James 1

Lau James. Deo ke Lopia Iesu Kristo e'i pinauga au. Lau Israel pako'a papiaumi
1 Israel ikupu'i 12 papiaumi
okani okaoka, agofa'ai afu i'oi'i i'oi'iai oague aumi eemiai i'ina malelega lapapua laulaisa. Oi ma'oai oagu felo ma pa'anina lapa'ani.

I'opo Ikifa Ke Pa'amu'amu Auga

Aau akiu pako'a papiaumi, i'opo i'oi'i i'oi'i eemi akefai aisama, emi pako'a ageuki pugu auga foopolaga, alomi fegama alogaina. Gome ologo oi emi pako'ai i'opo i'oi'i i'oi'i eemi akefai aisama, oi emi pako'a foafiapia, gamuga mo foopo auga laoga maina epa'uegenia. Ke Deo anina eani emi pako'a fekapula mo felao maeai, ke emi aguagu alogai laomai felo'i mo fokapa'i ega koa Isa maagai alo opai aumi fomia eoma. Ega'ina mo laa'i kai, emi aguagu alogai alomi ko'agai mo Isa fopako'ania. Ke Isa aina kainai kapa ma'oai fokapa afe'aini'i, ke muninai isafa fopea eoma. Ke fuagai aisama, emi keaga age'opai, kapa aga'o kainai afolokai. Ega puo i'opo i'oi'i i'oi'i eemi akefai aisama, gamu'i mo foopo emi pako'a foafiapia, alomiai mo fekeka felao ega'ina i'opo'i ma'oai fekepagai afe'ai laa'i fekemia. Egae kai Deo maagai alo opai aumi agomia.

Kai oi epomiai kaisau ega'ina i'opo'i alo'iai fepeauka auga ikifaga, eegai laa'i koa aisama, Deo fegoina fepalagaina. Deo gafegafe akaiki'a auga agogoina aisama, afaepapuua, kapa'ina ogoina auga, kapa e'ele ipauma pinoina agopinoi mo ganinagai, emi apala afaeisa kai agepenimi mo. Ega puo kaisau eegai ega'ina ikifaga laa'i koa aisama, Deo fegoina ega'ina ikifaga fepenia. Kai isa Deo agegoina aisama, Deo eegai kapa'ina egoina agepenia auga alo ko'agai fepako'a kapulania. Ke isa opo gua faemia kapa'ina Deo eegai egoina aisama, agepenia ma, afaepenia ma auga opopo faepa'aua. Kai kaisau ega'ina opopo agepa'aua opo gua agemia aisama, isa auga ameku emai a'uai goiso epua elao emai auga koa i'opoga mo. Iifa gome maamiai laifania. Kaisau Deo ke agofa'a fou epo'iai opo gua epamia auga, kapa ma'oai ekapa'i kai mino elao emai puo, kapa aga'o gakapa felo auga afaekaina. Ega ekapa oma puo, Lopia eegai kapa ma'oai egoina mo ganinagai, eegai kapa aga'o ageafia auga opolaga faeafia.

Ke oi pako'a papiaumi epomiai, au aage ulalu auga aga'o eaguega koa aisama, Deo isa ekinaga, ega papiau epamia auga felogo. Ke isa au aage ulalu auga mo ganinagai, Deo maagai auga isa au akaiki'a ipauma. Ega puo isa ulalu auga mo faeoma ifo faepaake kai, Deo isa faagagai kapa'ina ekapaisa auga alogama akaiki'a fepa'aua. 10 Ega koa i'opoga, oi epomiai pa'amu'amu auga aga'o eaguega koa aisama, Deo isa isafa ekinaga ega papiau epamia auga felogo. Ke ega'ina auga kapa akaiki'a puo afaegea. Kai ega amu auga au kaikaina koa i'opoga agegea puo faeaina'au. Maami galao au kaikaina amoisa. Kina e'agau aisama, egefaopu au egaga. Ke kina isapuga egaga aisama, fiakoa mo eogogo kaikaina kemae kelulu. Ega koa emia, au iisa felo auga fiakoa mo egea laa'i emia. Ega koa i'opoga, pa'amu'amu auga ega moni mo pinauga epapea alogai, ega mae kina agemai aisama, ega amu ma'oai akegea afe'ai. Ega puo pa'amu'amu auga ega amu aina'auga faepa'aua kai, Deo isa ekinaga ega papiau emia auga alogama fepa'aua.

I'opo Deo Eegai Aemai

12 Ke oi epomiai au aga'o i'opo aga'o eega agemai. Kai isa ifo gamuga mo ageopo ageafiapia mo, ega pako'a afaepua'afuga koa aisama, Deo isa ega laomai felo afa agepenia. Ega'ina auga, papiau alo'i ko'agai Deo anina keani au'i ee'iai eifa epako'ania koa i'opoga, mauni umamo afugai fou akeagu. Ega puo i'opo agemai kai kaisau agekapula afae'ualai auga, Deo eegai kapa felo'i ageafi'i. 13 Ke Deo kai aga'o ae'opo'opo, ke kai aga'o Deo age'opo apala gakapa ageoma isafa afaekaina. Ega puo au aga'o i'opo aga'o eega afemai aisama faeinaka, ‘Deo e'opoisau’ faeoma. 14 Kai au ega'ina ifo laomai apala'i emaani'i kainai i'opo isa eega kemai. Ega aisama kapa'ina emaaga auga, isa agepaafia agelao agepaoa, ke fuagai kapa apala aga'o agekapa paisa. 15 Ega koa kapa apala agekapa aisama, isa ega agu alogai kapa apala agekapa afaefuafua. Ke ega'ina mo agekapa afaefuafua aisama, gamue laomai felogai gapea pugu ageoma afaekaina. Ke fuagai Deo isa ega laomai apala'i afa agepenia. Kapa'ina amaaga auga papie inaegai koa i'opoga. Papie imoi gua alogai euki elao epamauga. Ega koa i'opoga, alo'aisai kapa'ina amaaga auga euki akaiki'a emia elaolao laomai apala epagama, ke fuagai epalifu ipaumani'a mo, eauoka afe'aini'a.

16 Ega puo aau akiu pako'a papiaumi, epomiai kai aga'o folologoaina faefogeimi faeifa i'opo Deo eegai emai faeoma. 17 Kai fologo felo, Deo Ama'a eaea ma'oai, kina, gafa ke mi'imi'i ufa guagai aisa'i au'i epagama'i. Ke kina, gafa, ke mi'imi'i eaea'i i'oi'i akemia kai, Deo auga eaea ma'oai gome auga puo, egama mo egama, i'oina agemia afaekaina. Ke kapa felo'i, ke pipeni felo'i ipauma'i au'i ma'oai Deo au'oniai eague auga eegai kemai. 18 Ke ufainagai Deo kapa ma'oai gapagama'i eoma aisama, ega'ina kapa'i ma'oai epo'iai papiau aumauni auga kapa akaiki'a ipauma fepamia eoma. Ega kainai ega logoai eifa mo ifo iisagai i'a papiau aumauni epagamai'a. Ke pau auga, iifa faunina Iesu fouga kainai, i'a Deo iisa ipaumagai alao. Ega puo Deo ega pagama amu'i ma'oai Isa apuga kai, epo'iai i'a auga aufai i'a mo Isa apuga ipauma'a agamia agekaina.

Ainami Fopaaua Ke Fopinauga Felo

19 Aau akiu, pako'a papiaumi, i'ina iifaga fologo felo: Oi ma'oai fofiakoa ainami fopaaua kai laafuai folonini'ani. Ke papiau ee'iai guami faekupu faefiakoa. 20 Gome Deo anina eani alo opai agugai faagu eoma. Kai guakupuai Deo maagai alo opai agugai agaagu afaekaina. 21 Ke agofa'a fofouga alogai, papiau meagai lao'i mai'i ofu'i, ke laomai apala'i ipauma'i kekapa'i au'i fopua'afuni'i. Kai Deo ega iifa alomiai ekoko, au oga koa i'opoga, alomiai ekae euki auga guami fepamame'ania, alomi fepaagalaisa kainai fopea. Ega agokapa oma koa aisama, oi laomai apala'i fokapa'i koa i'opoga kai, Deo ega iifa agekaisapuimi, ke fuagai kaniami ageagamauga.

22 Ke Deo ega iifa a'o agologo aisama, kapa'ina a'o ologo auga fokapa. Oi ifomi folofogeimi foloopolaga, Deo ega iifa a'o mo ologo auga kaniami ageagamauga folooma. 23 Gome aufalao aga'o Deo ega iifa a'o mo elogo kai aekapa auga, au aga'o oleoleai iisa eisa kai ekailai elao aisama, fiakoa mo iisa ala koa oleoleai eisa auga e'agegeaina auga koa i'opoga. 25 Kai Deo ega iifa Iesu fouga felo ipauma, laomai apala'iai agepapealai'a auga fiakoa mo fa'agege auga afaekaina. Ega kainai kaisau ageopolaga alo ko'agai ega'ina iifaga agepako'ania auga, Deo ega iifa a'o agelogo aisama, afae'agege kai kapa'ina a'o elogonia auga agekapa. Ega koa agekapa aisama, ega pinaugai Deo eegai kapa felo'i ageafi'i.

26 Kai epomiai aufalao aga'o eopolaga, isa Deo epako'ania muninai epea eoma kai, ifo ega nini'ani ae'ima felo auga ifo efoge. Ke Deo epako'ania muninai epea eoma auga, Deo eegai kapa aga'o laa'i. 27 Iifa gome kaisau alo ko'agai Deo muninai gapea eoma koa aisama, iina fekapa oma: Isa isagepa, ke afuafu keulalu kina apala'iai keague au'i fe'ima'i. Ke isa agofa'a fofouga alogai laomai apala'i epogu, ke Deo keumakalaina au'i ma'oai keague kai ega'ina papiau'i epo'iai faekoko. Kaisau ega koa ekapa auga Ama'a Deo anina eani, ke Isa maagai alo ko'agai ke alo opainai Isa eau afagaina auga.

Copyright information for `MEK