Galatians 6

Papiau Ma'oai Ee'iai Felo Mo Fokapa

Aau akiu Kristiano papiaumi, laomai apala oi epomiai aufalao aga'o afepaoa apala afekapa aisama, oi Deo ega Spiritu agugai oagu aumi, isa gagafe mo foafia, fopalagaina fopaapakipo laomai apala ega'ina faekapa pugu. Kai femue femai laomai felo mo fekapa pugu. Kai ega'ina agokapa alogai, oi ifomi isafa foisa feloimi, o laa'i koa aisama, oi ifomi isafa isa koa agomia laomai apala agokapa. Ke epomiai aufalao aga'o meau aga'o ageafia koa aisama, fopalagaina. Ega koa fokapa aga'o aga'o fopalagainimi, ke ega'ina agokapa aisama, Iesu Kristo kapa'ina eifania fokapa eoma auga, ma'oai agokapa afe'aini'i. Gome aufalao aga'o au akaiki'a laa'i kai, ifo eopolaga isa au akaiki'a eoma koa aisama ifo efoge. Aufalao aga'o kapa aga'o felo agekapa koa aisama, isa kapa'ina ekapa auga aufalao aga'o kapa aga'o ekapa auga fou faeoge opo'i. Kai isa ifo kapa'ina ekapa auga feisa. Egae kai isa ifo kapa'ina felo ekapaisa auga aina'auga fepa'aua. Gome papiau ifo kapa'ina gakapa eoma auga, ifo ega'ina meauga fepua.

Ke aufalao aga'o Deo ega iifa a'o elogonia aisama, ega amu felo'i ma'oai, isa ega pamalele auga fou fekepapinaugani'i.

Ke papiau aumauni laoga maina apala aufalao aga'o epaina kapa'ina gakapa eoma auga mo ekapa koa aisama, Deo isa afa apala agepenia aoniamo, ke papiau Isa gauga kemia au'i ee'iai agepapealaisa. Kai kai mo Deo ega Spiritu kapa'ina eifania auga akekapa aisama, Deo isa agu pagai maunina agepeni'i. Ega'ina auga aufalao aga'o ega uma alogai au oga efauni'i koa i'opoga. Ke isa kapa'ina oga efauga auga mo anina ageafia. Ega puo oi ifomi folofogeimi foloopolaga kapa felo'i okapa'i folooma. Gome kai aga'o Deo afaefoge. Ke i'a laomai felo ikapa fala'apoloaina falaapakipo, gome Deo kina epaapa auga kina agemai aisama, au oga felo afaunia kainai, puaga isafa felo agaafia. 10 Ega puo i'a kina felo aga'o agaafia kapa aga'o agakapa aisama, Deo maagai kapa felo'i mo papiau ma'oai ee'iai fakapa. Kai ega'ina kapa'i agakapa'i aisama, pako'a papiau'i i'a fou famili aga'omo amia au'i ee'iai, kapa felo'i fakapa kakaua.

Nini'ani Fua

11 I'ina malelega alogai lau ifou imauai malele akaiki'a'iai kapa'ina lapapua'i au'i foisa felo alogaini'i. 12 Papiau isa'i Iesu kolotiai emae auga fouga akeinogonia aisama, Iudea papiau'i isa akeafi apalani'i auga anina akeani. Ega puo isa kefaegai kepaafimi maguaemi faaga iifalaina gamia keoma. Ke isa ega'ina kekapa auga, Iudea papiau'i alo'i kegapagama keoma puo kekapa. 13 Kai papiau ega'ina maguae'i faaga iifalaina emia ganinagai, Moses ega iifa ma'oai kai'iai akepea. Kai isa anina keani Iudea papiau'i ago'iai fekeaina'au fekeifa, oi isa e'i pamalele muninai opea maguaemi faaga iifalaina emia fekeoma keoma puo ega kekapa oma. 14 Kai lau auga kapa ega koa auga aina'auga afalapa'aua! Kai lau Iesu Kristo lau e'u laomai apala'i fau'iai kolotiai emae auga, aina'auga alapa'aua afaefuafua. Gome Iesu kolotiai emae aisama, lau agofa'ai kapa'ina mo ani'i laani au'i isa fou kemae. Ega puo papiau inae agofa'ai keopolaga kapa'ina akaiki'a'i keoma au'i lau eeuai auga kapa e'ele'i. 15 Deo maagai auga au aga'o maguaega faaga iifalaina emia ma, aemia ma ganinagai kapa aga'o laa'i. Kai kapa akaiki'a auga aufalao aga'o Iesu Kristo epako'ania mauni mamaga eafia auga, Deo eegai kapa akaiki'a ipauma. 16 Ke papiau mauni mamaga ega'ina keafia au'i fau'iai alou ko'agai Deo lamegamega penia, ega koa Deo ega gagao fepeni'i, ke gua'i feania laoma. Ke lamegamega ega koa papiau ma'oai Isa ega papiau kemia au'i isafa ega gagao fepeni'i, ke gua'i feania laoma.

17 Ke e'u nini'ani fuagai auga, kaisau lau keleleai opaapaukaisau aumi ainami lapalogo folokapa pugu laoma. Gome Iesu Kristo puogai Iudea papiau'i lau keafi apalaniau auga maka'i faagauai kekae. Ke maka ega'ina lau faagauai kekae auga, lau Iesu Kristo ega kala'afi auga fouga eifania.

18 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau alou ko'agai lamegamega, ega koa i'a a'a Lopia Iesu Kristo ega gafegafe oi fepenimi, ke ega gafegafe ega'ina oi alomiai feka fepinauga laoma. Amen.

Copyright information for `MEK