aSam 95:11
cSam 95:7-8

Hebrews 4

Deo Ega Laagai Afuga Aoniamo Ekae Auga Alogai Amakoko

Ega puo i'a ega'ina iifaga a'o alogonia efua pau ee'aisai ekae mo ganinagai, epo'aisai papiau aga'o ega'ina iifaga alo ko'agai afaepako'ania auga mani'ina fapa'aua. Ega koa i'a ma'oai ega'ina laagaina afugai fakoko laoma. Gome ufainagai Deo ega iifa ega'ina papiau'i maa'iai eifania koa i'opoga, pau i'a isafa maa'aisai, iifa faunina Iesu fouga alogai, i'a Isa ega laagai afugai agakoko auga fouga eifania. Kai Deo ega iifai isa Kanaan ago, Isa ega laagai gouga afugai fekekoko eoma auga iifaga a'o kelogonia kai, ee'iai pipalagai aga'o aemia, Kanaan agogai akekoko. Gome isa ega'ina iifaga akepako'ania. Pau i'a ega'ina iifaga apako'ania au'a, i'a ega'ina laagaina afugai akoko efua. Kai kaisau isa ega iifa ega'ina akepako'ania au'i fou'i iina eifa oma:

“Lau e'u guakupuai pako'a iifaga lakapaisa, ‘Isa lau e'u laagai afugai afakekokoko,’
laoma.” a 

Deo ega'ina eifania mo ganinagai, agofa'a epagama mo kinagai Isa ega pinauga ma'oai egae epafua'i.
Gome Isa kina imagea gua aisama, kapa'ina ekapaisa auga fouga ega iifa pukagai afu aga'ogai iina eifa oma: “Deo ega pinauga epafua, kina imagea gua aisama elaagai.”
4 Genesis 2:2
Kai kaisau Isa ega iifa keumakalaina au'i fou'i ega iifa pukagai iina eifa oma pugu: “Isa Lau e'u laagai afugai afakekokoko,” eoma. Deo agofa'a epagama aisama, ega laagai afuga ega koa ekapaisa mo ganinagai, Israel papiau'i Isa keumakalaina puo, ega gua kupuai ega iifa pukagai iina eifa oma: Lau guau kupugai lapako'ania laifa lainaka, “Isa Lau e'u laagai afugai afalapakoko'i laoma.” Ufainagai Deo ega eifa oma mo ganinagai, pau i'a Isa apako'ania au'a, ega'ina laagaina afugai agakoko.

Ega koa i'opoga, i'a isa'a laagai afuga ega'ina ekae paisa alogai agakoko agekaina. Kai ufainagai Kanaan ago, ega'ina laagaina afuga gouga, Deo Israel papiau'i agepeni'i eoma iifaga a'o kelogo kakaua kai aina kepamafua. Ega kainai isa laagai afuga ega'inagai akekoko. Ega puo ega'ina afegai inipo ma'o kelao kai, Deo kina aga'o epaapa pugu, Davide akegai ega'ina kina eifaga ‘Pau kina’ eoma. Ega'ina iifaga Deo ega iifa pukagai ekae auga laifa kakaua koa i'opoga:

“Pau kina Deo aina agologo koa aisama, guami folopa'inokania,”
eoma. c 

Ega'ina laagaina afuga fouga laifania auga, ufainagai Josua Israel papiau'i epapea'i Kanaan agogai epapealai'i auga afuga aeifania. Josua isa Kanaan agogai laagai ega'ina gapeni'i koa aisama, Deo muniai laagai kina aga'o fouga faeifania pugu. Ega koa aisama, Deo ega laagai kina auga, ega papiau epamia'i au'i fau'iai epagome ekapaisa ekae. 10 Ega kainai papiau kapa Deo ega laagai afugai agekoko auga, Deo ega pinauga epafua elaagai koa i'opoga, isa isafa ifo ega pinauga agepafua agelaagai. 11 Ega puo i'a ma'oai imaau'a fofougai fauniaimoimo ega'ina laagaina afugai fakoko. Ega koa i'a epo'aisai kai aga'o ufu'a apa'a Deo ega iifa a'o kelogonia kai, aina akeafia ke'ualai au'i koa fakemia fake'ualai laoma.

12 Gome Deo ega iifa auga papiau aumauni e'i iifa koa laa'i. Deo ega iifa auga maaga maunina ekae epinauga. Ega'ina iifaga auga ifani a'ifaga maaga apie apie eako auga eka'egaina. Ega puo isa papiau aumauni imaau'i, unia'i, ke gua'i alo fofouga, ke lalau'i isafa alo'iai ekoko. Egae e'i laomai ala koa, ke gua'i alogai kapa'ina keopolaga auga felo, o apala auga epafokia. 13 Ke Deo epagama kapa'i ma'oai papiau faaga maini koa i'opoga, Isa maagai afakekaifake akefoki afe'ai. Ke i'a kapa'ina akapai'i au'i ma'oai Deo maagai kapa puo akapai'i au'i agaifafou afe'aini'i.

Iesu Sakedote Lopia Fa'a Akaiki'a Auga

14 Ega puo i'a a'a Sakedote Lopia Fa'a akaiki'a e'agaukae elao ufai auga, Iesu Kristo Deo Gauga auga fau'aisai eague epinauga kainai, i'a a'a pako'a aifafoua auga faafi inokania. 15 Gome Iesu aagoai eagu alogai, isa i'a koa i'opo'a papiau aumauni emia. Ke i'opo ma'oai i'a aafi'i au'i i'opo'i mo eafii'i. Ega mo ganinagai, isa laomai apala aga'o aekapaisa. 16 Ega kainai i'a falamani'i, alo'a fapakapulania, megamegai Deo eagu ega gafegafe akaiki'a epeni'a auga afuga falao. Ega koa agamegamega penia aisama, gua'a ageania ke ega gafegafe akaiki'agai, kapa'ina anina aani auga kinagai mo agepeni'a.

Copyright information for `MEK