James 4

Imaaumi Deo Fopalao Penia

Kai oi epomiai isami gagaoai papiau fou aloagu. Kapa'ina oi epalifuimi ou aumi koa i'opomi omia, papiau fou opipaini ke oakekua alogaina? Ega'ina lao'i mai'i kapai kemai? Oi alomiai kapa'ina omaani'i au'i, ologo apala'i mo ganinagai amokapa'i paisa ooma puo okapa'i. Ega koa opomiai akekua koa i'opoga emai puogai papiau fou oakekua. Ke oi papiau isa'i amu ee'iai kekaega au'i omaani'i amoafi'i ooma. Kai aloafi'i aisama, pipaini'i ke akekua'i opa'aua amoafi'i ooma. Kai ega'ina amu'i aloafi'i paisa aisama, papiau ega'ina eegai opikupa elaolao oaupugua, ega amu oafi'i. Kai oi kapa'ina anina oani auga, Deo alogoina puo aepenimi. Ke ogoina aisama, ifomi emi alogama kapa'i mo femia ooma puo, Deo eegai afoloafia.

Oi alomi ko'agai Deo alopako'ania papiaumi. Ega puo oi auga pako'a papiaumi laa'i! Ke oi agofa'a amu'i ekefa'ami opamia'i, oguakaeaini'i muni'iai opea auga Deo anina aeani auga alologo felo ma? E! Oi ologo felo! Kaisau pako'a papiau'i laa'i au'i e'i laomai ekinaga muni'iai epea auga, Deo ega ou emia. Ke Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: Deo ega Spiritu i'a alo'aisai epaagua auga, i'a imaau'a fofouga Deo fapalao penia auga alo ko'agai anina eani alogaina. Ega puo Isa i'a ee'aisai epiapu. Oi ega'ina iifaga Deo eifa aagenia mo ma ooma? Laa'i ipauma! Deo epiapu mo ganinagai, Isa gafegafe akaiki'a auga puo, papiau egafegafe peni'i. Kai kaisau Deo maagai ifo e'ele epamia auga, Deo ega gafegafe akaiki'a ipauma isa epenia. Ega kainai Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Kaisau ifo eau afagaina auga, Deo isa emunia kai, ifo e'ele epamia auga, Deo isa egafegafe penia.”
6 Proverbs 3:34


Ega puo oi imaaumi fofouga Deo fopalao penia, ke Isa mo aina foafia. Ke Satani kapa'ina anina eani amokapa eoma auga foumakalaina. Ega aisama Satani oi agepua'afunimi eemiai agepiaukoko. Oi Deo eega ipauma fomai. Ega aisama Deo isafa oi eemi ipauma agefai. Kai oi laomai apala'i okapa'i aumi imami foiku'i. Ke oi Deo eegai opomi gua opamia, pako'a papiau'i laa'i au'i e'i laomai muni'iai opea aumi, alomiai apala ega'ina foumakalaini'i kai, Deo mo muninai fopea. Ke oi laomai apala'i alomiai kemai au'i, a'a ke alogama foapakipo, fokiekie foalomafu, foapepe akaiki'a, fopinapina. Ke emi a'a, apepe akaiki'agai fopakoko, ke emi alogama alomafuai fopakoko. 10 Ke Deo agogai oi ifomi e'elemi fopamiaimi. Ega aisama Isa oi ageafiakaemi akaiki'ami agepamiaimi.

11 Aau akiu pako'a papiaumi, Deo ega iifa epaini'a, alo'a ko'agai aga'o aga'o ani'a faani eoma. Ega puo aga'o aga'o eemiai foloifa apala. Kai epomiai kaisau aaga akina pako'a papiau'i ee'iai ageifa apala, o Deo ega iifa kainai akepea auga alogai ageopolaga apala ageoma aisama, Deo ega iifa ega'ina ageaupea. Ega kainai isa papiau ee'iai ageifa apala, o apala kekapaisa eoma auga, papiau aepaini'i kai Deo ega iifa eegai eifa apala. Ke Deo isafa eegai apala ekapa. Ega koa ekapa aisama, isa Deo ega iifa kainai aepea kai, iifa ipakaina afugai eagu koa i'opoga eifa, Deo ega iifa auga felo, o apala eoma. 12 Kai kai aga'o laa'i, Deo ifogamo ega iifa epagama epenii'a puo, Isa ifogamo i'a apala o felo akapa auga feifania. Ke Isa ifogamo i'a kania'a ageagamauga, ke agepamae afe'aini'a agekaina. Kai oi auga kaisau puo, minomiai aami akimi pako'a papiau'i e'i laomai apala, o felo auga oifania? Kai aga'o ega'ina isapuga oi aepenimi!

Ifomi Foloaina'au

13 Papiau isa'i keaina'au alogaina keifa, ‘Pau o fafoko agalao i'ina taoninai, o ega'ina taoninai agakoko, egae inipo aga'omo agaagu, amu aga'afa'afalaini'i ifo'a a'a moni agakapa’ keoma auga fouga lalogo. Lau pau oi ega'ina papiaumi foumi alaifania, ainami fopaau felo ainau fologo. 14 Oi pau kapa aga'o okapa kai, fafoko kapa'ina agemia auga alologo. Ke oi afoloagu pagainia, amagai ama eake afa'agamo eka, ke laa'i emia efiakoa koa i'opoga, oi isafa ega agomia oma. 15 Ega kainai oi ifomi opolamiai i'ina, o ega'ina agokapa auga aina'auga folopa'aua. Kai oi iina foifa oma: “Deo ega logoai anina ageani koa aisama, afalamae agaagu i'ina o ega'ina agakapa agekaina,” fooma. 16 Kai oi olagami o'anina oaina'au, kapa ma'oai agokapa'i agekaina ooma. Deo maagai aina'au ega'ina ma'oai auga apala ipauma. 17 Ega puo kaisau kapa felo'i elogo fekapa'i kai aekapa'i auga, Deo maagai apala ipauma ekapa.

Copyright information for `MEK