aProverbs 3:11-12

Hebrews 12

Deo Kapa'ina Fakapa Eoma Auga Mo Fakapa Faefuafua

Ega puo i'a ifo'a mo alaagu kai, ega'ina papiau'i kemae mo ganinagai, apuapu akaiki'a koa i'opoga kemia keailofei'a keisa'a. Ke pau ega'ina papiau'i fou'i Deo ega iifa pukagai akuapina aisama, kapa'ina akapa auga kepafoki'a keifafoui'a. Ega kainai laomai apala'i faaga'aisai kekae au'i meau'i ma'oai apaelai'i. Ke laomai apala'i fiakoa mo maa'a kela'a me'e au'i isafa apua'afuni'i. Ke kapa'ina akemia mo ganinagai, a'a pako'a Iesu eegai faafiapia mo, Deo i'a fau'aisai pipalauai kapa'ina faafia eoma auga faula. Iesu auga i'a a'a pako'a inagome, ke Deo maagai alo'a opaina ipauma fepamiai'a auga. Kai Deo ega logoai muni alogama feafia eoma puogai, kolotiai emae kiekiega auga eafiapia mo, ke meagaina aepa'aua. Ke isa Deo eaguagu afuga kaina kainai eague. Ega kainai i'a a'a pako'a Iesu mo eegai faoge. Ke laomai apala'i kekapa au'i isa keumakalaina kainai, ega ekiekie oma kai eafiapia auga foopolaga. Ega koa oi Iesu muninai opea auga foloafipuguaina, foloapoke foloapakipo.

Kai papiau laomai apala'i kekapa au'i oi Iesu fomunia, isa fou laomai apala'i fokapa'i keoma. Kai oi isa aina'i aloafia kainai keafi apalanimi. Kai oi founiaimoimo laomai apala'i ega'ina foumakalaini'i felao faagamiai ifa aga'o feake fomae auga aekainia. Ke Deo ega iifa pukagai oi eifanimi gauga epamiaimi, magogo kapula epeniimi auga o'agege efua. Deo iina eifa oma:

“Lau Lopia kaisau ani'i laani alogaina au'i, lapaikifani'i keaga felogai lapapea'i.
Ke Lau kaisau gau lapamia'i au'i e'i laomai apala afa lapeni'i.
Ega puo gauagai, Lau lapaikifanio keaga felogai lapapeaiso auga, kapa e'ele folopamia.
Ke Lau oi alafinaiso aisama, Lau muniuai pea auga foloapokeaina foloapakipo,”
eoma. a 

Au kapa auga gauga aepaikifania keaga felogai aepapea? Au ma'oai mo gau'i kepaikifani'i. Ega koa i'opoga, Deo oi auga Isa gauga epamiaimi. Ega kainai Deo epaikifanimi keaga felogai epapeaimi auga alomafuga folopa'aua foafiapia mo. I'a alogo papiau ma'oai ega kepaikifa oma'i, keaga felogai kepapea'i. Ega kainai oi afakepaikifanimi keaga felogai afakepapeaimi koa aisama, oi inami amami aga'o akegome, piakele kalufa imoimi koa i'opomi. Ke i'a alogo, ina'a ama'a kepamauni'a au'i, kepaikifani'a keaga felogai kepapeai'a. Ega'ina kekapaisa alogai, kapa'ina keopolaga felo keoma auga mo, i'a faaga'aisai kekapaisa kai epo aemaefa. Ega mo ganinagai, i'a isa apalopiani'i aina'i aafiia. Kai Deo auga i'a Isa koa i'opoga, alo'a opaina femia eoma puo, i'a epaikifani'a keaga felogai epapeai'a. Ke Ama'a Deo auga, papiau ma'oai lalau'i i'ima inagome, i'a ama'a kepamauni'a au'i eka'egaini'i. Ega kainai i'a auga Ama'a Deo aina faafi kapulania, ega koa agaagu aoniamo. 11 Kai papiau ma'oai kepaikifani'i keaga felogai kepapea'i alogai, papiau alo'i aegama kai kiekie mo kepa'aua. Kai muni kemaleleaina efua aisama, ega'ina ikifagai isa alo'iai Deo ega gagao euki, ke anina eoge auga Deo maagai alo opaina emia.

12 Kai papiau isa'i keafi apalani'i alogai, faaga'i keapoke alogaina, ima'i kemua, ke kiu'i kea'afu koa i'opoga puo, keapakipo Iesu muninai akepea. Kai oi auga ega'ina papiau'i fopakapulani'i Iesu muninai fekepea. 13 Ke oi emi laomaisai, Iesu muninai opea auga fopa'opaina foloapakipo. Ega koa keapoke melo au'i koa kemia au'i, keaga i'o'inagai fakepea kai, fekekapula pugu keaga felogai mo fekepea.

14 Ke oi Deo maagai alomi afaelolofa koa aisama, Lopia Deo agoisa afaekaina. Ega kainai Deo maagai alo lolofa agugai foagu, ke alomi ko'agai papiau ma'oai isafa fou gagaoai foagu. 15 Ega'ina alogai foisa felo kai aga'o ega laomaisai, Deo ega gafegafe eegai faeafi'afu. Ke au euki anina eoge kai epi'igu aisama, papiau ee'iai apala emia. Ega koa i'opoga, papiau aga'o alogai apala ageka aisama, laomai ega'ina ageuki papiau age'augaini'i agepalifu'i. Ega puo foisa felo oi epomiai kai aga'o ega koa faekapa. 16 Ufainagai Aisak gauga fa'aniauga Esau, ama au fa'aniau kapa'ina agepenia eoma auga feafia koa i'opoga kai, inaega ekimu aniani mo puogai Deo gefa aeaunia aina aeafia, Deo isa kapa'ina fepenia eoma auga akina imagai e'afa'afalaina. Kai Esau muniai eopopagai, Deo kapa'ina au fa'aniau'i apu'i eoma auga feafimue pugu eoma. Ega puo maisapepega mo keaga aga'o ekapunia, ama opo gaafimue, kapa'ina isa apuga eoma auga gapenimue eoma. Kai ama eumaka. Ega'ina auga fouga ologo felo. Ega kainai foisa felo, aagoai kapa aga'o anina oani puo Deo kapa'ina agepenimi eoma auga, Esau koa i'opoga folomia folo'afa'afalaina. Ke Deo folomunia, aagoa kapa'i apala'i ipauma'i au'i muni'iai folopea.

18 Ufainagai Deo eake Sinai ikugai eagu. Ega'ina alogai oi ufumi apami Israel papiau'i kelao iku eegai keagu. Egae lo eaga, umina akaiki'a ipauma iku ega'ina eumiapua, ke lanina akaiki'a isafa epua auga keisa. Ega aisama kemani'i alogaina, ke isa Deo eagu ikuga eega ipauma akelao, ke akeafi opogaina. Ke fi'i keipinia a'o akaiki'a ipauma, ke iifa a'o'i isafa kemai a'o'i kelogonia. Ega aisama Deo isa eifa kapula penia einaka, “Papiau aga'o, ke a'o mo ganinagai, iku Lau laagu afuga ageafi opogaina auga kepoai fofoupugua,”
18-21 Exodus 19:12-13
eoma. Ega puo Deo ega iifa a'o'i kelogonia au'i ma'oai, Deo kegoinia faenini'ani pugu keoma. Gome isa Deo kapa'ina eifania auga fekeafia fekeaguaina auga aekaini'i. Ke papiau ega koa emia auga keisa kemani'i alogaina puo, Moses eifa einaka, “Lau lamani'i lapigugu alogaina,”
18-21 Deuteronomy 9:19
eoma. Kai pau oi auga, Deo eega agolao aisama, ega koa faagamiai afaemia.

22 Oi auga Iesu opako'ania puogai, Sion ikuga eega olao. Sion ikugai Ierusaleme taonina ufai ekaega auga eapae, ke Deo egae eague aoniamo. Ke agelo isafa ealogai alogaina ega'ina taoninai kekaigugu kealogama. 23 Ke Deo kepako'a kakaua au'i, Deo gauga fa'aniau'i kemia, ke aka'i ufai kepapua ekaega. Isa ega'ina taoninai kekaigugu keague. Ke Deo papiau ma'oai e'i laomai felo o apala afa agepeni'i auga, ufai Isa kepako'ania au'i alo'i opaina epamia. Ke pau oi isa ee'i olao. 24 Ke ufainagai Kaino Apele eaupugua ifa elolo auga Deo afa eogemue. Kai Iesu auga, Deo papiau e'i laomai apala'i fe'agegeaini'i eoma puogai emae. Ega kainai Iesu auga, Deo i'a fou epo'aisai gagao ekokoaina, pako'a nini'anina mamaga ekapaisa. Ega puo isa ifa elolo auga kapa akaiki'a ipauma, Apele ifa eka'egaina. Oi auga Iesu ega'ina eega olao.

25 Ufainagai Moses aagoai eagu aisama, Deo ega iifa papiau maa'iai eifania. Ke papiau isa aina keumakalaina au'i, Deo isa e'i laomai apala afa agepeni'i auga eegai akepiau koko, ma'oai keafi afe'aina. Ke pau Deo ufai eague auga, Iesu eulaisa aina'a epalogo. Kai i'a Deo agaumakalaina agamunia aisama, Deo i'a a'a laomai apala afa agepeni'a auga eegai fapiau koko koa auga keagaga aga'o laa'i. Ega puo foisa felo, Deo oi epainimi auga aina folopamafua. 26 Ufainagai Deo eake Sinai ikugai aisama, enini'ani ainagai aagoa epigugu. Kai pau ega iifa pukagai eifa ko'ania iina eoma: “Lau alapamue pugu, aagoa mo afalapapigugunia kai ufa isafa alapapigugunia,”
26 Hakai 2:6
eoma.
27 Ega'ina iifaga alogai, ‘Alapamue pugu’ iifaga auga, kapa'ina akepigugu au'i ma'oai ageafi'au'i auga fouga eifania. Ega'ina amu'i auga, Deo aagoai ke ufai epagama amu'i ma'oai eifani'i. Kai Deo ega agofa'ai kapa'ina afakepigugu au'i akeka aoniamo. 28 I'a auga, Deo ega agofa'a ega'ina, afaepigugu auga agaafia kainai Deo tenkiu akaiki'a amapenia. Ke i'a a'a Deo auga, lo akaiki'a kapa ma'oai euma afe'aini'i auga koa i'opoga. Isa papiau e'i laomai apala'i kainai afa apala epeni'i euma'i. Ega puo i'a Deo famani'iaina, Au Akaiki'a fapamia, alo'a ko'agai faau afagaina, ke anina eani auga mo fakapa.

Copyright information for `MEK