a2 Samuel 7:14; 1 Kronikel 17:13
bSam 2:7
cDeuteronomy 32:43
dSam 104:4
eSam 45:6-7
fSam 102:25-27
gSam 110:1

Hebrews 1

Deo Gauga Agelo Eka'egaini'i

Ufainagai kina i'oi'i i'oi'iai ke keaga i'oi'i i'oi'iai Deo ega iifa profeta ake'iai i'a ufu'a apa'a maa'iai eifafoua. Kai i'ina kina'i fua'i alogai, Deo Gauga kapa'ina eifani'i, ke faagagai kapa'ina kemia auga Deo i'a epaini'a. Deo, isa Gauga faagagai agofa'a epagama. Kai Deo agofa'a aepagama koa kai, Isa Gauga ekinaga, eifa ko'ania kapa ma'oai agepenia eoma auga isafa isa apuga epamia efua. Deo Gauga auga Deo iisa i'opoga mo, ke Deo ega Akaiki'a ala koa auga Gauga faagagai aisa. Ke Deo eifa mo aagoa ufa fou kegama. Iesu pau ega'ina isapugai kapa ma'oai eafiapi'i e'ima'i. Isa emai fau'aisai emae, a'a laomai apala'i eikui'i kai ufai e'agaukae, au'oniai Au Akaiki'a eagu afuga kaina kainai eague.

Iesu ega koa ekapaisa, agelo kekapa auga eka'egaina. Ega kainai isa aka Deo maagai akaiki'a ipauma, agelo aka'i eka'egaina. Gome Deo ega iifa pukagai agelo aga'o iina aepaini oma'i:

“Lau oi Amamu alamia; Pau oi Lau Gau alomia,”
aeoma. a 

O iina isafa aeoma:

“Lau isa Ama alamia; ke isa Lau Gau agemia,”
aeoma. b 

Kai Deo Gauga fa'aniauga gamaiseina agofa'ai eoma aisama, isa faagagai kapa'ina agemia auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Lau Deo e'u agelo ma'oai isa kegaau afagaina,”
eoma. c 

Ke Deo ega iifa pukagai agelo auga fou'i iina eifa oma:

“Lau e'u agelo auga e'u pinauga papiau'i, ameku ke lo mala lapamia'i,”
eoma. d 

Ega koa i'opoga, Deo agelo eulai'i aisama, ameku epua mo aelaolao koa i'opoga, kemai e'i pinauga kepafua ke kelao. Ke lo mala isafa eufa mo aelaolao koa i'opoga, kemai e'i pinauga kepafua afegai kelao pugu.

Kai Deo Isa Gauga auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Deo, Oi emu isapuai afu lo'ima'i au'i ma'oai afakefuafua akeka aoniamo,
Oi Alomu opaina ipaumagai emu agofa'a lo'ima.
Oi laomai apala'i ani'i aloani kai alo opai lao'i mai'i mo
alomu ko'agai ani'i loani alogaina.
Ega kainai Lau Oi emu Deo, oi kin fomia laoma, oiliai kaniamu la'efaisa puo, alomu egama alogaina,
ke agelo au'i epo'iai oi auga au akaiki'a ipaumamu lapamiaiso,”
eoma. e 

10 Ke Deo ega iifa pukagai Gauga fouga isafa iina eifa oma:

“Lopia, kapa aga'o aegama koa kai
Oi aagoa lopagama ke ufa isafa oi imamu kapa.
11 Kai ega'ina kapa'i ma'oai papiau afe'i tiapu'i keufai ke'i'i laa'i kemia koa i'opoga,
isa akefua laa'i akemia.
Kai Oi auga aloagu aoniamo.
12 Ke papiau tiapu kei'iulai'i keofe'i keoge me'e'i afegai mama'i kei'iuka'i koa i'opoga,
ega'ina kapa'i ma'oai keufai kelifu au'i mama'i alomaiseini'i afu'i alokaina.
Kai Oi auga afolomaemae, i'opomu mo aloagu aoniamo,”
eoma. f 

13 Agelo ma'oai auga auni, Deo ega pinauga ikapa au'i. Isa Deo papiau kania'i isagamauga akeafia au'i fau'iai fekepinauga eoma puo, eulai'i kemai ega pinauga kekapa. Kai Deo Gauga auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Kaiuai foagu felaolao
Lau oi emu ou au'i ifemu guagai alaoge'i alogafapi'i,” eoma. g 
Kai agelo fou'i ega aeifa oma. Ega kainai Deo ega iifa pukagai eifania koa i'opoga, Deo Gauga auga agelo eka'egaini'i paisa.

Copyright information for `MEK