aDeuteronomy 31:6
bSam 118:6-7

Hebrews 13

Magogo Fua

Aufa kina pako'a papiau'i, aami akimi koa ani'i foani faefuafua. Ke ufainagai papiau isa'i agelo peagege au'i koa i'opo'i kemai auga akelogo kai gafegafeai keifa koko'i. Ega kainai oi isafa folo'agege peagege au'i gafegafeai foifa koko'i. Ke pako'a papiau'i tipulai keague au'i, oi isafa egae isa fou oaguega okiekie koa i'opoga auga foopolaga. Ke pako'a papiau'i keafi apalani'i au'i, oi ifomi isafa isa fou keafi apalanimi koa i'opoga auga foopolaga.

Deo amage papiau'i kai aufalao aga'o i'oina fou kefeu aage mo au'i, ke amagelofe laa'i kai papiau aga'o fou kefeu aage mo au'i ma'oai fou e'i laomai apala'i afa agepeni'i paisa. Ega puo papiau ma'oai amage auga kapa akaiki'a fekepamia, ke au papie fou akafa'i mo fou fekefeu kai, papiau i'oina aga'o fou fakefeu aage mo. Deo ega iifa pukagai iina eifa eoma:

“Lau oi afalapuapua'afunimi ke afalaumaumaka lainimi,”
eoma. a 

Deo ega eifa oma kainai, moni anina foloani alogaina kai, alomi ko'agai Isa mo anina foani. Ke pau kapa'ina eemiai kekae au'i ee'iai alomi fekaina.
Deo afaepuapua'afuni'a eoma kainai alo'a apakapulania iina aifa oma:

“Lopia i'a a'a pipalagai auga puo,
papiau i'a ee'aisai kapa'ina akekapa a'a pako'a akepalifu agekaina?
Isa i'a ee'aisai kapa aga'o fekekapa auga afaekaina puo afalamani'i.” b 
Ufainagai au akaiki'a'i oi ke'imaimi Deo ega iifa maamiai keifafoua au'i foopolani'i. Ke isa ala keagu oma elao kemae auga fopaagouka fologo felo. Ke isa Iesu kepako'ania mo elao kemae auga iisa'i mo fo'opo. Iifa gome Iesu ega'ina isa kepako'ania auga i'opoga mo, faai pau, ke aoniamo eague.

Ega kainai Iesu mo fopako'ania, ke pifoge pamalele'i i'oi'i i'oi'i maami fakela'a me'e. Gome papiau fo'amai alo'i ofuga fekeikulaisa keoma auga iifa'i muni'iai kepea au'i ee'iai kapa aga'o aegama aepalagaini'i. Ega puo ega'ina iifa'i muni'iai folopea kai Deo ega gafegafe oafiia Iesu opako'ania kainai, alomi fopakapulania, Isa mo ega iifa kai'iai fopea auga Deo maagai felo ipauma. 10 Ufainagai Deo ega e'a aagoai kepua aisoge auga alogai sakedote kepinauga. Ega'ina alogai papiau ma'oai e'i laomai apala'i fau'iai a'o ke fo'ama fou Deo kepa'a penia aisama, ega'ina amu'i keifa'apu'i akeani'i. Kai Iesu auga i'a a'a laomai apala'i fau'iai ifo imaauga Deo epa'a penia. I'a Iesu apako'ania kainai, isa Deo amu kepa'a penia afuga, i'a apu'a ekapaisa alo'aisai ekae.

11 Kapa puo iina laifa oma auga alaifania. Sakedote lopia fa'a papiau a'o keaupugu'i au'i ifa'i eafiia elao Deo ifogamo eaguagu afugai ekoko papiau e'i laomai apala'i fau'iai, Deo epa'a penia. Kai a'o imaau'i auga, Israel papiau'i keagu afuga afegai keumai'i. 12 Ega koa i'opoga, Iesu isafa ifo ifagai papiau fe'afa'i Deo maagai alo'i felolofa eoma puo, Israel papiau'i keagu afuga, Ierusaleme taonina afegai ekiekie emae. 13 Kai Iesu kolotiai e'afa alogai, papiau isa kepa'aua kea'alaina. Ega koa i'opoga, i'a Iesu apako'ania kainai, papiau i'a kepa'auia kea'alaini'a. Kai i'a papiau kepa'auia kea'alainia au'i amamuni'i kai, Iesu amapako'ania faefuafua. 14 Gome i'a alogo i'a aagu taonina auga afaeka aoniamo kai, taoni aga'o ufai ekae, ageka aoniamo auga a'ima.

15 Ke Iesu kainai i'a a'o Deo fapa'a penia auga mo pau efua. Ke i'a Iesu apako'ania kainai, i'a a'a au afagai Deo fapenia faefuafua. Ega'ina auga, i'a ake'aisai Iesu kapa'ina ekapaisa auga papiau maa'iai faifafoua faefuafua. 16 Ke emi pinaugai papiau ee'iai fogafegafe, ke emi amu fo'ea ulalu au'i fopeni'i. Ega'ina agokapa auga, Deo koa agopa'a penia puo, alo agegama alogaina. Ega kainai folo'agege fokapa paisa.

17 Oi eemiai au akaiki'a'i ke'imaimi papiau'i keague. Isa au'i oi lalaumi ke'ima koa i'opoga, kapa'ina oi okapa auga Deo maagai fekeifafoua keoma. Ega puo pau keague oi kapa'ina okapa auga kepaagouka felo alogainimi. Ega kainai oi isapu keafia oi ke'imaimi lopia'i aina'i foafia, ke kapa'ina fokapa keoma auga mo fokapa. Ega koa e'i pinauga fopa'ilikaea, alo'i fopagama. Ega afolokapa oma koa aisama, meau agopeni'i, ke oi isafa eemiai kapa felo aga'o afaemia.

18 Lau ke fou apinauga au'i fou alomai ko'agai apako'ania, Deo maagai kapa'ina felo o apala auga alogo puo, anina aani laomai ma'oai felo'i mo fakapa'i aoma. Ega kainai faumaisai fomegamega faefuafua. 19 Ke lau oi eemi fafai auga aekaina puo, lagoi kapulanimi fauai fomegamega, ega koa Deo fepalagainiau eemi fafai fafiakoa laoma.

20 I'a a'a Lopia Iesu emai agofa'ai, sipi ke'ima'i au'i kaniagai koa i'opoga emia, Deo ega papiau e'ima'i. Ke isa papiau fau'iai emae, ifagai Deo papiau fou epo'iai gagao emia, pako'a nini'anina kapula ageka aoniamo auga ekapaisa. Egae kai Deo gagao inagome auga, i'a a'a Lopia Iesu maeai epamaunimue. 21 Deo Iesu faagagai ega ekapa oma auga, fepalagainimi fofua foagu, kapa felo'i ma'oai ega logoai fokapa laoma. Ke Iesu Deo alo fepagama mo pinauga ekapaisa koa i'opoga, Iesu ega pipalagaisai, i'a Deo alo fapagama mo pinauga fakapa. Ke Iesu ega'ina auga aoniamo, Au Akaiki'a amapamia, ke amaau afagaina faefuafua. Amen.

22 Aau akiu pako'a papiaumi, kapa ma'oai maifani'i laoma au'i, alaifa afe'aini'i puo malele ofola'o mo lapapua efai. Ega kainai lagoinimi, i'ina malelegai e'u magogo lapenimi au'i foafi'i, kai'iai mo fopea faefuafua.

23 Ke i'a aki'a Timoti tipulai kepapealaisa auga fouga oi lapalogonimi. Isa lau eeu agemai agefiakoa aisama, lau isa fou agafai agaisami.

24 Oi pako'a papiaumi ke'imaimi lopia'i, ke Deo ega papiau ma'oai lapamegonimi foagu felo laoma. Ke Itali ago pako'a papiau'i isafa eemiai kepamego foagu felo keoma.

25 Lau lamegamega ega koa Deo ega gafegafe akaiki'a oi ma'oai fepenimi laoma.

Copyright information for `MEK