James 3

Pako'a Papiau'i Mala'i Feke'ima

Aau akiu pako'a papiaumi, oi fologo felo, Deo papiau e'i laomai apala'i afa agepeni'i aisama, pamalele au'i e'i laomai apala'i afa akaiki'a agepeni'i. Kai papiau aage'i au'i e'i laomai apala afa e'ele mo agepeni'i. Ega puo oi ma'oai pamalele aumi fomia auga opolaga foloafia. Oi ologo felo koa i'opoga, i'a ma'oai aague alogai, keaga i'oi'i i'oi'iai agagapai a'ualai, papiau puo kepeni'a. Kai gagapai ma'o alogaina auga, i'a a'a nini'aniai papiau puo apeni'i aisama, gagapai a'a nini'aniai kemai. Kai aufalao aga'o epo'aisai nini'aniai gagapai aga'o aekapakapa auga, isa eague alogai, imaauga fofouga age'ima agekaina. Ke Deo maagai alo opai ipauma auga agemia.

Mala'a i'ima auga kapa akaiki'a ipauma auga, pau alaifa ofakaea. Maami galao oti amoisa. Oti amapapea agaoma aisama, akegai auli agaoge pagainia agala'apia. Auli ega'ina e'elegai mo ganinagai oti agala'a apia, ke imaauga fofouga agapapea agekaina. Ke lonti alaafi'opo amoisa. Lonti akaiki'a ameku kapulagai mo epapea, agoma ipauma elaoaina auga amoisa. Isa akaiki'a mo ganinagai, lonti ipapea kaniagai auga lonti ala felao eoma, tali kapa e'ele ipauma epapinauga, ke lonti tali kainai mo epakaisa. Ega koa i'opoga, mala'a kapa e'ele ipauma mo ganinagai, ega isapu akaiki'a ipauma alogaina. Papiau mala'i kapa e'ele ipauma kai, kapa akaiki'a'i ekapa'i, ke isa'i akekapa'i au'i fou aina'au'i akepa'au'i. Ke aufa'i alogai lo eaga koa i'opoga isafa amoisa. Lo minina e'ele ipauma mo ganinagai, aufa'i fofouga ageumaoka afe'aina. I'a mala'a auga lo koa i'opoga, e'ele mo ganinagai, imaau'a fofouga epo'iai laomai apala'i ipauma'i ipa'uegenia gome auga. Aufalao aga'o mala afae'ima felo koa aisama, ifo agepalifua kapa apala'i agekapa'i agelao agemaeaina. Ke fuagai mala ega'ina ifo isafa, ipeli logai ageaga. Mala ega'ina auga ipeliai Satani eegai emai.

Iifa gome maamiai laifania. I'a papiau aumauni, a'o Deo epagama'i au'i i'oi'i i'oi'i gua'iai keku au'i, inei, ke a'uai keapae au'i ma'oai agapamagakani'i aga'ima'i agekaina. Kai mala'a auga agapamagakania aga'ima afaekaina. Aufa kina isa efua eague kapa apala'i ma'o gaifani'i eoma. Mala'a auga kaapa, papiau eaga'i kemae koa i'opoga, isa isafa aufa kina nini'aniai papiau epalifu'i kemae koa i'opoga.

Mala'a ina'inagai Ama'a Deo ke a'a Lopia aau afagaina. Ke mala'a ina'inagai mo papiau Isa iisa koa i'opoga epagama'i au'i, Deo akagai aifa apala peni'i. 10 Ega koa i'opoga, ake'a ega'inagai mo Deo aau afagaina, ke ake'a ega'inagai mo papiau aifa apala peni'i. Aau akiu pako'a papiaumi, iina koa faagamiai faemia laoma. 11 Kapa aga'o alaafi'opo amoisa. Inuinu feina ke a'u feina fou kai'ialao ake aga'omogai akepealai agekaina ma? Ke au aka fik keoma auga, olive puaga ageoge agekaina ma? Ke fino oofuga faagagai fik puaga ageoge agekaina ma? Afaekaina! Ega koa i'opoga, a'u feina, inuinu feina agapamia afaekaina.

Ikifa Ko'a Ke Ikifa Pifoge

13 Oi epomiai aufalao aga'o eikifa, ke kapa ma'oai felo, o apala elogo afe'ai eoma auga eague ma? Isa eague koa aisama, gua femame'a, papiau ee'iai gafegafeai laomai felo'i, ikifa ko'agai kemai au'i mo fekapa'i fepakinaimi. 14 Oi ega'ina auga ekapa koa i'opoga okapa kai, alomiai papiau ee'iai agopikupa alogaina, ke ifomi mo agoopolanimi agoakekua koa aisama, oi ikifa aumi laa'i. Ega'ina mo laa'i kai, Deo ega iifa auga ega'ina ikifaga koa laa'i puo, oi Deo ega iifa agopuniaiaina. Oi ega koa agokapa aisama, emi ikifai foloaina'au kapa ma'oai ologo afe'ai folooma. 15 Oi agopikupa, ke ifomi mo agoopolanimi agoakekua koa aisama, fuagai papiau alo'i aga'omo afaemia ake'ea'i, laomai apala'i i'oi'i i'oi'i, ke a'oa'o akaiki'a'i mo akekapa'i. Oi ega koa agokapa aisama, oi oikifa ooma mo ganinagai, emi ikifa ega'ina ufai Deo eegai aemai. Kai ikifa ega'ina agofa'a papiau'i laomai apala'i kekapa'i au'i ee'iai emai. Ke oi auga Deo ega Spiritu aepapeaimi kai, ifomi kapa'ina anina oani auga mo kainai opea. Ke ega koa okapa puo, Satani anina eani auga mo okapa.

17 Kai ikifa ufai Deo eegai emai ikifaga auga, papiau epalagaini'i Deo ega aguai keagu. Laomai ma'oai epo'iai papiau kapa Deo ega aguai eagu auga laoga maina kapa akaiki'a ipauma. Ke ega'ina ikifaga eafia papiauga auga, papiau fou gagaoai keagu, ke ifo elogoaina papiau kapa'ina keifania auga, aepaafiafi kai'iai mo epakaisa. Ke isa aina aefua, papiau keifania auga ekapa, ke papiau gua'i eani alogaina. Ke isa papiau fau'iai kapa felo'i ma'o ekapa'i, ke kapa'ina ekapa auga opo aga'omogai ekapa. Ke kapa ma'oai alo ko'agai mo ekapa'i. 18 Kaisau gagao kekapa au'i, e'i gagao laoga mainai papiau ma'o gagaoai fekeagu auga kekapa. Ke fuagai papiau ma'o Deo maagai alo opai agugai keagu.

Copyright information for `MEK