James 5

Pa'amu'amu Au'i Fou'i

Lau pau pa'amu'amu aumi foumi alaifania, ainami fopaau felo ainau fologo. Muni aisama, oi eemiai amu laa'i akemia agoulalu agokiekie alomi agemafu alogaina puo, pau amoapepe amoagaga alogaina. Iifa gome emi amu ma'oai kefeka, afemi tiapu'i ma'oai mapimapi keani'i. Ke oi emi gold, ke silifa fou kekae kemokemoke. Ega puo muni Deo papiau e'i laomai afa agepeni'i aisama, mokemoke ega'ina oi ulalu papiau'i alopalagaini'i auga Deo maagai akeifafoua. Ega'ina kinagai gold ke silifa kemokemoke laa'i kemia koa i'opoga, mokemoke ega'ina ipeli loga koa i'opoga, oi imaaumi ageania. Oi pa'amu'amu aumi, papiau emi agoai kepinauga, afu kegapuka au'i afa'i aloogeisa puo, eemiai ega'ina agagaga kepa'aua. Amoisa, oi emi agoai emi fo'ama ke'afe au'i, e'i agaga a'o Deo Isapu Gome Lopiaga, papiau e'i laomai ma'oai elogo auga ainagai eake. Oi agofa'ai oague alogai, aufa kina oagu felo alogaina, ifomi anina oani alomi fegama kapa'i mo okapa'i. Ke papiau a'o kepafa'a'i kefua kai, keaupugu'i koa i'opoga, oi ifomi opafa'aimi ofua kai, Deo papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga kina gefa aloauga. Ke au oi akemunimi, kelele aga'o eemiai akekapaisa mo ganinagai, iifa ipakaina auga agogai opaapa'i. Ke iifa ipakaina auga ega'ina, isa kelele kekapaisa auga afa epeni'i. Ega'ina mo laa'i kai, kina isa'i isa kelele aga'o akekapaisa mo ganinagai, afa openi'i, oaupugu'i.

Kina Apala'i Alogai Foloapoke

Ega puo aau akiu pako'a papiaumi, kina apala'i agoafi'i aisama, gamuga mo foopo foafiapia mo felao Lopia Iesu agemai pugu kinagai kai. Maami galao uma alogai laiti ifauga auga amoisa. Isa laiti efauga afegai, imu age'au kakaua, ke muniai age'au pugu auga kina age'ima agelao ega agoai laiti ageuki felo anina ageoge felo kinagai kai. Ega koa i'opoga, Lopia Iesu agemai pugu kina emai kainagai puo, fokapula emi pako'a foafiapia mo, foagu isa fo'ima. Aau akiu pako'a papiaumi, kai aga'o eegai foloifa kipuga. Oi agoifa kipuga koa aisama, Lopia papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga, oi isafa afa apala ega koa agepenimi. Amoisa, ega'ina Lopiaga i'a a'a laomai felo, o apala afa agepeni'a auga, pa'afi akegai eapae i'a a'a laomai afa gapeni'a eoma.

10 Aau akiu pako'a papiaumi, kina apala'i alogai, gamuga mo foopo foafiapia mo agooma koa aisama, ufainagai profeta kapa'ina kekapaisa auga foopolaga. Profeta ega'ina au'i, Deo akagai ega iifa keifania aisama, papiau isa aina'i akelogonia kai, faaga'i kepakiekie alogaina. Ega mo ganinagai, profeta ega'ina au'i kiekie gamuga mo keoponia keafiapia mo. Oi isa kapa'ina kekapaisa auga okogai mo fopakaisa, ke kainai fopea. 11 Amoisa, i'a alogo papiau kina apala'i keafi'i mo ganinagai, gamuga mo keopo keafiapia mo, e'i pako'a akepua'afuga au'i, Deo eegai kapa felo'i keafii'i auga apako'ania. Ke Job fouga ologo felo. Isa kina apala ipauma alogai ekoko mo ganinagai, ega kiekie gamuga mo eoponia eafiapia mo. Ke fuagai Deo isa kapa'ina epeniia auga isafa fouga ologo felo. Iifa gome Deo gafegafe akaiki'a ipauma auga, ke papiau gua'i eani alogaina puo, kina apala'i keafia au'i ae'agegeaini'i.

12 Aau akiu pako'a papiaumi, nini'ani laifa kakau'i epo'iai kapa aga'o akaiki'a ipauma auga alaifania. Oi onini'ani alogai, nini'ani ko'a'i mo foifania. Oi nini'ani oifani'i au'i isa'i akaiki'a'i folopamia'i kai, onini'ani alogai, nini'ani ko'a'i mo foifania. Ke oi kapa'ina anina oani koa aisama, ‘E’ mo fooma, ke anina aloani koa aisama, ‘Laa'i’ mo fooma. Ega koa i'opoga, papiau ee'iai pako'a iifaga okapa aisama, aagoa ufa fou, ke kapa ma'oai aka'iai pako'a iifaga ega'ina alomi ko'agai foloifa kapulania folokapa. Kai oi ega afolokapa oma koa aisama, nini'ani isa'i auga ko'a'i kai pifoge'i opamia'i puo, ega'ina afa i'opoga mo Deo agepenimi.

Megamegai Papiau Fopalagaini'i

13 Oi epomiai aufalao aga'o kina apala'i eafia ekiekie ma? Isa femegamega. Aufalao aga'o alo egama ma? Isa Deo isau afagaina iifinai Deo feau afagaina. 14 Ke aufalao aga'o eisafa ma? Isa pako'a au'i akaiki'a'i au'i feifani'i fekemai faugai fekemegamega, ke Lopia Iesu aka isapugai oili faagagai fekeoge. 15 Ke isa, isafa auga faugai akemegamega aisama, alo'i ko'agai Deo isa agepafelo auga fekepako'ania megamega fekepa'aua. Ega koa aisama, isa felo agemia. Ke isafa auga ega'ina Deo maagai kapa apala'i ekapai'i puo eisafa mo ganinagai, Deo isa ega apala isafa age'agegeaina.

16 Ega puo Deo oi emi isafai gapafeloimi ooma koa aisama, aga'o aga'o maamiai emi laomai apala'i foifafou'i kai faumiai fomegamega. Iifa gome pako'a papiauga, Deo maagai alo opai auga emegamega aisama, Deo isa ega megamega a'o elogo, ke isapu akaiki'agai epinauga felo.

17 Ufainagai Elaija ala emegamega oma auga amoopolaga. Isa papiau aumauni i'a koa i'opo'a. Kai isa alo ko'agai emegamega imu fae'au eoma. Ega puo emegamega aisama, ega'ina agogai inipo oiso, gafa imagea alogai imu ae'au. 18 Ega'ina afegai emegamega pugu imu ga'au eoma aisama, Deo imu epa'aua aagoai fo'ama keuki pugu.

19 Aau akiu pako'a papiaumi, oi epomiai aufalao aga'o Deo ega iifa eegai epealai kai, pako'a auga i'oina aga'o isa emueaina emaiseina Deo ega iifa muninai epea pugu koa aisama, isa i'ina iifaga feopolaga: Kaisau laomai apala ikapa auga ega keagai epapealaisa aisama, isa ega'ina auga femae umamo auga eegai epapealaisa. Ke isa ega koa ekapa puo, Deo ega'ina auga ega laomai apala'i ma'oai age'agegeaini'i.

Copyright information for `MEK