Hebrews 9

Deo Ega E'a Aagoai Kepua Aisoge Auga

Deo ega nini'ani kapula ekapa kakaua alogai, Deo ega e'a kepua aisoge auga aagoai kepaapa eka, ke papiau Deo ala fekeau afagai oma auga iifa'i isafa egae keka. Ke ega'ina e'a agakoko mo alogai, lanepa ekaaka afuga, amu keogeoge'i afuga, ke palafa Deo kepa'a penia auga egae keka. I'ina afuga kepafala, Deo maagai aeofuofu, afu felo ipauma keoma. Ega'ina afuga muninai tiapu ke'e'e pagainia. Ega'ina tiapuga afegai afuga kepafala, Deo ifogamo eaguagu afuga keoma. Ega'ina afugai amu foga'i felo'i keuma'i Deo kepa'a penia auga afuga goldai kekapaisa eka. Ke sikuna Deo ega nini'ani kapula auga gouga isafa egae eka. Sikuna ega'ina afe fofouga goldai kekapaisa. Ke sikuna ega'ina alogai oga goldai kekapaisa auga keogeisa eka. Ke oga ega'ina alogai manna keukai'i keka. Ke Aaron ega i'ini eikina auga, ke Deo ega nini'ani kapula kepoai Deo ifo epapua'i au'i isafa egae keka. Sikuna ega'ina laagai, agelo auni'i keifani'i ‘Cherubim’ keoma auga egae keagu. Ega'ina auga Deo eague auga gouga kepakinai'a. Ega'ina ago'iai sakedote lopia fa'a, papiau fau'iai a'o ifa'i ke'efaisa aisama, Deo papiau gua'i eaniia, e'i laomai apala'i e'agegeaini'i. Kai kapa'ina maamiai amaifania aoma auga, i'ina faagagai laa'i puo, pau amu ma'oai aga'o aga'o oko'iai afalapakai felo'i.

Deo ega e'a ega'ina alogai amu ma'oai ega keoge oma'i keka, ke sakedote kekoko mo afugai, aufa kina kekokoko e'i pinauga kekapaisa. Kai inipo aga'omo alogai kina aga'omogai, sakedote lopia fa'a mo, tiapu ke'e'e pagainia, Deo ifogamo eaguagu auga afugai ekoko. Isa ima maini ega'ina afugai aekoko kai, ifo faugai ke papiau laomai apala'i kekapa'i kai akelogo au'i fau'iai a'o keaupugu'i au'i ifa'i eafiia Deo epa'a penia. Sakedote lopia fa'a ifogamo Deo ega e'a ega'ina alogai kekoko mo afugai ekokoko ega koa ekapaisa alogai, Deo ega Spiritu i'a kapa'ina falogo auga iina epafoki oma: Papiau ifo'i Deo ifogamo eaguagu afugai fekekoko auga keagaga aepaagalaisa. Deo ega e'a ega'ina auga pau kina alogai malele koa i'opoga epalogoni'a. Ega'ina pipenina ke a'o Deo ipa'a penia auga papiau Deo keau afagaina au'i Deo maagai alo'i opaina, ke opo'i felo'i mo femia auga aekainia. 10 Ega'ina kina'i alo'iai, Deo papiau laomai isa'i fakekapa'i eoma auga, lao'i mai'i i'oi'i i'oi'i ekapai'i fekeafiapi'i eoma. Ega'ina auga kapa'ina mo fekeania ke kapa'ina mo fekeinu, ke papiau alo'i ala fekeiku oma auga lao'i mai'i i'oi'i i'oi'i iifa'i ekapai'i epenii'i. Kai i'ina lao'i mai'i ma'oai fekeka fekelao mo Deo ega laomai mamaga femaiseina kinagai kai eoma.

11 Iesu emai agofa'ai sakedote lopia fa'a emia ega pinauga ekapaisa. Ega aisama laomai mamaga ega'ina Deo eifa ko'ania i'a kapa felo'i agepeni'a eoma au'i emaiseini'i. Ke isa sakedote lopia fa'a pinaugaga ekapa aefuafua. Kai Iesu nani ke polomakau gau'i ifa'iai i'a a'a laomai apala'i afa'i aeoge'i. Kai isa ifo ifagai afa'a eogeisa, aoniamo laomai apala'i ee'iai epapealai'a. Ega koa ekapaisa, i'a fau'aisai Deo ega e'a ko'a ipauma ufai ekaega auga alogai ekoko aga'oniamo. Deo ega e'a ega'ina auga, papiau aumauni ima'iai akekapaisa, ke aagoa ipagama kapa'i isafa epo'iai laa'i. Ke ega'ina auga kapa akaiki'a ipauma ke Deo maagai felo ipauma puo, aagoai Deo ega e'a kepua aisoge auga eka'egaina. 13 Aagoai Deo ega papiau laomai apala aga'o kekapaisa aisama, sakedote lopia fa'a nani ke polomakau ifa'i, ke polomakau papiega agu'a keuma auga agafaga fou eafii'i laomai apala'i kekapa'i au'i laa'iai e'afaisa. Ega koa ekapaisa, papiau e'i kagakaga kainai Deo laomai apala'i ea'ini'i, faaga'i afegai auga epalolofania kai alo'iai ofu auga aea'inia. 14 Sakedote lopia fa'a ega ekapa oma koa aisama, Iesu Kristo auga ala koa i'opoga? Iesu alogai laomai apala aga'o laa'i auga i'a Deo eague auga ega pinauga fakapa eoma. Ega puo Deo ega Spiritu eagu pagainia auga Iesu epakapulania, ifo imaauga Deo epa'a penia. Iesu ega ekapa oma koa aisama, iifa gome isa ifagai i'a a'a laomai apala'i eikulai afe'aini'i!

15 Iesu ifagai ega ekapa oma auga, Deo papiau eifani'i au'i ega pako'a iifaga ega agofa'ai ekae aoniamo isa apu'i eoma auga fekeafia eoma. Ke pau Iesu papiau pako'a nini'anina kapula eufai auga papagai laomai apala'i kekapa'i au'i isafa afa'i feoge ke fepapealai'i eoma. Ega kainai Iesu i'a fau'aisai emae, Deo ke papiau epo'iai gagao ekokoaina. Ega koa ekapaisa pako'a nini'anina mamaga ekapaisa.

16 I'a alogo felo amu inagome kaisau amu agepenia eoma auga pako'a nini'aninai ekapa. Ke isa agemae aisama, aufalao aga'o isa emae auga ko'a ma auga feisa feifafoua. Egae kai kaisau amu gaafia eoma auga ega'ina amuga ageafia. Kai amu inagome auga maaga maunina eaguega kai pako'a nini'anina ega'ina ekapaisa auga afaepinauga. 18 Deo papiau ee'iai pako'a nini'anina ekapa kakaua auga papiau aga'o femae koa i'opoga auga afugai a'o keaupugua. Ega'ina a'o ifagai pako'a nini'anina ega'ina epinauga. Kai ifa laa'i koa aisama faepinauga felo. 19 Ega kainai Moses Deo ega iifa ma'oai papiau ma'oai maa'iai eifafoua, ifa amu ma'oai laa'iai feke'afo eoma. Ega puo isa ifo polomakau gau'i ifa'i fei fou eoge lapuinia. Ke sipi faaga puina pitoga kepamia auga, ke au maifoga aka ‘hisop’ auga aga fou eafii'i ifai eka fufuinia. Egae kai Deo ega iifa puka isa ifo epapua auga laagai e'afoisa, ke papiau isafa e'i laomai apala'i fau'iai laa'iai e'afoisa. 20 Ega'ina ekapaisa alogai eifa einaka, “I'ina ifa auga Deo papiau ee'iai pako'a nini'anina kapula ekapaisa auga gouga. Oi Deo ega nini'ani kapula ega'ina epeniimi auga kai'iai mo fopea eoma.”
20 Exodus 24:8
21 Moses puka ke papiau mo fou laa'iai ega koa aekapaisa kai, Deo ega e'a kepua aisoge auga afe pouga a'o faaga'iai kekapa auga isafa laagai ifa aupu gagaugai e'iupia eafiia e'afoisa. Ke ifa eafiia ega'ina e'a alogai amu kepapinaugani'i Deo keau afagaina amu'i ma'oai isafa laa'iai e'afoisa. 22 Ega koa i'opoga, Deo ega iifa Moses epenia auga kainai a'o ifa'iai ega koa ekapaisa Deo maagai amu ma'oai eikui'i. Kai papiau e'i laomai apala'i fau'iai ifai ega faekapa oma koa aisama, Deo papiau e'i laomai apala'i fae'agegeaini'i. Iifa gome ifa laa'i koa aisama, Deo papiau e'i laomai apala'i afae'agegeaini'i.

23 Deo ega e'a aagoai kepua aisoge auga alogai sakedote lopia fa'a Deo a'o epa'a penia aisama, kapa ma'oai ofu'i au'i eikulai'i. Deo ega e'a ega'ina auga, ufai Deo ega e'a ko'a ipauma auga iisa mo ke'opoisa. Kai ufai Deo ega e'a ekae auga alogai amu ma'oai ofu'i kekae au'i isafa feikulai'i eoma. Ega koa aisama, amu felo'i ipauma'i Deo fekepa'a penia ofu ega'ina fekeikulai'i. Kai ega'ina amu'i auga aagoai a'o Deo kepa'a penia auga fekeka'egaini'i. 24 Aagoai Deo ega e'a ekaega auga ufainagai Moses Deo ega e'a ufai ko'a ipauma ekaega auga iisa mo ke'opoisa kepaapa. Iesu auga papiau aumauni Deo ega e'a kepaapa auga alogai sakedote lopia fa'a e'i pinauga kainai egae aekoko. Kai isa ufai e'agaukae, Deo agogai eapafoki, i'a fau'aisai Deo fegoina fepalagaini'a eoma. Ega kainai isa ufai Deo ega e'a ekae auga alogai ekoko. 25 Ega'ina mo laa'i kai, Iesu auga aagoa sakedote lopia fa'aga koa i'opoga laa'i. Aagoa sakedote lopia fa'aga auga aufa inipoai Deo ega e'a aagoai ekaega auga alogai Deo ifogamo eaguagu afugai ekoko. Ke egae isa ifo ifa aeafia kai, a'o ifa'i eafii'i Deo epa'a penia. Kai Iesu auga ifo imaauga Deo fepa'a peni aga'oniamo eoma puo, epa'a peni aga'oniamo ke ufai ekoko. 26 Kai Iesu ifo imaauga Deo gapa'a penia faefuafua koa aisama, Deo agofa'a epagama mo alogai, isa papiau fau'iai ifo imaauga Deo fepa'a penia faefuafua. Ke aufa inipoai ega koa fekapa felao femai faefuafua puo, kiekie ma'o fepamia. Kai pau kina fua'iai Iesu i'a a'a laomai apala'i fea'ini'i eoma puo, emai fau'aisai ifo imaauga Deo epa'a peni aga'oniamo. 27 Iesu emae aga'oniamo koa i'opoga, i'a papiau aumauni isafa Deo ega logoai mae aga'omo agapamia. Ke ega'ina afegai laomai felo o apala afa Deo agepeni'a auga agaisa. 28 Ega koa i'opoga, Iesu isafa papiau ma'o e'i laomai apala'i fea'ini'i eoma puo, ifo imaauga Deo epa'a penia, emae aga'oniamo. Ke isa muni agemai pugu aisama, i'a a'a laomai apala'i fau'iai afaemai. Kai kaisau isa ke'ima au'i fuagai kania'i feagamauga ageoma puo agemai.

Copyright information for `MEK