aSam 2:7
bSam 110:4

Hebrews 5

Papiau sakedote lopia fa'a'i kegamia keoma aisama, Deo faugai ega'ina pinaugaga fekapa keoma puo, Deo papiau epapinaugani'i, isa kekinani'i. Ega koa Deo anina eani isa e'i pinaugai papiau laomai apala'i kekapai'i au'i fau'iai pipeni amu'i ke a'o fekeaupugu'i Isa fekepa'a penia eoma. Ega'ina sakedote'i papiau aumauni puo, apoke eailofe'i ke apoke laoga maina kelogo felo. Ega kainai papiau laomai felo o apala akelogo kai pifoge kapa'i maa'i ela'a me'e muni'iai kepea laomai apala'i kekapa'i au'i gagafe'i mo akeafia agekaina. Ke isa e'i apoke kainai papiau e'i laomai apala'i fau'iai a'o Deo akepa'a penia alogai, isa ifo'i isafa e'i laomai apala'i fau'iai, akekapa aga'oniamo.

Ega'ina pinauga auga Deo maagai kapa akaiki'a ipauma. Ke aufalao aga'o ifo anina eani puo ega'ina pinauga gakapa ageoma afaekaina. Kai ufainagai Deo Aaron eifaga, sakedote lopia fa'a pinaugaga ekapaisa koa i'opoga, Deo isa isafa feifaga ega'ina pinaugaga fekapa. Ega koa i'opoga, Lopia Iesu isafa sakedote lopia fa'a emia auga ifo anina eani puogai ega'ina pinaugaga aekapaisa aka akaiki'a aepamia. Kai Deo isa ekinaga ega'ina pinaugaga ekapaisa, aka akaiki'a epamia. Deo ega iifa pukagai isa fouga iina eifa oma:

“Oi Lau Gau, pau kina Lau oi Amamu lamia,”
eoma. a 

Ke Deo Iesu ekinaga sakedote lopia fa'a pinaugaga fekapa eoma auga isafa fouga ega iifa puka alogai afu aga'ogai iina eifa oma:

“Oi auga Melkisedek koa i'opoga puo, Sakedote Lopia Fa'a alomia aoniamo,”
eoma. b 

Deo Iesu fouga iina eifa oma mo ganinagai, Iesu aagoai eagu alogai papiau aumauni puogai, ega mae kina emai kainagai aisama, ekiekie alogaina. Ega kainai maaga mai'iu'iuga mo Deo maeai kania ageagamauga auga egoi penia eagaga ke emegamega. Ke Iesu Deo Au Akaiki'a epamia emani'iaina, ke alo ko'agai aina eaia kainai, Deo Iesu ega megamega a'o elogonia, mae mani'ina faagagai eafilaisa. Isa Deo Gauga mo ganinagai, papiau aumauni puo femalele Deo aina feafia. Ke femae mo ganinagai ega kiekieai emalele Deo aina eafiia paisa. Ega koa ekapaisa, isa Deo maagai alo opaina ipauma emia. Deo Iesu eifaga, Melkisedek koa i'opoga eoma auga, Sakedote Lopia Fa'a epamia, papiau fau'iai ega pinauga ekapaisa. Ega kainai isa i'a kania'a isagamauga inagome auga emia. Ke kaisau isa aina keafia au'i kania'i ageagamauga, agu pagai maunina agepeni'i.

Fakapula Deo Ega Keaga Falogo Felo

11 Lau ke inae fou aagu aumai, Iesu Melkisedek koa i'opoga, Sakedote Lopia Fa'aga auga fouga ma'o kekae faifania kai, oi alomi aeagalai fologo fofiakoa auga aekaina puo, agaifania auga age'inoka alogaina. 12 Iifa gome oi ufainagai Deo ega iifa a'o ologonia Iesu opako'ania efua puo, pau auga pamalele aumi fomia fefua. Kai anina oani aufalao aga'o oi maamiai Deo ega iifa gome ipauma, pako'a papiaumi fomia auga fouga gapamalele mueimi pugu ooma! Ega'ina auga, oi imoi e'elemi koa i'opomi, u'u mo anina oani kai fo'ama ipauma auga anina aloani. 13 Kai kaisau u'u mo eania auga, imoi e'ele koa i'opoga kapa'ina fekapa auga aelogo. Ega koa i'opoga, isa Deo maagai alo opai laoga maina fouga aelogo ke aekapa. 14 Kai kaisau aufa kina ifo'i mino'i kepapinauga Deo maagai kapa'ina felo o apala auga kelogo, ke felo mo kekapa au'i, papiau apao'i mo e'i fo'ama keania koa i'opoga.

Copyright information for `MEK