aSam 8:4-6
bSam 22:22
cAisaea 8:17
dAisaea 8:18

Hebrews 2

Deo Gauga Kapa'ina Epalogoni'a Auga A'o Falogo Felo

Deo ega iifa pukagai Gauga fouga ega eifa oma puo, Deo ega iifa a'o'i alogoni'i efua au'i alo'a ko'agai faisa felo'i kai'iai fapakai'i. Ega koa epo'aisai kai aga'o Deo Gauga faemunia ke faepeagea. Gome ufainagai Deo ega iifa agelo ake'iai eifafoua, ke Moses eafiia papiau maa'iai eifafoua. Ega'ina iifa'i ko'a'i ipauma'i kekapula kekae akelao akemai. Ega kainai kaisau ega'ina iifa'i laa'iai eaopagai ke kai'iai aepea auga, ega laomai apala afa feafia auga mo eafiia efua. Ke ega'ina afegai, Lopia Iesu papiau kania'i ageagamauga auga fouga eifania. Ke a'o kelogo papiau'i ega'ina iifaga ko'a ipauma auga kepako'ania i'a maa'aisai keifafoua. Ega'ina mo laa'i kai, Deo ifo isafa kania'a ageagamauga auga gou'i ekapai'i, ke isapu akaiki'agai mirakulo i'oi'i i'oi'i ekapai'i ke ifo logogai ega ipeni Spirituga efakeopua epenii'a. Deo ega koa ekapaisa puo, kania'a isagamauga auga kapa akaiki'a ipauma epamia. Kai i'a ega'ina iifaga kapula auga kainai afalapea koa aisama, Iesu amunia auga afa apala faafia auga eegai ala agapiau koko oma? Afaekaina. Ega kainai Deo ega iifa a'o'i alogoni'i efua au'i faisa felo'i kai'iai mo fapakai'i.

Iesu Au Akaiki'a Paisa

Deo ega iifa pukagai ega agofa'a agemai fouga pau aifania auga agelo aepa'ima'i. Kai Deo au i'oina aga'o fepa'ima eoma. Ega'ina iifaga ko'a ipauma auga Deo ega iifa puka alogai, afu aga'ogai aufalao aga'o iina eifa oma:

“Kapa puo Oi papiau aumauni auga kapa akaiki'a lopamia loopolaga,
ke gauga isafa lo'ima felo.
Ufainagai Oi papiau aumauni gauga,
afa'agamo lopaake agelo papa'iai lopamia epo aemaefa.
Ega mo ganinagai, isa auga Oi iisamu i'opoga mo lopagama puo
Oi koa i'opomu au akaiki'a lopamia lopalopiania, emu isapu akaiki'a lopeniia.
Ke kapa ma'oai isa lopa'ima ife papagai lopamia'i.” a 
Deo ega eifa oma koa i'opoga, kapa ma'oai papiau aumauni ife papagai eogei'i, ke kapa aga'o aepua'afuga isa aina faeafia aeoma. Ega mo ganinagai, pau Deo kapa ma'oai papiau aumauni papagai fepamia'i fe'imai'i auga emia alaisa koa.
Kai Deo ega gafegafe akaiki'agai Iesu i'a ma'oai fau'aisai fekiekie femae, ega koa mae gamuga ala koa auga feopo eoma. Ega puo epaake agelo papa'iai epamia kai isa egae mo aeagu epo aemaefa. Iesu i'a fau'aisai emae afegai, e'agaukae Deo kaina kainai eague Isa koa i'opoga epalopiania, ke ega isapu akaiki'a epeniia auga aisa.

10 Deo kapa ma'oai epagama'i, ke faugai kapa ma'oai kegama auga i'a ma'oai Isa maagai au akaiki'a famia eoma. Ega puo Iesu epakiekie. Ega'ina kiekiegai, Deo i'a kania'a feagamauga auga eifania koa i'opoga mo ekapaisa, Iesu papiau kania'i Isagamauga Lopiaga epamia. Deo i'a fau'aisai ega ekapa oma Iesu epakiekie auga Deo eegai ekai felo alogaina. 11 Gome Iesu papiau Deo maagai alo'i epalolofania au'i, ke Deo maagai kaisau alo'i lolofaga emia au'i, Ama'i Deo fou famili aga'omogai kemai. Ega kainai Iesu aemeagai ega'ina papiau'i eifani'i aaga akina eoma'i. 12 Iesu ega'ina papiau'i aaga akina eoma'i auga fouga, Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma ekae:

“Amau, lau Oi Akamu aau akiu maa'iai alaifafoua.
Ke Oi keau afagainio au'i e'i la'afou alogai au afagai iifi'iai alaau afagainio.” b 
13 Ke Deo ega iifa pukagai Iesu Deo epainia kapa eoma auga fouga iina kepapua oma:

“Lau e'u pako'a akaiki'a Oi eemuai alaoge,”
eoma. c 

Ke Iesu eifa pugu einaka,

“Amoisa, lau Deo ega papiau epeniiau au'i fou inamo'e,”
eoma. d 

Deo ega iifa pukagai Iesu iina eifa oma kainai, i'a ma'oai Iesu aaga akina.

14 I'a papiau aumauni ifai agago puo agamae. Agamae aisama, apako'ania kapa ma'oai egae akefua aoma. Ega kainai aagoai aague alogai papiau mae kemani'iai alogaina. Satani papiau mae kemani'iaina auga isapuga epapinauga papiau epamae'i. Ega koa papiau ma'oai kala'afi koa i'opoga, Satani papagai keagu. Kai Iesu Satani ega pinauga gaauoka, ke Satani papagai kekala'afi au'i gapapealai'i eoma. Ega puo isa ifo isafa papiau aumauni emia ifai egago, ke papiau fau'iai emae ke emaunimue. Ega kainai mae papiau e'i agu age'ima afaekaina auga Iesu i'a epakinai'a. 16 Isa ega koa ekapaisa auga, iifa gome agelo fepalagaini'i kainai aekapaisa. Kai isa Abraham ufuga apa ko'a'i isa kepako'ania au'i fepalagaini'i eoma. 17 Ega kainai Iesu papiau aumauni emia aagoai eagu alogai, papiau aumauni kapa'ina kekapa auga i'opoga mo ekapai'i. Ega koa Deo faugai alo ko'agai sakedote lopia fa'a pinaugaga fekapa, papiau laomai apala'i kekapa'i au'i gua'i feania, e'i laomai apala'i fea'ini'i ke Deo fou epo'iai gagao femia eoma. 18 Ke tiapolo Iesu e'opoisa aisama ekiekie alogaina. Ega puo papiau kapa'i tiapolo e'opo'i au'i, Iesu isa agepalagaini'i agekaina.

Copyright information for `MEK