James 2

Papiau Iisagai Mo Folomaaga

Aau akiu pako'a papiaumi, oi i'a a'a Lopia Iesu Kristo, au akaiki'a ipauma, Deo kaina kainai eague auga opako'ania. Ega kainai oi papiau iisagai mo oisa anina foloani folomaaga. Pau afa alapaofakaea. Amoopolaga, au auni'i alologo felo'i au'i Deo oau afagaina afuga kemai. Ega'ina au'i epo'iai aga'o auga tiapu felo'i ei'iuka'i, ke pa'amu'amu auga kainai, ima keke'egai ring felo'i eogei'i. Kai aga'o auga, tiapu ke'i'i ke keofu au'i ei'iuka'i emai. Ega aisama oi au tiapu felo'i ei'iuka'i auga mo omaaga gafegafe akaiki'a opakina opaina oinaka, ‘Aguagu afuga felo inamo'e moagu’ ooma. Kai ulalu auga tiapu ofu'i ei'iuka'i auga opaina oinaka, ‘Oi auga molao egamogae moapa’, o ‘Anina loani koa aisama, inae ifeu fo'inai afuai moagu’ ooma. Iina okapa oma auga, oopolaga laomai felo ma okapa ooma? Laa'i! Oi papiau iisagai mo oisa omaaga kainai ifomi epomiai o'eaimi, ke laomai apala okapa. Ke oi opola apala oafia, kapa aga'o papiau omaaga auga eegai foafia ooma puo, iisagai mo oisa omaaga ega koa okapa.

Aau akiu, ainami amopaaua kapa'ina alaifania auga a'o fologo. Iifa gome agofa'a alogai Deo alo ko'agai ulalu papiau'i ani'i eani au'i ekinani'i Iesu Kristo kepako'ania. Ke Deo epako'ania kaisau alo'i ko'agai Isa anina keani au'i ega agofa'a agepeni'i eoma. Ega kainai ulalu au'i kapa aga'o ee'iai laa'i mo ganinagai, Deo ega agofa'a isa apu'i agemia auga kepako'ania. Ega puo Deo maagai isa au'i kelopia alogaina. Ulalu au'i Deo maagai au akaiki'a'i kai, oi isa iisa'iai mo oisa'i au e'ele'i opamia'i oisa papa'i. Kai oi pa'amu'amu au'i iisa'iai mo oisa'i omaani'i au'i amoopolani'i. Oi ologo felo, isa e'i pa'amu'amu isapugai, ulalu au'i e'i amu ke'a'aoaini'i, ke kepamani'ini'i kepaafi'i iifa ipakaina kelaoaini'i. Ke oopolaga isa Iesu kepako'ania au'i ee'iai keifa felo ma ooma? Laa'i! Isa Iesu aka oi eemiai akaiki'a ipauma auga eegai keifa palago.

Ega kainai papiau iisagai mo oisa folomaaga. Kai Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma auga foopolaga: Kaisau oi fou oagu au'i, oi ifomu animu loani koa i'opoga, isa isafa alomu ko'agai ani'i foani.
8 Leviticus 19:28
Deo ega iifa epo'iai i'ina iifaga auga akaiki'a ipauma, Deo ifo epenii'a fakapa eoma. Ega puo oi i'ina iifaga kainai agopea koa aisama, laomai felo ipauma agokapa.
Kai papiau iisagai mo oisa omaaga aisama, Deo ega iifa ega'ina kainai alopea kai oaupea, ke maagai laomai apala ipauma okapa. 10 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: Akeamage au'i kai aga'o fou amage koa laoga maina fakekapa fakefeu aage mo. Ke iina isafa eifa oma: Kai aga'o foloaupugua eoma. Ega kainai oi fou oloamage au'i fou afolofeu aage mo mo ganinagai, aufalao aga'o agoaupugua koa aisama, oi Deo ega iifa laagai agoaopagai agoaupea. Ega koa i'opoga, kaisau Deo ega iifa ma'oai kai'iai gapea ageoma kai epogai aga'omo mo ageaupea koa aisama, Deo maagai laomai apala agekapa, ega iifa ma'oai mo ageaupea'i.

12 Ega puo oi kapa'ina okapa ke oifania aisama, i'ina iifaga fologo felo: Deo Iesu Kristo puogai i'a a'a laomai apala'i e'agegeaini'i, laomai apala'i alo'iai epapealai'a. Ega'ina mo laa'i kai, papiau ma'oai mo isafa alo'a ko'agai ani'i faani eoma. Ega kainai muni Deo oi aina ala oafi oma auga kainai mo afa ega agepeni omaimi. 13 Gome aufalao aga'o papiau i'oi'i gua'i afaeania koa aisama, muni Deo papiau e'i laomai felo o apala afa agepeni'i aisama, Deo isa isafa gua afaeania. Ke aufalao aga'o papiau gua'i eania koa aisama, muni Deo isafa isa gua ageania. Ega koa i'opoga, papiau gua'i eania auga, muni Deo papiau e'i laomai felo o apala afa agepeni'i aisama, isa laomai apala afa agepeni'a auga opopo faepa'aua. Ega'ina iifaga kainai, oi kapa'ina okapa ke oifania aisama, papiau gua'i foania, ke papiau iisa'iai mo oisa'i folomaani'i.

Pako'a Ke Laomai

14 Aau akiu pako'a papiaumi, aufalao aga'o Iesu epako'ania eoma kai, pako'a papiau'i kapa'ina kekapa auga aekapa koa aisama, isa Iesu epako'ania eoma puo, kapa aga'o felo agemia ma? Laa'i! Ke isa akegai mo Iesu epako'ania eoma kainai, Deo isa kania ageagamauga ma? Laa'i! Lau pau afa'agamo alaifa ofakaea. 15 Oi amoopolaga epomiai pako'a auga aga'o, au o papie tiapu i'iuka aga'o eegai laa'i, o aufa kina fo'ama feania auga eegai laa'i. 16 Kai oi epomiai aufalao aga'o ega'ina auga kapa'ina ani'i eani au'i aepenia kai epaina einaka, “Deo ega gagaoai molao, tiapu moi'iuka faagamu mopakaisapua, ke fo'ama ma'o foania,” eoma. Isa ega koa ekapa aisama, Iesu epako'ania auga papiau ee'iai kapa felo aga'o epagama ma? Laa'i! 17 Ega koa i'opoga, isa pako'a papiau'i fekekapa auga laoga mainai afaekapa koa aisama, ega pako'a auga papiau ee'iai kapa aga'o laa'i, emae koa i'opoga.

18 Kai aufalao aga'o kapa'ina lau laifania auga afaepako'ania kai, iina afeifa oma afeinaka, “Deo papiau isa'i auga elogoaini'i Isa kepako'ania mo. Ke isa'i auga elogoaini'i, papiau isa'i ee'iai kapa felo'i kekapa'i,” afeoma. Oi epomiai aufalao aga'o iina afeifa oma koa aisama, lau isa iina alapa'ani peni oma: “Papiau ee'iai kapa felo'i alokapa'i koa kai emu pako'a mopakinaisau. Ke lau auga Deo lapako'ania kainai papiau ee'iai kapa felo'i lakapai'i au'i alapakinaiso,” alaoma. 19 Oi Deo aga'omo auga opako'ania ma? Ega koa opako'ania auga felo ipauma! Kai ega'ina pako'agai mo Deo maagai alomi opaina agemia afaekaina. Tiapolo isafa Deo aga'omo auga kepako'ania. Ke isa Deo i'a a'a laomai ke isa e'i laomai apala'i afa agepeni'i auga kelogo puo kemani'i kepigugu.

20 Oi Deo opako'ania kai kapa felo'i alokapa'i puo, kafo'o ipauma aumi! Aufalao aga'o Deo epako'ania kai papiau ee'iai kapa felo'i aekapa'i koa aisama, ega pako'a Deo maagai kapa aga'o laa'i auga alologo felo ma? Lau pau kapa aga'o alaafi'opo amoisa. 21 Ufainagai i'a ufu'a apa'a Abraham akegai mo Deo aepako'ania kai, Deo isa kapa'ina mo gakapa'i eoma au'i ekapai'i. Ega'ina epo'iai aga'o auga, Deo Abraham epainia ifo gauga Isa gapa'a penia eoma aisama, gauga ipa'a penia afugai epa'a penia. Abraham ega koa ekapaisa aisama, Deo Abraham Isa maagai alo opai auga epamia epako'ania. 22 Ega kainai Abraham akegai mo Deo aepako'ania kai, kapa'ina Deo eifania auga isafa ekapaisa auga alogo felo. Ega koa ekapaisa alogai, fuagai isa alo ko'agai Deo epako'ania. 23 Ke Deo ega iifa pukagai Abraham ekapai'i koa i'opoga mo keifania: “Abraham Deo epako'ania puo, Deo maagai isa alo opai auga epamia.”
23 Genesis 19:6
Ke fouga isafa iina eifa oma, “Abraham auga Deo ekefa'a.”
24 Ke pau amoisa pugu. Aufalao aga'o akegai mo Deo epako'ania puogai alo opaina afaemia. Kai eifania ke agekapa aisama, isa Deo maagai alo opai auga agemia.

25 Ega koa i'opoga mo, ufainagai peage lapau papiega aga'o aka Rahab isafa ega koa ekapaisa. Ega'ina kina'iai Josua au auni'i eulai'i Jeriko taonina fekeisa painaoga eoma puo auni'i kelao. Kai ou au'i isa fou'i kelogo muni'iai kemai aisama, Rahab ega'ina au'i auni'i Deo ega papiau ee'iai kemai auga epako'ania puo, eifa koko'i epai'ofake'i. Egae kai epalagaini'i epapealai'i keaga i'oina epakina'i kelao. Isa ega koa ekapaisa aisama, Deo isa isafa alo opai papiega epamia. 26 Ega'ina ma'oai pau amoisa ke amologo. Papiau imaauga ekae kai lalauga laa'i koa aisama imaauga emae. Ega koa i'opoga, pako'a papiau'i kapa felo'i afakekapa'i koa aisama, e'i pako'a agemae.

Copyright information for `MEK