aAisaea 54:1

Galatians 4

Lau kapa'ina maifania laoma auga ina'ina. Maami galao au aga'o gauga fou amoisa'i. Ama ageoge ega kapa ma'oai gauga agepenia. Kai isa gauga aeapao aeminifa'a koa puo, ama ega kapa ma'oai feafi'i auga afaekaina. Ke gauga kina aga'ogai ageapao aisama, ama ega kapa ma'oai ageafi'i apuga akemia mo ganinagai, pau auga isa apuga laa'i kai, isa kala'afi koa i'opoga emia. Ke isa aeminifa'a puo, papiau isa ke'ima au'i papa'iai emia, ke papiau isa ama ega amu ma'oai ke'ima'i au'i isafa papa'iai emia elao ama kina epaapa auga kina ekaina kai, isa ifo ega amu ma'oai e'ima'i. Ega koa i'opoga Iesu Kristo alapako'ania koa kai, i'a ma'oai auga, kala'afi koa i'opo'a amia, ifo'a a'a kagakaga ke logo ufai'i fou papa'iai aagu kala'afi koa i'ina agofa'agai alao amai. Kai Deo kina epaapa auga kina ekainia aisama, Gauga eulaisa emai i'ina agofa'agai. Ke papiau ma'oai ina'i gua'iai kemauni koa i'opoga, isa isafa ina guagai emauni. Ke isa Iudea papiau'i koa, Moses ega iifa papagai emauni. Kai Deo isa eulaisa auga, Moses ega iifa kainai fepea puo aeulaisa aemai kai, papiau kapa'i Moses ega iifa papagai kala'afi koa kemia au'i afa'i feoge fepapealai'i eoma puo emai. Ega koa fekapa i'a isa gauga ko'a'a famia kapa'ina i'a apu'a eoma auga faafia eoma. Ke oi Deo gauga kainai Deo ega Spiritu Iesu Kristo eegai eka auga, pau oi epeniimi alomiai ekae. Ke Deo ega Spiritu i'a Deo gauga auga epalogoni'a kainai, i'a alogamai Deo aifaga, “Abba, oi lai Amamai” aoma. Ega puo oi ma'oai Moses ega iifa papagai kala'afi fomia kainai fopea auga kina efua. Oi auga Deo gauga. Ke oi ma'oai Deo gauga kainai, Deo Gauga kapa ma'oai agepenia aisama, oi isafa ega'ina kapa'i agepenimi.

Paulo Ega Opopo Akaiki'a Kalatia Papiau'i Ee'iai

Kai ufainagai oi Iesu Kristo alopako'ania alogai Deo ko'a auga alologonia. Ega'ina kinagai oi kala'afi koa omia papiau aumauni deo ko'a'i laa'i au'i oau afagaini'i. Kai pau auga oi Deo ko'a auga ologonia efua, o Deo oi elogonimi efua maoma. Ke oi elogonimi efua koa aisama, kapa puo oi Deo ko'a auga omunia kai, emi kagakaga ufai'i afakepalagainimi kaniami afakeagamauga au'i kai'iai opea pugu? Oi anina oani kagakaga ega'ina papa'iai amoagu kala'afi koa amomia pugu ma ooma? 10 Oi Deo maagai alo opai aumi amomia ooma puo, Iudea papiau'i e'i kagakaga oafi'i kai'iai opea. Ke kagakaga ega'ina kai'iai opea alogai, Iudea papiau'i Deo keau afagaina kinagai mo Deo oau afagaina. Ke isa kekapa koa i'opoga okapa aufa gafai omiamia, ke e'i miamia kina'i akaiki'a'i isafa kina'iai omiamia, ke inipoai isafa omiamia. 11 Lau oi kapa ma'oai maamiai laifa ofakae felo alogaina. Kai pau oi kapa'ina okapa auga laisa lamani'i, gome e'u pinauga egae lakapaisa auga lakapa aagenia mo koa laisa.

12 Aau akiu Kristiano papiaumi, oi Iudea papiau'i e'i kagakaga ufai'i au'i kai'iai alopea koa i'opoga, lau isafa kagakaga ufai'i ega'ina kai'iai alapea. Ega puo lagoi peni kapulanimi, lau oi koa i'opomi lamia kainai, oi isafa lau koa i'opou fomia, kagakaga ega'ina kai'iai folopea laoma. Ke lau oi eemi lafai kakaua aisama, oi lau aloumakalainiau, ke eeuai kapa apala aga'o alokapaisa. 13 Ke oi ologo lau e'u isafa kainai oi emi taoni lafai kaukau. Ke ega'ina kinagai lau oi maamiai iifa faunina Iesu fouga laifafoua. 14 Ke ega'ina kinagai lau laisafa kainai, oi lau aniu amoani auga afa'agamo e'inoka. Ke emia foumakalainiau koa i'opoga. Kai oi lau aloisa papaisau, ke aloumakalainiau isafa. Kai oi lau Deo ega agelo aga'o koa opamiaisau oifa kokoisau. Ke lau oifa koko felo alogainiau puo, ega koa okapaisa auga Iesu Kristo koa oifa koko. 15 Ke lau oi eemi lafai kaukau mo kinagai iifa faunina Iesu fouga laifafoua aisama, Deo ega gafegafe akaiki'a eemi efai auga alogama akaiki'a opa'aua. Ke alomi egama alogaina puo maami ganinagai fo'iulaisa lau fopeniau fekaina. Iifa gome ega'ina auga aufalao aga'o maagai faifania fekaina. Kai pau oi emi alogama lau eeuai auga ala elao? 16 Ke pau auga lau iifa faunina Iesu fouga ko'a mo auga maamiai laifafoua puo, oi emi ou lamia ma? Laa'i, lau oi emi ou alamia.

17 Kai oi fologo papiau ega'ina oi maamiai iifa i'oina keifafoua au'i, oi kegala'a pagainimi isa fou amomia keoma puo, ega'ina kekapa. Ke isa kapa aga'omo anina keani auga, oi lau kapa'ina lapamalelenimi auga kai'iai folopea kai, alomi ko'agai isa mo muni'iai amopea keoma. 18 Kai lau oi fou faagu, o fou falaagu mo ganinagai, aufa kina aufalao aga'o alo felogai gapalagainimi ageoma koa aisama, oi alomi ko'agai isa muninai amopea ageoma auga felo. 19 Gauagai, lau oi laopolanimi aisama, papie aga'o mauniai ekiekie koa i'opoga kiekiemi ega lapa'au oma. Ke kiekiemi alapa'aua afaefua agelao, oi Iesu Kristo koa i'opoga agomia kai alaapakipo. 20 Kai pau auga lau ala mo maoma mafai oi fou amaagu, ega koa kapa'ina epaopopoimi auga, nini'ani felogai maamiai faifania laoma. Gome oi eemiai laopopo alogaina.

Haga Ke Sara Auni'i Fou'i

21 Amoifa! Oi kaisau mo anina oani Moses ega iifa papagai amoagu ooma aumi, Moses ega iifa kapa'ina eifania auga alologo ma? 22 Gome Moses ega iifa Deo ega iifa puka alogai iina kepapua oma: Abraham gauga maguae'i auni'i. Imoi aga'o auga Abraham akafa ega kala'afi ifiaoga epamauga. Ke aga'o auga isa akafa ipauma kala'afi laa'i auga epamauga. 23 Imoi ega'ina auni'i kai'ialao Abraham gauga. Kai isa auni'i e'i mauni i'opoga mo laa'i. Kala'afi ifiaoga gauga auga, pau papie'i imoi kepamauni'i koa epamauga kai, Abraham akafa imoi epamauga auga, Deo ega pako'a iifaga kapula Abraham eegai ekapaisa auga kainai emauni.

24 Imoi ega'ina auni'i faaga'iai Deo pako'a iifa'i kapula'i auni'i papiau ee'iai ekapa auga kepakinai'a. Gome papie auni'i auga, pako'a iifaga kapula'i auni'i Deo papiau ee'iai ekapa auga koa i'opo'i. Kala'afi papiega auga aka Haga. Isa auga Deo Sinai ikugai pako'a iifaga kapula Moses maagai ekapa auga koa i'opoga. Ke kala'afi papie'i imoi kepamauni'i au'i kala'afi kemia. 25 Ke Haga auga, Moses Deo auni'i epo'iai pako'a iifaga Arabia agogai Sinai ikugai kekapa auga eifania. Ke papiau ma'oai Ierusaleme taoninai keagu au'i, Haga kala'afi papiega auga gauga koa i'opo'i keoma. Ke isa Moses ega iifa ma'oai kai'iai fekepea. 26 Kai Abraham akafa kala'afi laa'i auga, Ierusaleme taonina ufai ekae auga koa i'opoga. Isa aka Sara. Isa auga i'a ina'a. 27 Gome ega'ina fouga ufainagai profeta Aisaea Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:

“Oi papie kapamu loogeoge aumu alomu gagama!
Oi alomu gamagai mo moagaga pea!
Gome oi imoi alopapamauga, ke kiekie gamuga aloopopo mo ganinagai,
oi gaumu akealogai papie eamage auga gauga aloka'egaini'i.” a 
28 Ke aau akiu Kristiano papiaumi, Deo Abraham maagai pako'a iifaga kapula ekapaisa Aisak emauni koa i'opoga, pau oi auga pako'a kapula ega'ina imoimi. 29 Kai ega kinagai papie imoi kepamauni'i koa mauninai emauni auga eoge, imoi Deo ega pako'a iifagai Deo ega Spiritu isapugai emauni auga eafi apalania. Ke kapa'ina ega kinagai egama auga, pau i'opoga mo egama. Papiau kapa'i Moses ega iifa muninai kepea au'i keoge, Iesu kepako'ania papiau'i keafi apalani'i. 30 Kai Deo ega iifa puka alogai i'ina kapa'i fou'i ala kepapua oma'i auga fologo. Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma: “Kala'afi papiega gauga fou mopapealai'i. Gome kala'afi papiega gauga auga, Abraham ega amu aga'o afaeafia mo laa'i. Kai Abraham akafa ipauma kala'afi laa'i auga gauga ama Abraham ega amu ma'oai ageafi'i,”
30 Genesis 21:10
eoma.
31 Deo ega iifa pukagai ega eifa oma kainai, aau akiu Kristiano papiaumi, i'a au'a kala'afi papiega gauga laa'i kai, kala'afi papiega laa'i auga gauga.

Copyright information for `MEK