Galatians 5

Iesu Opako'ania Aisama Oi Kala'afi Laa'i

Ke Iesu Kristo i'a Moses ega iifa kai'iai fapea auga eegai epapealai'a kainai, i'a kala'afi koa Moses ega iifa papagai faagu alo opai au'a famia auga afaekaina. Ega puo oi ifomi alomi fopakapulania emi pako'ai foapa kapula, ega koa kai aga'o Moses ega iifai faegopeimi, ke kala'afi koa kai'iai fopea auga meauga faepenimi pugu.

Lau kapa'ina laifani'i au'i foopolani'i. Lau Paulo oi lapainimi. Oi Iudea papiau'i isa'i e'i kagakaga kainai kepea maguae'i faaga iifalaina emia au'i koa agomia, maguaemi faaga iifalaina agemia koa aisama, Iesu Kristo oi faumiai kapa'ina ekapaisa auga, oi eemiai ega'ina ekapa aagenia mo koa i'opoga. Kai kaisau maguae'i faaga iifalaina emia efua au'i, lau isa lapaini kapulania Moses ega iifa ma'oai kapa'ina eifania fekekapa eoma au'i fekekapa'i. Ke oi kaisau Moses ega iifa muninai opea kainai, Deo maagai alo opai aumi omia ooma aumi, oi ifomi Iesu Kristo omunia. Ke Deo ega gafegafeai oi alo opai aumi fomia auga oumakalaina. Kai i'a auga alogo Deo i'a alo opai au'a agepamiai'a auga fouga Deo ega Spiritu i'a epalogoni'a. Ega puo i'a a'a pako'ai, alo'a ko'agai kina kapagai Deo i'a alo opai au'a agepamiai'a auga, kina afia'amaga aafia'ama. Gome Iesu Kristo apako'ania aisama, au kapa maguaega faaga iifalaina emia, o aemia mo ganinagai, Deo maagai auga kapa aga'o laa'i. Kai kapa akaiki'a auga, oi emi pako'a fofouga Iesu Kristo mo eegai fooge. Ke alomi ko'agai papiau isafa ani'i foani.

Mamagai mo aisama, oi iifa faunina Iesu fouga ko'a auga alomi ko'agai opako'ania. Ega koa okapaisa auga, oi pipalau felogai opiau koa i'opoga. Kai kaisau oi alomi eaniia iifa faunina Iesu fouga ko'a auga eegai ekaisapuimi kainai alopea? Oi fologo aloani ega koa i'opoga auga, Deo oi eifanimi apuga epamiaimi auga eegai aemai. Gome papiau ega'ina ega pamalele auga, palafa iuma mulamula afa'agamo palafai keoge ganinagai, palafa epaufua koa i'opoga, isa ega pamalele kapa e'ele koa ganinagai, oi iifa faunina Iesu fouga opako'ania auga iifaga epaefo pagainia efiakoa. 10 Kai lau i'a a'a Lopia lapako'ania isa oi agepalagainimi pamalele i'oina aga'o afolopako'ania. Ke papiau kapa pamalele pifogegai oi alomi epama'o auga, isa papiau kapa femia ma ganinagai, Deo isa afa apala agepenia.

11 Aau akiu Kristiano papiaumi, papiau isa'i keifa lau papiau ma'oai maguae'i faaga iifalaina gouga pamalelega lapamalelenia keoma. Kai lau ega mapamalele oma koa aisama, kapa puo Iudea papiau'i lau fekeafi apalaniau? Kai lau lapamalele laifa, Iesu Kristo i'a fau'aisai kolotiai emae, ega koa Deo maagai alo opai au'a amia laoma puo, Iudea papiau'i gua'i lapakupua koa i'opoga, ke isa lau keafi apalaniau. 12 Ke papiau kapa'i e'i pamaleleai oi alomi kepama'o au'i, lau anina laani isa ifo'i maguae'i fofouga fekeafilaisa, ega koa isa Deo ega papiau fakemia laoma.

13 Aau akiu Kristiano papiaumi, Deo eifalaimi Moses ega iifa papagai epapealaimi ega papiau epamiaimi. Kai oi alomiai foloopolaga papiau aumauni e'i laomai apala auga agokapa agekaina folooma. Kai pau auga oi alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani. Ke animi agoani alogai, alomi ko'agai aga'o aga'o fopalagainimi. 14 Gome Deo ega iifa ma'oai ekapai'i alogai, iifa aga'omo laagai ega iifa ma'oai ekapai'i. Ega'ina iifaga auga, “Oi alomi ko'agai ifomi animi oani koa i'opoga, papiau ma'oai isafa ani'i ega foani oma,” eoma. 15 Kai a'o a'i'i ifo'i mo kepiaga aisama, faaga'i kea kanini'i, ke ifo'i ke'i'ini'i koa i'opoga agokapa aisama, foisa felo, o laa'i koa aisama, ifomi mo agoauoka afe'ainimi.

Deo Ega Spiritu Aguga

16 Pau lau oi lapaini kapulanimi. Oi Deo ega Spiritu kapa'ina eifania fokapa eoma auga mo fokapa, ke agugai foagu. Ke ega agokapa oma koa aisama, papiau aumauni laoga maina apala oi afaefogeimi kapa'ina anina eani auga afolokapa. 17 Gome kapa'ina Deo ega Spiritu anina eani auga, papiau aumauni laoga maina apala anina aeani. Ke papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina anina eani auga, Deo ega Spiritu anina aeani. Ega koa kekapa auni'i epo'iai kepipaini. Ega puo Deo ega Spiritu oi agepapeaimi aisama, papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina eifania auga afolokapa. Ke papiau aumauni laoga maina apala oi agepapeaimi koa aisama, Deo ega Spiritu kapa'ina eifania auga afolokapa. 18 Kai Deo ega Spiritu oi agepapeaimi koa aisama, oi Moses ega iifa papagai afoloagu.

19 Ke papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina eifania kekapa auga agoisa ofakaenia mo agologo agofiakoa. Ega'ina kapa'i auga: Amage papiau'i kai papiau i'oina aga'o fou akeamage auga fou kefeu aage mo au'i. Ifiao o'oae fou kefeu aage mo au'i. Ke papiau amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i kekapa'i au'i. 20 Ke deo pifoge'i keau afagaini'i, ke ugauga kekapa au'i. Ke papiau ma'o ani'i akeani, ke aga'o aga'o fou keakekua kepikupa au'i. Ke papiau isa'i ee'iai gua'i ekupu au'i. Ke kapa ma'oai ifo'i mo fau'iai kekapa au'i. Ke ifo'i mo epo'iai ke'ea'i papiau isa'i fou keakekua au'i. Ke papiau isa'i e'i la'afou alogai ifo'i mo kepapealai'i au'i. 21 Ke papiau aga'o eegai kapa aga'o eka keisa aisama, kepikupa ke alafai kegaoma kegaafia keoma au'i. Ke keinuinu alogaina au'i. Ke kemiamia keinuinu, ke kegefa a'oa'o akaiki'a'i ipauma'i kekapa'i au'i. Ke kapa isa'i isafa ega koa'i au'i mo kekapakapa'i au'i. Kai lau oi ainami lapalogo kakaua koa i'opoga, pau ainami lapalogo pugu. Papiau kapa'i ina'ina lao'i mai'i kekapa'i au'i, Deo ega agofa'a afakeafia.

22 Kai papiau Deo ega Spiritu alo'iai eagu au'i iina kekapa oma: Isa alo'i ko'agai aga'o aga'o ani'i keani. Ke isa alogamai mo kelao kemai. Isa papiau fou gagaoai keagu. Ke papiau isa alo'i kepakiekie aisama, e'i alo kiekie keafiapia mo. Ke isa papiau kegafegafe peni'i. Ke isa papiau ee'iai laomai felo mo kekapa. Ke isa iifa ko'a mo keifania, ega koa papiau isa kepako'ani'i. 23 Ke isa papiau gagafe'i mo keafia. Ke isa ifo'i keisa'i, ke ke'ima felo'i. Papiau i'ina lao'i mai'i fekekapa'i auga, agofa'a alogai kai aga'o aeifa apu'i. 24 Ke kaisau Iesu Kristo ega papiau kemia au'i, papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina eifania auga akekapa. Kai Iesu Kristo isa fau'iai kolotiai emae koa i'opoga, isa papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina anina eani, ke emaani'i au'i ma'oai Iesu Kristo fou kolotiai keau'u'u'i. Ega koa kekapa puo, isa kelogo papiau aumauni laoga maina apala ega'ina auga emae efua, ke papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina eopolaga auga muninai akepea. 25 Ke i'a Deo ega Spiritu kapa'ina eifania auga mo agugai aagu kainai, Deo ega Spiritu fou kai'alao falao famai. 26 Ke ifo'a falaau afagaini'a, ke papiau isafa gua'i falapakupua. Ke papiau ee'iai falapikupa.

Copyright information for `MEK