Hebrews 6

Ega puo i'a imoi e'ele'i koa i'opo'i falamia kai, papiau apao'i e'i fo'ama keania au'i koa famia. Imoi e'ele'i e'i pamalele auga iina koa'i: isa Deo eegai e'i pako'a keoge. Laomai apala'i mae kepagama au'i keumakalaini'i. Baptismo oko'i i'oi'i i'oi'i Deo maagai alo'a opaina emia auga pamalelega kekapa'i. Papiau Deo ega gafegafe akaiki'a fekeafia keoma kainai kania'iai ima'i keogeaua. Maeai kemaunimue au'i pamalelega, ke kina fuagai laomai felo, o apala afa agaafia auga pamalelega. I'ina pamalele'i Iesu Kristo fouga pamalele'i e'ele'i au'i. I'a ega'ina pamalele'i falapamue'i pugu kai, pamalele akaiki'a'i au'i isafa famaleleaini'i fou'i falogo felo ega koa fauki. Ke Deo ega iifa pamalele akaiki'a auga i'a ifo'a agalogo afaekaina kai Deo i'a agelogoaini'a koa aisama, ega'ina kapa'i akaiki'a'i agakapa'i agekaina.

Kai Deo papiau isa'i aelogoaini'i. Ega'ina papiau'i auga iina koa'i: Papiau kapa'i Deo alo'i epaeaea alo'i eponi, ke e'i aguagu alogai Deo ufai eaguagu auga ega pipeniai Isa kaisau auga gamuga keoponia. Ke Deo ega ipeni Spirituga keafiia. Ke Deo ega iifa felo auga gamuga keoponia efua. Ke muni agu pagai maunina afuga isapuga ala koa auga gamuga keoponia efua au'i. Kai ega'ina papiau'i e'i pako'a akemunia ake'ualai koa aisama, isa Deo Gauga keumakalaina kolotiai emae auga kapa aga'o laa'i koa kepamia. Ega koa kekapa puo, Iesu kolotiai keau'u'umue pugu koa i'opoga. Ke isa Iesu la'afouai kepa'aua kea'alaina ke kepameagaina. Ega kainai ega'ina papiau'i e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i papiau mama'i fekemia auga afaekaina.

Gome ega'ina papiau'i auga ago koa i'opo'i. Deo imu epaake aagoa epafeisa, ago inagome eegai fo'ama felo'i keuki aisama, Deo ega gafegafe akaiki'a aagoai eafiia. Kai ago ini mogogo kapa aga'o aepagama auga epaukia aisama, Deo ega'ina ago afa apala fepenia auga kina emai kainagai. Ke fuagai Deo loai ega'ina ago ageuma ageaga afe'ai.

Ekefa'au pako'a papiaumi, iina laifa oma mo ganinagai, oi pako'a papiau'i opalagaini'i alogai, Deo aka kainai emi pinauga okapaisa, ke alomi ko'agai papiau ani'i oani auga Deo opakina. Oi ega koa okapai'i, ke pau isafa okapa aefua au'i Deo alo opai ipauma auga puo afae'agegeaini'i. Ega kainai Deo oi afa apala afaepenimi kai kaniami ageagamauga. 11 Ega puo oi pau aga'o aga'o alomi ko'agai okapakapa koa i'opoga mo fokapa felao kina fuagai, ega koa Deo oi kaniami ageagamauga afia'amaga auga ko'a ipauma mo femia laoma. 12 Ufainagai papiau isa'i Deo kepako'ania, ke kina apala eafii'i mo ganinagai alo'iai keafiapia, gamuga mo keoponia. Ke e'i pako'a keafi'inia mo emai fuagai kapa'ina Deo eifa ko'ania auga isa apu'i kepamia. Lai anina aani folo'apolo kai ega'ina papiau'i isa'i ala kekapa oma au'i iisa'i mo fo'opo aoma.

13 Ufainagai Deo Abraham maagai pako'a nini'anina ekapaisa aisama, kai aga'o Deo aeka'egaina puo Isa ifo mo akagai pako'a nini'anina ega'ina ekapaisa. 14 Ke ega'ina alogai Deo Abraham iina epaini oma einaka, “Iifa gome Lau e'u gafegafeai kapa felo'i ma'o alapenio, ke okomuai akemai papiau'i akema'o, akealogai alogaina,”
14 Genesis 22:17
eoma.
15 Ega'ina afegai Abraham Deo ega iifa kai'i ekai, eafiapia e'imaisa mo emai, kapa'ina maagai eifania agepenia eoma auga eafiia.

16 Kai papiau pako'a iifaga kekapa aisama, papiau i'oina aga'o, isa eka'egaini'i auga aka kepapinauga. Isa au akaiki'a aga'o aka kepapinauga kainai, papiau ma'oai kelogo ega'ina iifaga ko'a ipauma puo, akekua ma'oai laa'i kemia. 17 Kai Deo Abraham maagai pako'a nini'anina ega koa ekapaisa aisama, ega logoai kapa'ina fekapa eoma auga ekapaisa, i'oina aga'o aepamia. Ega'ina auga Isa ega pako'a iifaga kaisau apu'i agemia papiau'i fekelogo felo eoma puo epaofakaea. 18 Deo ega pako'a nini'anina, ke ifo akagai ega pako'a iifaga ekapaisa. I'ina iifa'i auni'i i'oi'i afaepamia'i, ke Deo aepipifoge puo ega iifa laa'iai afaeaopagai. I'a alogo Deo i'a ago'aisai afia'ama eogeisa fepalagaini'a eoma. Ega kainai i'a kiekie aafia aisama, Isa fepalagaini'a afia'amaga aafia'ama puo, Isa eega alao magogo kapula fepeni'a aoma.

19 I'ina afia'amaga auga, lalau'a ankaga koa i'opoga eafiapi'a, afaelao afaemaiseini'a agepakapulani'a. Ufainagai sakedote lopia fa'a'i mo Deo ega e'a alo ipaumagai, tiapu ke'e'eapua, Deo mo eaguagu afugai kekoko. 20 Kai Iesu aoniamo Sakedote Lopia Fa'a emia, Melkisedek koa i'opoga emai i'a fau'aisai eufai Deo ega aguagu afugai ekoko efua. Ega kainai pau i'ina afia'amagai aufa kina i'a isafa ega'ina afugai akoko.

Copyright information for `MEK