iudea papiau'i epenii'i mo ganinagai, pako'a iifaga kapula ekapa kakaua auga aea'inia i'oina aekapaisa. 18 I'ina iifaga ko'a ipauma. Papiau Moses ega iifa kainai kepea puo, Deo epako'ania kapa felo'i agepeni'i eoma koa aisama, kapa'ina isa epenii'i apu'i emia auga, isa ega pako'a iifaga ekapa auga eegai aemai. Gome Deo Abraham Moses ega iifa kainai epea puo kapa felo'i aepenia kai, Deo pako'a iifaga kapula ekapaisa auga kainai, Abraham kapa felo'i epeniia.

19 Ega koa aisama, kapa puo Deo ega iifa Moses epeniia, Iudea papiau'i fepeni'i kai'iai fekepea eoma? Gome Deo anina eani papiau laomai apala'i, ke felo'i Isa agogai kekapa'i auga fepakina'i, ega koa Isa maagai laomai felo'i mo fekekapa'i eoma. Ke papiau Deo ega iifa ega'ina kai'iai fekepea mo felao, Deo Abraham maagai pako'a iifaga ekapaisa eifa Iesu Kristo Abraham okogai agemai auga femai kai eoma. Kai Deo ega iifa Iudea papiau'i epenii'i alogai, Isa ifo aemai aepipeni kai ega agelo eulai'i kemai ega iifa Moses kepeniia. Egae kai Moses ega'ina iifaga eafiia elao papiau epenii'i. Moses ega koa ekapaisa auga isa Deo papiau fou epo'iai eapa apie apie e'i iifa ipapea auga emia. 20 Kai Deo Abraham maagai pako'a iifaga kapula ekapaisa, ke eifa kapa felo'i Abraham agepenia eoma aisama, Isa ifo emai Abraham maagai enini'ani. Iifa gome kai aga'o Deo Abraham fou epo'iai feapa apie apie e'i iifa ipapea auga femia apuga laa'i. Kai aufalao aga'o ipuainagai eapa apie apie e'i iifa ipapea auga emia auga, apie apie elao kapa'ina keifania auga kekapa ma auga eisa.

21 Ega koa aisama Moses ega iifa auga Deo pako'a iifaga kapula ekapaisa auga auni'i epo'iai kepipaini koa ma? Laa'i. Isa auni'i epo'iai ega aemia oma. Gome Deo ega iifa epipeni auga alogai gaifa papiau kegaagu aoniamo gaoma koa aisama, iifa gome kaisau iifa ega'ina muninai kepea au'i Deo maagai alo opai au'i fekemia. 22 Kai Deo ega iifa puka alogai kepapua keifa agofa'a fofouga papiau'i laomai apala'i mo keguakaeaini'i kai'iai kepea. Ega puo kai aga'o Moses ega iifa muninai epea mo puogai Deo maagai alo opai auga agemia afaekaina. Kai ega pako'a kapula Iesu Kristo mo eegai ageoge aisama, Iesu isa laomai apala'i eegai agepapealaisa. Ke ega'ina papiauga mo Deo Abraham, ke ufuga apa maa'iai pako'a iifaga kapula ekapaisa eifa kapa felo'i agepeni'i eoma auga isa isafa ageafia.

23 I'a Iesu Kristo alapako'ania koa kai, Moses ega iifa i'a egopei'a kai'iai apea. Ega koa emia auga tipula e'a ke'ima au'i tipula papiau'i ke'ima'i koa i'opoga, Moses ega iifa ega e'ima omai'a. Ega koa mo emia emai Deo i'a afa apala ega'ina fepeni'a auga eegai ala fapealai oma auga keagaga epalogoni'a. 24 Ega puo Moses ega iifa auga pamalele auga koa emia epamaleleni'a kapa'ina fakapa, ke kapa'ina falakapa Deo maagai alo opai au'a famia auga keagagai epapeai'a. Ega koa mo emia emai Iesu Kristo emai, i'a apako'ania kainai, Deo maagai kapa'ina fakapa alo opai au'a famia auga keagaga epakinai'a. 25 Ke pau i'a a'a pako'a Iesu Kristo mo eegai faoge auga kina emai efua. Ke i'a Iesu Kristo apako'ania puo Moses ega iifa i'a fepaini'a kapa'ina fakapa o falakapa, ega koa Deo maagai alo opai au'a famia auga kina pau efua.

I'a Iesu Apako'ania Puo Deo Gauga Amia

26 Ke pau oi ma'oai Iesu Kristo opako'ania kainai oi Deo gauga omia. 27 Gome oi ma'oai Iesu akagai baptismo oafiia aisama, Iesu tiapu koa i'opoga oi'iuka. Ega koa emia oi Iesu fou aga'omo omia. 28 Ke oi Iesu fou aga'omo omia aisama, oi papiau kapami auga kapa aga'o laa'i. Oi Iudea aumi, o Iudea aumi laa'i ma, o oi papie o au ma, o oi kala'afi o papiau aagemu ma ganinagai, oi ma'oai Iesu apuga. 29 Ke oi Iesu Kristo opako'ania kainai, oi auga Abraham ufuga apa ko'ami. Ega puo Deo Abraham maagai pako'a iifaga kapula ekapaisa alogai kapa'ina agepenia eoma auga, oi isafa agoafi'i.

Copyright information for `MEK