aSam 110:4
bSam 110:4

Hebrews 7

Iesu Auga Sakedote Lopia Fa'a Melkisedek Koa I'opoga

I'a Melkisedek aoma auga Salem kinina, ke Deo au'oniai au akaiki'a auga ega sakedote. Isa aka Melkisedek auga i'a mala'aisai, ‘Alo opai kinina’ eifania. Ke aka aga'o ‘Salem kinina’ keoma auga, i'a mala'aisai ‘Gagao kinina’ eifania. Ufainagai Abraham ifaniai kin eaupugu'i emai isa fou kepiaogai aisama, isa ega gafegafe akaiki'a Abraham epeniia. Ke Abraham kapa ma'oai eegai keka au'i, au'i ou'aga aisama, epo'iai aga'omo aga'omo eafilai'i Melkisedek epeniia. Melkisedek ina ama laa'i ke ufuga apa isafa laa'i. Ke isa ega mauni ke ega mae kina kai aga'o aelogo. Isa auga Deo Gauga koa i'opoga sakedote agemia aoniamo.

Oi isa ala eakaiki'a oma auga amoopolaga: I'a ufu'a apa'a Abraham au akaiki'a ipauma auga ifaniai amu eafii'i au'i, au'i ou'aga epo'iai aga'omo aga'omo eafilai'i isa epeniia. Kai i'ina kagakaga auga inipo ma'o kelao afegai, Moses ega iifa kainai Lefi ikupugai sakedote kemia au'i ega koa kekapaisa. Isa Israel papiau'i ma'oai ee'iai kapa ma'oai kekae au'i, au'i ou'aga epo'iai aga'omo aga'omo keafii'i. Israel papiau'i isa aa'i aki'i Abraham okogai kemai au'i mo ganinagai, ee'iai ega koa kekapaisa. Kai Melkisedek auga Lefi ikupugai aemai. Ke isa auga Moses ega iifa aeapa koa kai emai. Ega mo ganinagai, isa Abraham eegai amu ou'aga epo'iai aga'omo aga'omo eafii'i. Ke isa Abraham Deo eegai pako'a nini'anina eafiia auga, Deo ega gafegafeai kapa felo agepenia auga eifa felo penia. Iifa gome oi ologo felo, au akaiki'a auga eoge isa papagai auga eifa felo penia. I'a a'a sakedote papiau aumauni puo akemae mo ganinagai, papiau e'i amu ma'oai au'i ou'aga epo'iai, aga'omo aga'omo keafii'i. Kai sakedote Melkisedek auga, Deo ega iifa kainai eague aoniamo kai, Abraham ega amu ma'oai au'i ou'aga epo'iai aga'omo aga'omo eafii'i. Ufainagai Lefi ikupuga papiau'i Abraham okogai akemai koa kai, Melkisedek Abraham auni'i kepiaogai. Ega aisama Abraham amu eafii'i Melkisedek epeniia. Abraham ega koa ekapaisa kainai, pau i'a agaifa Lefi ikupuga isafa Melkisedek amu kepeniia agaoma. Ega kainai Melkisedek auga au akaiki'a ipauma paisa.

11 Lau laifa kakaua koa i'opoga, ufainagai Deo Aaron okogai akemai au'i sakedote e'i pinauga fekekapa eoma. Ega'ina pinauga kainai Moses Israel papiau'i ega'ina iifaga muninai fekepea auga epagama. Sakedote pinauga ega'ina papiau Deo maagai alo'i opaina gapamia koa aisama, Deo sakedote aga'o Aaron okogai laa'i kai, Melkisedek koa i'opoga auga faekinaga faemai. 12 Kai Deo ega koa ekapaisa gome Lefi ikupuga sakedote'i e'i pinauga akekapa felo puo, ikupu i'oina auga aga'o ekinaga sakedote epamia. Ega koa aisama, Moses ega iifai kagakaga kekapa'i au'i isafa fekeau pagaini'i i'oi'i fekemia. 13 Ke Juda ikupuga papiau'i epo'iai kai aga'o sakedote pinauga aekapaisa Deo amu kepa'a penia afugai isafa aeapa aepinauga. Ega kainai Iesu sakedote emia aoniamo auga, ikupu i'oinai emai. 14 Gome i'a alogo i'a a'a Lopia Iesu Melkisedek koa i'opoga auga Juda ikupugai emai. Kai Moses ega'ina ikupuga papiau'i sakedote fekemia auga fouga aga'o aeifania. 15 Ke lai kapa'ina aifania auga sakedote aga'o Melkisedek koa agemai aisama, ega'ina kapa'i ma'oai agepafoki felo alogaini'i. 16 Isa auga papiau aumauni e'i iifa kainai sakedote aemia kai Melkisedek koa i'opoga, afaemaemae ageagu aoniamo auga isapuga kainai sakedote emia. 17 Gome Deo ega iifa pukagai Iesu fouga iina kepapua oma:

“Oi Melkisedek koa i'opoga aumu, aoniamo sakedote lomia,”
eoma. a 

18 Deo Lefi ikupuga sakedote'i e'i pinauga eoge me'e. Gome Moses ega iifa aekapula ke kapa aga'o aepagama. 19 Lau ega laifa oma gome Lefi ikupuga sakedote'i e'i pinaugai papiau fekepalagaini'i, Deo maagai alo opai au'i fekemia auga aekainia. Kai pau auga Deo Iesu faagagai afia'ama felo aga'o emaiseina epenii'a.

20 Deo ifo akegai eifa ko'ania Iesu sakedote emia. Kai Lefi ikupugai sakedote kemia au'i Deo ifo akegai aeifa ko'ania sakedote akemia. 21 Deo ifo akegai eifa ko'ania Iesu sakedote emia auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Lau Lopia laifa ko'ania ke opou i'oina afalapamia:
‘Oi sakedote lomia aoniamo,’”
eoma. b 

22 Deo ega pako'a iifaga ega'ina kainai, Iesu i'a fau'aisai sakedote pinaugaga aoniamo agekapa. Ega kainai ufainagai Deo ega nini'ani papiau fou kekapaisa, Isa papiau fou gagao fekekapa auga iifaga epafelo alogaina. Ke Iesu akagai ega'ina nini'anina auga ko'a ipauma mo agemia.

23 Ke Lefi ikupuga sakedote'i keagu e'i pinauga kekapai'i. Kai isa papiau aumauni puo kemae, fekepinauga mo felao auga aekainia. Ega puo papiau ma'o isa afu'i keafiia kepinauga. 24 Kai Iesu auga aoniamo eague puo, ega sakedote pinaugaga agekapa afaefuafua, papiau aga'o isa afuga afaeafia. 25 Ke Iesu aoniamo eague papiau fau'iai Deo egoina. Ega kainai papiau kapa'i isa akagai Deo eega kelao au'i, Iesu aoniamo isa kania'i ageagamau ko'ania agekaina.

26 Iifa gome Iesu sakedote lopia fa'a ega'ina auga, i'a fau'aisai sakedote emia auga ekai felo alogaina. Isa auga alo opaina ipauma. Isa papiau ee'iai ega apala aga'o laa'i. Isa alo elolofa ke laomai apala'i kekapa'i au'i epo'iai eagu kai laomai apala aga'o aekapaisa. Isa ufai eague auga, ke aka aagoa ufa fou Deo epagama'i au'i amu'i ma'oai eka'egaini'i. 27 Kai aagoai Moses ega iifa kainai, papiau aumauni epo'iai papiau kekinani'i sakedote lopia fa'a'i kemia, e'i pinauga kekapaisa. Kai isa papiau aumauni puo keapoke. Ega kainai isa ifo'i e'i laomai apala'i fau'iai a'o Deo kepa'a penia, ke muniai kai papiau isafa e'i laomai apala'i fau'iai a'o Deo kepa'a penia aefuafua. Agofa'ai sakedote lopia fa'a'i Moses ega iifa kainai ega koa kekapaisa. Kai ega'ina afegai Deo Isa Gauga Iesu, aoniamo alo opaina ipauma auga ekinaga. Ke Deo ifo ega pako'a iifagai, isa sakedote lopia fa'a epamia. Iesu sakedote lopia fa'a pinaugagai i'a fau'aisai ifo imaauga Deo epa'a penia kolotiai emae. Ega ekapa oma kainai papiau ma'oai e'i laomai apala'i ea'i aga'oni'i mo. Ega puo isa auga papiau aumauni sakedote lopia fa'a'i a'o Deo kepa'a penia akefuafua au'i koa i'opo'i laa'i.

Copyright information for `MEK