Hebrews 11

Pako'a Epakapulani'i Au'i Fou'i

Iifa gome Deo kapa'ina eifa ko'ania auga apako'ania afia'amai a'ima auga agaafia paisa. Ke Deo kapa'ina eifa ko'ania auga, pau alaisa mo ganinagai agaisa paisa. Ufainagai Deo agofa'a fofouga gapagama eoma aisama, kapa aga'o aeafia agofa'a aepagama. Kai Isa eifa mo agofa'a fofouga egama auga apako'ania. Ega'ina pako'agai i'a alogo pau amu ma'oai aisa'i au'i, alaisa'i au'i ee'iai kemai. Ke i'a ufu'a apa'a Deo kapa'ina eifania auga kepako'ania puogai, isa e'i laomai felo mo auga ega iifa pukagai eifafoua.

Apele Deo kapa'ina eifania auga epako'ania puogai, Kaino Deo amu epa'a penia koa i'opoga aekapaisa. Kai Apele Deo amu epa'a penia auga, alo ko'agai ekapaisa. Ega'ina pako'agai, Deo Abel amu isa epa'a penia au'i ee'iai eifa felo, ke maagai alo opaina epamia, ega laomai felo auga ega iifa pukagai eifafoua. Ke Apele emae efua mo ganinagai, ega laomaisai pau i'a epamaleleni'a paisa.

Enok Deo kapa'ina eifania auga epako'ania puogai, ega'ina pako'agai aemae kai Deo isa eafiia ufa elaoaina. Ega kainai isa mae gamuga ala koa auga aeoponia, ke kai aga'o isa imaauga aekapulaisa. Isa inae aagoai eagu alogai aufa kina Deo alo epagama. Ega puo Deo isa ega laomai felo auga fouga ega iifa pukagai eifafoua. Iifa gome isa ega ekapa oma kainai, kaisau Deo kapa'ina eifania auga afaepako'ania aisama, Deo alo agepagama afaekaina. Ega puo kaisau Deo eega gamai eoma auga, Deo eague auga fepako'ania. Ke alo ko'agai Deo ekapuga auga, ega laomai felo afa Deo agepenia auga isafa fepako'ania.

Ufainagai Deo Noa aina epalogo, imu akaiki'a agepa'aua papiau laomai apala'i kekapa'i au'i e'i apala afa'i ageoge eoma. Noa Deo kapa'ina eifania auga epako'ania puogai, imu kina aemai aeisa koa kai, Deo Au Akaiki'a epamia aina eafiia. Ke ega famili kania'i gaagamauga eoma puo sikuna ekapaisa. Ke ega pako'ai sikuna ekapaisa kainai, agofa'a papiau'i Deo akepako'ania au'i e'i laomai apala afa Deo epenii'i auga epakinai'a. Ke Deo eifa kaisau Isa agepako'ania auga Isa maagai alo opaina agemia eoma. Noa ega'ina pako'agai Deo maagai alo opaina emia.

Ke Deo Abraham epainia afu aga'o muniai isa apuga agemia auga afuga galao eoma. Ega aisama Abraham Deo kapa'ina eifania auga epako'ania puogai, afu aelogo aelaolao mo ganinagai, Deo aina eafiia Kanaan ago elao. Ke Abraham ufa taonina, Deo ifo epaapa, ekae aoniamo auga, muni alogai fekoko eoma puo eagu e'imaisa. Ega kainai Abraham Kanaan ago, Deo isa agepenia eoma auga afugai eagu alogai, au a'ina koa i'opoga palai e'a ekapaisa egae eagu. Ke isa gauga Aisak, ke ufuga Iakobo, isa muninai kemai au'i isafa Deo Abraham ago agepenia eoma auga, isa isafa apu'i agemia auga kepako'ania. Ega'ina pako'agai isa isafa Abraham koa i'opoga, ega'ina afugai au a'i'i koa i'opo'i, palai e'a'iai keagu.

11 Ke Abraham akafa Sara eogeoge ke eapao alogaina puo, Deo eifa ko'ania gauga ma'o agemia auga iisa aekainia koa i'opoga. Kai isa Deo kapa'ina eifania auga epako'ania puogai, Deo ega isapuai isa einae gauga emauni. 12 Ke Abraham isafa eapao alogaina femae koa i'opoga kai, ufuga apa isa okogai kemai au'i, ufai mi'imi'i kealogai alogaina, ke foeai figu agapaauga afaekaina auga koa i'opo'i kemia.

13 Abraham gauga Aisak ke ufuga Iakobo fou ma'oai Deo eifa ko'ania, Kanaan ago agepeni'i akeafia eoma auga epo emaefa alogaina. Ega mo ganinagai, opo'iai maa'i elao ago ega'ina akeafia auga keisa puo, alogamai mo keagu ke'imaisa elao kemae. Kai isa au a'i'i ke peagege au'i koa i'opo'i aagoai akeagu epo afaemaefa auga keifafoua. 14 Papiau ega keifa oma au'i, ufai Deo ega aguagu afuga ke'imaisa mo ganinagai, opo'iai e'i ago ko'a ipauma ufai ekaega auga kekapuga auga kepakinai'a. 15 Ke isa ifo'i e'i ago kepua'afuga auga kegaopolaga koa aisama, keaga aga'o fekekapuga fekemue pugu. 16 Kai isa ega koa akekapaisa kai, ufai ago felo ko'a ipauma ekae auga maega kepa'aua kegaafia keoma. Ke Deo isa fau'iai ufa taonina epafua ekaega puo, keifaga e'i Deo keoma auga meagaina aepa'aua auga i'a alogo.

17 Abraham ega pako'a kainai Deo isa e'opoisa aisama, isa gauga Aisak elogoaina a'o koa i'opoga gapamia Deo gapa'a penia eoma. Ke Abraham pako'a iifa'i Deo eegai eafii'i alogai, Deo isa epainia einaka, “Oi gaumu Aisak faagagai ufumu apamu ma'o akemauni,” eoma. Ega mo ganinagai, isa gauga ega mo aga'omo auga emia Deo fepa'a penia. 19 Gome Abraham epako'ania Deo Aisak maeai agepamaunimue eoma puo ega koa ekapaisa. Ega aisama Deo Abraham alo ko'agai Isa epako'ania auga elogo kainai, Abraham epaapakipo Aisak aeaupugua. Ega'ina iisa auga, Abraham Aisak emae koa i'opoga kai, maeai eafimue koa i'opoga.

20 Aisak Deo kapa'ina eifania auga epako'ania. Ega puo gauga Iakobo ke Esau auni'i muni ala fekeagu oma auga faaga'iai Deo ega gafegafe fekeafia eoma, eifa felo peni'i.

21 Ke Iakobo Deo kapa'ina eifania auga epako'ania. Ega puo eapao alogaina ega mae kuagai mo ganinagai, Deo au akaiki'a epamia, e'ue i'ini eafiia e'aniaoga ke Deo eau afagaina. Ke Iosepa gauga auni'i aga'o aga'o Deo ega gafegafe fekeafia eoma puo, eifa felo peni'i.

22 Ke Iakobo gauga Iosepa isafa Deo kapa'ina eifania auga epako'ania. Ega puo eapao alogaina ega mae kuagai, Israel papiau'i Isiptoai akepealai auga fouga maa'iai eifania. Ke agemae afegai, isa Isipto akepua'afuga aisama, uniaga fekeafia fekelaoaina eoma.

23 Ega'ina afegai Moses emauni aisama, ina ama isa imoi aage laa'i, ke Deo isa faagagai kapa aga'o agekapa auga gamuga keoponia, ke Deo kepako'ania. Ega kainai Isipto kinina imoi feaupugu'i auga iifaga akemani'iaina. Ke gafa oiso alogai imoi kepai'ofake.

24 Ega'ina afegai Faro gauga ifiaoga Moses eafiia ega e'ai epafa'a. Kai Deo Israel papiau'i Isipto agogai fepapealai'i eoma auga Moses epako'ania. Ega kainai Moses fekeifaga Faro gauga ifiaoga gauga fekeoma auga epamafua. 25 Kai isa faepamafua Isiptoai mo gaagu koa aisama, au akaiki'a femia. Ke egae kapa ma'oai kekae au'i isafa isa apuga fekemia. Kai Moses eagu alogai, aagoa lao'i mai'i apala'i, alogama kapa'i, akeka epo'i afaemaefa au'i eumakalaini'i. Ke ifo anina eani Deo ega papiau fou fekemia eoma puo, Isipto papiau'i fofouga isa keafi apalania. Ke isa muni Deo eegai afa felo ageafia auga eafia'amalaina puo, Mesaia faugai ekiekie auga kapa akaiki'a epamia. Kai Isiptoai kapa ma'oai felo'i kekae au'i kapa e'ele'i epamia'i. 27 Ke Moses ega ekapa oma aisama, kin Faro gua ekupu. Kai Moses isa aemani'iaina, Deo epako'ania paisa. Ega kainai Isipto epua'afuga. Isa ega ekapa oma auga, Deo kapa'ina eifania auga aeisa koa kai opogai mo eisa epako'ania. 28 Ega'ina afegai Moses emue Isipto elao pugu. Egae kai Deo agelo eulaisa, Isipto papiau'i gau'i maguae'i fa'aniau'i feaupugu'i eoma. Ega aisama Moses Deo epako'ania kainai miamia aka ‘Pasover’ epagama. Ke Deo ega iifa kainai, Moses Israel papiau'i epaini'i a'o ifa'i pa'afiai kelakaisa, ega koa Deo ega agelo imoi fa'aniau'i Isiptoai eaupugu'i aisama, Israel papiau'i gau'i faaga'i aeafi opogaina.

29 Ega'ina afegai Israel papiau'i Isiptoai kepealai kelao A'u Pitoga keoma afugai kepealai. Kai egae Moses Deo ega iifa epapinauga, a'u efolapea aisama, isa Deo kepako'ania kainai, aagoa fugagai koa i'opogai kepea pagai. Kai Isipto papiau'i ke'opoisa kegapea pagai keoma aisama, kea'akogo afe'ai.

30 Ega'ina afegai Israel papiau'i kelao Kanaan agogai kekoko. Egae peage lapau papiega aka Rahab, Deo kapa'ina agekapa auga fouga elogo epako'ania. Ega kainai isa Israel au'i auni'i Jeriko taonina kegaisa painaoga keoma kelao au'i eega kemai aisama, gagaoai eifa koko'i epai'ofake'i. Egae kai Israel papiau'i Deo kapa'ina eifania auga kepako'ania kainai, Jeriko taonina kelao kina imagea aga'omo alogai kepea lofe. Ke egani kina imagea gua auga kinagai kelao kepea lofe aisama, Jeriko pouga elulu afe'ai. Egae kai Israel papiau'i Jeriko taoninai kekoko, Deo akepako'ania papiau'i keaupugu'i aisama, Rahab Deo epako'ania kainai aemae.

32 Ke pau kapa'ina mo alaifania pugu! Lau Kidion, Barak, Samson, Jefta, Davide, Samuel, ke profeta ma'oai fou'i alaifa afe'aina koa aisama, epo agemaefa alogaina puo, fou'i ma'o afalaifania kai pau afa'agamo mo alaifania. 33 Ega'ina papiau'i Deo kepako'ania kainai, epo'iai isa'i kin keaupugu'i e'i amu keafii'i. Isa'i Deo maagai laomai felo'i mo kekapai'i. Isa'i Deo eifa ko'ania kapa'ina agepeni'i eoma auga keafiia. Isa'i laion ake'i keafunia. 34 Ke e'i pako'a kainai isa'i fekeumapugu'i keoma puo, lo eufa emoge alogai kepiu koko'i kai, lo isapugai isa aeumapugu'i. Isa'i ifani a'ifa'iai fekemae koa i'opoga kai ke'egei'i. Isa'i keapoke kai Deo epakapulani'i. Isa'i ifaniai isapu akaiki'agai kekapula alogaina, e'i ou fou kepipaini au'i ma'oai keauoka'i. 35 Ke papie isa'i isafa gau'i kemae kai, Deo kepako'ania kainai, gau'i kemaunimue kemue ee'i kemai pugu. Papiau isa'i ega koa faaga'iai kemia. Kai papiau, pako'a papiau'i isa'i Deo fekepuniaiaina fakepako'ania keoma kai, isa fou fekepea fekeagu aage mo auga keumakalaina. Ega puo faaga'i kepakiekie alogaina fekemae koa i'opoga. Kai isa muni fekemaunimue agu felo fekeafia keoma puo, kepamafua Deo akemunia. 36 Ke papiau isa'i auga Deo kepako'ania kainai, kepa'au'i kea'alaini'i, ke kegapuki'i. Ke isa'i au'i tieiniai kepaaga'i kai tipulai kepaagu'i. 37 Ke papiau isa'i auga kepoai kefouni'i, ke isa'i iiliai ipuainagai keilipea'i gua kepamia'i. Ke isa'i ifani a'ifagai keaupugu'i. Ke isa'i Deo kepako'ania kainai, papiau isa kepakiekie'i, ke keafi apalani'i puo keulalu alogaina. Ega puo sipi ke nani fou faaga'i kepaopuki'i au'i kei'iuka'i kelao kemai. 38 Ega'ina papiau'i kiekieai kepiaukoko kelao ago maininai ikuai kealao keamai. Ke kelao iku ine'iai ke kaki'a isafa ine'iai keagu. Ega kainai agofa'a fofouga papiau'i laomai apala'i kekapa'i au'i, ega'ina papiau'i e'i pako'ai laomai felo'i mo kekapa'i au'i fou fekeagu auga aekainia.

39 Ega'ina papiau'i ma'oai fou'i laifania au'i e'i pako'a kainai Deo maagai aka'i felo emia, ke Deo isa ee'iai egafegafe alogaina. Kai ufainagai isa agofa'ai keagu alogai, Deo eifa ko'ania Mesaia ageulaisa papiau kania'i ageagamauga eoma auga akeisa. 40 Kai i'a auga ufainagai Deo kapa felo ipauma eifa ko'ania auga pau Mesaia emai aisa. Kapa puo Deo ega ekapa oma? Deo anina eani, isa i'a fou kai'alao falao kania'a feagamauga, ke maagai alo opai au'a famia eoma puo ega ekapa oma.

Copyright information for `MEK