bJeremaia 31:31-34

Hebrews 8

Iesu Auga Sakedote Lopia Fa'aga Mamaga

Lai kapa'ina amaifania aoma auga i'ina: I'a ee'aisai sakedote lopia fa'a aga'o ega koa eague. Isa auga ufai Au Akaiki'a au'oniai eaguagu afuga kaina kainai eague. Ke ufai Deo ega e'a ekae. Ega'ina e'a auga ko'a ipauma ke aagoai ekae auga i'oina. Ega'ina auga papiau aumauni akepaapa kai Lopia Deo ifo epaapa. Iesu ega'ina e'a alogai eague sakedote lopia fa'a pinaugaga ekapa.

I'a alogo aagoa sakedote lopia fa'a'i ma'oai Deo eegai pipeni amu'i ke a'o fekepa'a penia keoma puo kekinani'i kepinauga. Ega koa i'opoga, Lopia Iesu auga i'a a'a sakedote lopia fa'a puo, ega pinaugai kapa aga'o Deo fepa'a penia auga ekainia. Moses ega iifa kainai Lefi ikupuga aagoa sakedote lopia fa'a'i Deo ega e'a aagoai ekaega auga alogai kekoko ega'ina pinauga kekapa, pipeni amu'i Deo kepa'a penia. Ega kainai Iesu aagoai mo gaagu koa aisama, sakedote lopia fa'a pinaugaga faekapa. Aagoai Deo ega e'a ekaega alogai kepinauga auga, ufai Deo ega e'a ko'a ipauma auga ogo ke iisa i'opoga mo. Ega kainai ufainagai Moses Deo ega e'a kepua aisoge auga gapaapa eoma alogai, Deo Moses aina epalogo iina eifa oma: “Foisa felo, ikuai Lau e'u e'a ufai ekaega auga iisa ala koa lapakinaiso auga i'opoga mo fokapa,” eoma. Kai Iesu ufai sakedote lopia fa'a pinauga eafia auga aagoai sakedote lopia fa'a'i e'i pinauga eka'egaina. Ke isa auga Deo papiau fou epo'iai gagao ekokoaina. Ega'ina auga Deo ega nini'ani kapula ekapaisa, ke ega pako'a iifaga felo ipauma epamia puo, Deo ega nini'ani kapula ufainagai ekapa kakaua auga nini'anina eka'egaina.

Papiau Deo ega nini'ani kapula ekapa kakaua auga kainai mo kegapea, ke Deo maagai alo'i opaina gamia koa aisama, Deo keaga i'oina faekapuga ega nini'ani kapula mamaga faekapa pugu. Kai papiau kapula nini'anina eufai auga kainai akepea puo, Deo isa e'i apala ekapulaisa aisama, ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“‘Lopia eifa, “Amoisa, kina aga'o agemai,
ega'ina kina alogai Lau Israel papiau'i ke Juda papiau'i fou,
8 Ufainagai Iudea e'i ago efafa auni'i emia. I'ina iifaga alogai Israel papiau'i ke Juda papiau'i auga Israel papiau'i fofouga eifani'i.
ee'iai
e'u nini'ani kapula mamaga fua auga alakapa.
Ufainagai Lau isa ufu'i apa'i ima'iai laafi Isiptoai lapapealai'i,
ke ega'ina afegai isa Lau fou nini'ani kapula akapaisa.
Kai isa aufa kina ega'ina nini'anina kainai fekepea auga alo'i ko'agai anina akeani puo,
Lau isa lamunii'i gefa'i alaaunia.
Ega kainai nini'ani kapula mamaga alakapa auga,
ufainagai isa ufu'i apa'i fou akapaisa koa i'opoga afalakapa,’”
eoma.

10 “‘Ke Lopia eifa pugu einaka, “Nini'ani akapa kakaua auga afegai,
Israel ke Juda papiau'i fofouga fou nini'ani kapula mamaga iina agakapa oma.
Lau e'u iifa isa mino'iai alaoge'i ke gua'iai alapapua'i.
Lau isa e'i Deo alamia, ke isa Lau e'u papiau akemia.
11 Ke papiau ma'oai, agu'a'i, apao'i, e'ele'i, ke akaiki'a'i fofougai Lau akelogo afe'ainiau.
Ega puo kai aga'o ega e'a ipafe auga afaepamalelenia,
o aaga akina afaepaina, ‘Lopia mologo’ afaeoma.
12 Ke Lau isa gua'i alaania, e'i laomai apala'i ma'oai ala'agegeaini'i,
ke e'i apala afalaopolani'i pugu,’”
eoma. b 

13 Deo nini'ani kapula i'ina auga ‘mamaga’ eoma kainai, ufainagai nini'ani kapula ekapa kakaua auga ufaina emia elaolao kai aga'o afaepapinauga puo agegea.

Copyright information for `MEK