aSam 40:6-8
bJeremaia 31:33
cJeremaia 31:34
fHabakuk 2:3-4

Hebrews 10

I'a Fau'aisai Iesu Imaauga Deo Epa'a Peni Aga'onia Mo

Ufainagai Moses ega iifa kainai, papiau aufa inipoai Deo a'o kepa'a penia alogai Deo keau afagaina isafa. Ega koa kekapaisa mo ganinagai alo'i opaina aemia. Isa alo'i opaina gamia gafua koa aisama, e'i laomai apala'i ma'oai fea'i aga'onia mo. Ke isa laomai apala'i kekapai'i au'i gamuga apala alo'iai fakeoponi'i pugu. Ke fuagai Deo a'o fakepa'a penia pugu. Kai aufa inipoai papiau Deo eega kelao a'o kepa'a penia, i'opoga mo kekapaisa aefuafua. Ega koa Deo a'o kepa'a penia auga papiau Deo maagai alo'i opaina ipauma aepamia. Ega kainai Moses ega iifai ega fekekapa oma eoma auga muni Iesu agemai i'a fau'aisai kapa felo'i agekapa'i au'i lalauga mo koa i'opoga epakinai'a. Kai ko'a'i ipauma'i laa'i. Kai papiau e'i laomai apala'i fekea'ini'i keoma puo, polomakau papie'i ke nani fou ifa'i keafii'i Deo kepa'a penia. Kai ega'ina ifa laomai apala'i laa'i fekepamia'i auga aekainia. Ega puo aufa inipoai a'o Deo kepa'a penia alogai e'i laomai apala'i kekapa'i au'i epaopolani'i.

A'o ifa'iai laomai apala'i fekea'i auga aekainia puo Iesu emai. Isa emai agofa'ai aisama, Deo ega iifa pukagai ekaega koa i'opoga, Iesu Deo epainia iina eifa oma:

“Papiau e'i laomai apala'i afa'i fekeoge a'o, ke amu fou fekepa'a penio keoma puo,
a'o keumai'i ke amu fou kepa'a penio.
Kai ega'ina au'i Oi eemuai aekainia puo ee'iai alomu aegama.
Papiau a'o keumai'i, ke amu fou kepa'a penio au'i alo'i ko'agai akekapaisa puo ani'i aloani.
Kai Oi auga papiau fau'iai lau loifalaisau imaau Oi fapa'a penio looma.
Oi ega lokapa oma kainai lau laifa, ‘O, Deo! Oi emu iifa puka alogai lau fou loifania koa i'opoga, kapa'ina fakapa looma auga fakapa laoma puo lamai inamo'e,’”
eoma. a 

Papiau Moses ega iifa kainai a'o ke amu fou Deo kepa'a penia. Kai Iesu eifa kakaua iina eifa oma. ‘Papiau e'i laomai apala'i fau'iai a'o keaupugu'i keumai'i, ke amu ma'oai fou Deo Oi kepa'a penio. Kai papiau ega kekapa oma mo ganinagai alo'i ko'agai akekapaisa puo, kapa'ina kekapaisa au'i ani'i aloani ke ee'iai alomu aegama,’ eoma. Ke Iesu iina eifa oma pugu, ‘Kapa'ina fakapa looma auga fakapa laoma puo lamai inamo'eu,’ eoma. Iesu ega eifa oma gua epamia auga, Deo amu kepa'a penia auga laoga maina mamaga gakapa eoma. Ega puo Moses ega iifa kainai kepea Deo a'o ke amu fou kepa'a penia laoga maina ufaina auga eoge me'e. 10 Ke Deo Iesu kapa'ina fekapa eoma auga ekapaisa, ifo imaauga Isa epa'a peni aga'oniamo puo, i'a Deo maagai alo'a epalolofania.

11 Moses ega iifa kainai sakedote ma'oai Deo ega e'a alogai keapa e'i pinauga kekapaisa aefuafua. Ega'ina alogai papiau e'i laomai apala'i fau'iai aufa kina i'opoga mo kekapaisa, a'o Deo kepa'a penia. Kai ega'ina auga papiau e'i laomai apala'i aea'ini'i. 12 Kai sakedote Iesu auga, papiau e'i laomai apala'i fau'iai ifo imaauga Deo epa'a peni aga'oniamo. Iesu ega'ina ekapaisa efua afegai, ufai e'agaukae Deo kaina kainai eagukipo. 13 Isa egae ageagu mo agelao Deo isa ega ou au'i ma'oai ife guagai ageoge'i agegafapi'i auga kina age'ima. 14 Gome isa ifo imaauga Deo epa'a peni aga'oniamo alogai kaisau kepako'ania au'i, alo lolofa ipauma au'i epamia'i aoniamo.

15 Deo ega iifa pukagai i'ina iifaga ko'a ipauma auga ega Spiritu isafa i'a maa'aisai eifa kakaua iina eifa oma:

16 “Lopia eifa, ‘Lau muni ega'ina kina'iai papiau ee'iai nini'ani kapula ipauma alakapa.
Egae Lau e'u iifa isa gua'iai alaoge, ke mino'iai isafa alapapua'i,’”
eoma. b 

17 Ke Deo ega Spiritu eifa pugu einaka,

“Isa Lau e'u iifa kai'iai akepea, laomai apala'i ma'oai kekapa'i au'i ala'agegeaini'i,
ke e'i apala afalaopolani'i pugu,’”
eoma. c 

18 Deo ega Spiritu eifania koa i'opoga, Deo papiau e'i laomai apala'i e'agegeaini'i kainai, i'a a'a laomai apala'i fau'iai Deo a'o fapa'a penia pugu auga laoga maina efua.

Iesu Falamunia

19 Ega puo aau akiu pako'a papiaumi, Iesu ifa i'a fau'aisai Deo epa'a penia auga kainai, i'a alo'a apakapulania Deo ifogamo eaguagu afugai akoko. 20 Ke ega'ina auga Iesu ifo imaauga Deo epa'a penia kolotiai emae faagagai, tiapu ega'ina ke'e'e auga eafiaua. Ega aisama Iesu i'a Deo eega falao auga keagaga mamaga ageka aoniamo auga epaagalaisa. 21 Ke i'a Deo ega papiau au'a fau'aisai, Iesu Sakedote Lopia Fa'a akaiki'a eague epinauga. 22 Ega puo i'a opo'a gua falapamia kai, alo'a ko'a ipaumagai i'ina kapa'i ma'oai amapako'ani'i Deo eega amalao. Ke i'a auga sakedote a'o ifa'i eafii'i papiau e'i laomai apala'i laa'iai e'afoisa koa i'opoga, Iesu isafa i'a a'a laomai apala'i fau'iai ifa efaka. Ke i'a Iesu apako'ania kainai feisai baptismo aafiia koa i'opoga, isa fei ko'a ipaumagai imaau'a fofouga eikuisa. Ke alo'aisai laomai apala'i kekae au'i isafa eikulai'i. 23 Ke Deo kapa'ina maa'aisai eifa ko'ania auga, ko'a ipauma agekapa paisa. Ega puo i'a kina apala'i agaafi'i alogai, isa i'a agepalagaini'a afia'amaga apako'ania aifafoua auga faafiapi kapulania. 24 Ke i'a ma'oai fapakapulani'a, ega koa aga'o aga'o alo'a ko'agai ani'a faani, ke pinauga felo'i mo fakapa'i laoma. 25 Ke oi epomiai papiau isa'i pako'a papiau'i e'i la'afou anina akeani ee'i akelao au'i koa i'opo'i folomia. Kai oi ifomi aga'o aga'o magogomi amoau kapulania. Ke Iesu ega mai kina emai oisa kainai, ega mo foagu oma felaolao ega'ina kinagai kai.

26 Kapa puo ega laifa oma auga alaifania. I'a Deo ega iifa ko'a auga alogo efua. Kai agapagome Iesu agamunia laomai apala'i agakapa'i afaefua koa aisama, kapa aga'o Deo fapa'a penia ega koa a'a laomai apala'i fe'agegeaini'i agaoma auga afaekaina. 27 Papiau kapa'i ega kekapa oma au'i Deo ega ou au'i kemia. Ega kainai Deo isa lo akaiki'a emoge auga alogai age'afo koko'i akeaga. Ega puo Deo i'a a'a laomai apala'i afa'i agepeni'a auga mani'ina fapa'aua Iesu falamunia. 28 Oi ologo felo, ufainagai kaisau Moses ega iifa eumakalaina kainai aepea auga, papiau gua o oiso mo ega'ina papiauga keifafoua aisama, gua akeania kai keaupugua. 29 Ega koa aisama, aufalao aga'o iina agekapa oma auga foopolaga: Isa Deo Gauga aka epalifua ke epameagaina. Ke Deo pako'a nini'anina Iesu ifagai epako'ania isa alo epalolofania auga iifa aage, ama'ama epamia. Ke Deo ega gafegafeai ega Spiritu epenia auga eifa apala penia. I'ina auga ega laomai ega ekapa oma kainai, Deo isa afa ala agepeni oma ooma? Iifa gome, Deo isa afa apala ipauma agepenia. 30 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma auga alogo felo: “Pako'a papiau'i laa'i au'i Lau e'u papiau ee'iai kapa'ina kekapaisa auga ima'i afa alaoge. Lau isa e'i laomai afa alapeni'i,”
30 Deuteronomy 32:35
eoma. Ke iina eifa oma pugu: “Lau Lopia e'u papiau e'i laomai felo, o apala auga afa alapeni'i,”
30 Deuteronomy 32:36; Sam 135:14
eoma.
31 Deo ega eifa oma kainai, i'a a'a laomai apala'i agakapa'i, aga'ualai Deo imagai agakaauau auga famani'iai alogaina.

32 Mamagai mo Deo ega iifa oi alomi epaeaea pako'a papiaumi omia. Ega kainai papiau isa'i oi keafi apalanimi kiekie akaiki'a oafiia mo ganinagai, ouniaimoimo aloapo, ke Iesu alomunia auga folo'agege. 33 Ega'ina au'i kina isa'i oi la'afouai kea'alainimi, kepa'aumi, keifa apala penimi, ke keafi apalanimi. Ke papiau isa'i ega keomai'i aisama, oi ee'iai oapa fou kaimialao okiekie. 34 Gome oi epomiai papiau isa'i Iesu puogai kepatipulani'i aisama, oi isa gua'i oaniia olao tipula afugai oisa'i opalagaini'i. Ega okapa oma puo, ega'ina papiau'i fou kaimialao okiekie. Ke papiau isa'i pamani'iai emi amu kegaafi'i keoma eemi kefai aisama, ega'ina amu'i kiekie'i alopa'aua alogamai ologoaini'i mo keafii'i. Gome oi emi amu felo'i ipauma'i, aoniamo ufai kekaega auga ologo. 35 Ega puo oi alomi opakapulania auga laoga maina folopua'afuga. Ega'ina auga afa akaiki'a felo ipauma agoafia. 36 Ke kapa'ina mo faagamiai fekemia mo ganinagai, gamu'i mo foopo foafiapia mo, ega koa Deo kapa'ina anina eani auga agokapa afegai aisama, kapa'ina Isa eifa ko'ania foafia eoma auga foafia laoma. 37 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Lau alamai eoma auga, epo afaemaefa alamai paisa. Ke kina afaeogu.
38 Ke Lau kepako'aniau papiau'i, maauai alo'i opaina au'i, e'i pako'ai akeagu aoniamo.
Kai kaisau Lau agemuniau auga eegai alou afaegama,”
eoma. f 

39 Deo ega iifa ega'ina auga ko'a ipauma. Kai i'a auga papiau Deo kemunia kainai eauoka'i au'i koa i'opo'i laa'i. I'a Iesu apako'ania auga, a'a pako'a kainai Deo kania'a eagamauga au'a.

Copyright information for `MEK