aSam 95:7-11
bSam 95:7-8

Hebrews 3

Iesu Moses Eka'egaina

Ega kainai aau akiu pako'a papiaumi, Deo ega famili aga'omogai omai, ke Deo eifanimi, lau fou Isa ega agofa'a fou agaagu aumi, Iesu Apostolo ke Sakedote Lopia Fa'a, i'a apako'ania ke fouga aifafoua auga eegai opomi fofouga amooge. Ufainagai Deo ega papiau ma'oai fau'iai Moses Deo isa kapa'ina fekapa eoma auga mo ekapaisa. Ega koa i'opoga, Iesu isafa Deo isa ekinaga auga kapa'ina fekapa eoma auga mo ekapaisa. Kai i'a alogo, e'a aga'o felo kepaapa aisa aisama, e'a felo ipauma aoma aifagaina. Kai ko'a ipauma e'a aga'o aga'o auga aufalao aga'o e'a ega'ina epaapa'i. Ega kainai i'a e'a ega'ina alaau afagai alogaini'i kai, e'a epaapa auga aau afagai alogaina aka akaiki'a apamia. Ega koa i'opoga, Moses Deo ega papiau fau'iai ega pinauga ekapaisa puo, Moses aka akaiki'a apamia. Kai Deo auga Iesu faugai kapa ma'oai epagama'i puo, Deo maagai Iesu aka auga akaiki'a emia Moses aka eka'egaina. Ko'a ipauma Deo ega pinauga auga Moses, Deo ega papiau, e'a aga'omogai keagu papiau'i koa i'opo'i au'i fau'iai Deo kapa'ina fekapa eoma auga mo ekapaisa. Ega'ina ekapaisa alogai, muni Deo kapa'ina maa'aisai agepafokia auga, Deo ega papiau maa'iai eifafoua. Moses auga Deo ega pinauga ikapa mo auga. Kai Iesu auga Deo Gauga kainai, ifo ega e'ai ega papiau keagu au'i e'imai'i, ke fau'iai Deo Isa kapa'ina fekapa eoma auga mo ekapaisa. Ke i'a Iesu epalagaini'a auga apako'ania kainai, falamani'i alo'a fapakapulania, ke a'a afia'ama Deo ega agofa'ai agaafia auga aina'auga fapa'aua. Ega aisama i'a Deo ega papiau, e'a aga'omogai keagu au'i fou famili aga'omo agamia.

Foisa Felo Iesu Folomunia

Kai i'a auga pau Deo ega famili amia puo, aina'a fapaau felo Deo ega iifa pukagai ega Spiritu iina eifa oma auga a'o falogo:

“Ufainagai ago maininai inipo ou'aga pani alogai
ufumi apami ee'iai kapa ma'o lakapai'i keisa'i mo ganinagai,
ke'opoisau kapa aga'o makapa kegaisa paisa keoma.
Ega koa kekapaisa, gua'i e'inoka alogaina ainau akeafia puo
guau kepakupua. Oi isa foisa'i fomalele.
Ega koa pau kina Deo aina agologo aisama,
guami folopa'inokania ainau foafia.
10 Oi ufumi apami ega koa kekapaisa puo, Lau isa ee'iai guau ekupu alogaina.
Ke laifa lainaka, ‘I'ina papiau'i aufa kina pifoge kapa'i maa'i ela'a me'e, keaga i'oinagai kepea.
Ega kainai Lau e'u keaga opainai fekepea auga akelogo.’
11 Ega puo guau kupugai lapako'ania laifa lainaka,
Isa Lau e'u laagai afuga Kanaan agogai afalapakoko'i,’
laoma.” a 

12 Aau akiu pako'a papiaumi, epomiai papiau isa'i laomai apala ipauma, Deo fakepako'ania auga opolaga keafia. Ega'ina opolaga apala papiau epapea'i Deo agu pagai auga kemunia. Ega kainai foisa felo oi epomiai kai aga'o ega koa faekapa. 13 Kai kina apafala ‘Pau Kina’ aoma auga kina felo kapa aga'o agakapa agekaina paisa. Ega'ina kina alogai aufa kina oi aga'o aga'o magogomi foauga ifomi fopakapulanimi. Ega koa epomiai papiau aga'o kapa aga'o elogo kai pifogeai faepuniai laomai apala isa gua faepa'inokania laoma. 14 Iifa gome, i'a Iesu apako'ania mo aisama, pako'a ega'ina ko'a ipauma auga aafia, Iesu fou kai'alao aagu. I'a ega'ina pako'aga agaafiapi kapulania mo agelao fuagai aisama, Deo ega agofa'aiafugai, Iesu fou kai'alao agaagu. 15 Ega kainai Deo ega iifa pukagai ega iifa pau mo laifa kakaua koa i'opoga,

“Pau kina Deo aina agologo aisama, ufumi apami Deo ke'opoisa kina'iai gua'i e'inoka Deo aina akeafia au'i koa folomia,”
laoma. b 

16 Ufainagai kaisau Deo aina kelogonia kai kainai akepea? Ega'ina papiau'i auga Moses Isiptoai epapealai'i au'i laa'i ma? Laa'i, ega'ina papiau'i! 17 Ke inipo ou'aga pani 40 alogai Deo kaisau ee'iai gua ekupu alogaina? Isa auga laomai apala'i kekapai'i puo Deo gua ekupu afa epenii'i kainai ago maininai kemae au'i laa'i ma? Laa'i, ega'ina papiau'i! 18 Ke Deo ega guakupuai kaisau ee'iai eifa kapula Kanaan ago, Isa ega laagai afugai afakekoko eoma? Isa au'i Deo aina akeafia aina kainai akepea au'i laa'i ma? Laa'i, ega'ina papiau'i! 19 Ke i'a alogo isa Deo akepako'ania kainai, ega laagai afugai fekekoko auga aekainia.

Copyright information for `MEK