John 1

Deo Ega Iifa Papiau Aumauni Emia

Ufainagai aagoa ufa fou akegama koa kai Iifa eagu. Ke Iifa ega'ina auga Iesu Deo fou keagu, ke isa ifo isafa Deo. Ke aagoa ufa fou akegama koa kai isa Deo fou keagu. Ke agofa'ai kapa ma'oai Deo epagama'i au'i isa faagagai epagama'i. Ke kapa aga'omo ganinagai ifo aegama kai, ma'oai mo isa faagagai kegama. Isa alogai mauni ekae ke ega'ina maunina eaea papiau aumauni ee'i emaiseina. Ke eaea ega'ina umina egefa kai umina eaea ega'ina ageafialo afaekaina.

Kai eaea ega'ina aemai koa kai Deo au aga'o aka Ioane ekinaga eulaisa emai. Isa emai auga eaea ega'ina fouga ko'a auga feifafoua, ega koa papiau ma'oai isa aina fekelogo, ke eaea ega'ina fekepako'ania eoma. Kai isa ifo auga eaea ega'ina laa'i. Isa emai auga eaea ega'ina fouga mo feifafoua puogai emai. Ke afa'agamo oma'e koa kai ega'ina eaea ko'a ipauma, papiau ma'oai eaea fepeni'i auga agemai agofa'ai.

10 Isa emai agofa'ai ke agofa'a isa faagagai egama mo ganinagai, agofa'a isa kaisau auga aelogo. 11 Isa emai ifo ega agoai ega papiau epo'iai eagu kai, isa ifo ega papiau isa anina akeani akeafia. 12 Ega mo ganinagai kaisau isa keafiia ke aka kepako'ania au'i Deo gauga fekemia auga isapuga epenii'i. 13 Ega koa emia auga, isa papiau aumauni oko'iai kemauni kainai Deo gauga akemia. Ke isa papiau aumauni e'i iifai kemauni kainai Deo gauga akemia. Ke isa papie akafa'i e'i logoai kemauni kainai Deo gauga akemia kai, Deo ifo ega logoai kemauni kainai isa Deo gauga kemia.

14 Iifa ega'ina papiau aumauni emia emai aagoai epo'aisai eagu. I'a isa ega eaea ke ega isapu akaiki'a aisa. Ega'ina eaea ke isapuga akaiki'a auga Ama Deo Gauga aga'omo mo auga eegai emai. Ke isa gafegafe akaiki'a alo epogu ke Deo ega iifa ko'a ipauma auga.

15 Ke Ioane isa fouga eifa ko'ania eagaga einaka, “Lau au aga'o fouga laifania lainaka, ‘Lau muniuai agemai auga lau eka'egainiau, gome isa lau alamauni koa kai eagu,’ laoma. Ega'ina auga isa. 16 Ke isa gafegafe akaiki'a alo epogu auga faagagai i'a ma'oai kapa felo'i ma'o eegai eegai aafi'i. 17 Gome Deo papiau kapa'ina fekekapa eoma iifaga auga Moses epeniia papiau epenii'i. Kai ega gafegafe akaiki'a ke ega iifa ko'a ipauma auga Iesu Kristo faagagai emai papiau keafiia. 18 Ke kai aga'o Deo aeisaisa kai, Deo Gauga aga'omo, ifo isafa Deo, ke Ama kaina kainai eague auga Ama kaisau auga i'a epalogoni'a.

Ioane Baptista Ifo Mesaia Laa'i Auga Fouga Eifafoua

(Mateo 3:1-12; Mako 1:2-8; Luka 3:15-17)

19 Pau Iudea papiau'i Ierusalemeai keagu au'i keoge sakedote au'i ke Lefi ikupuga au'i fou keulai'i Ioane eega kelao, ke isa kaisau auga fekepa'ani penia keoma aisama, i'ina auga isa ifo fouga eifafou ko'ania auga. 20 Isa kaisau auga fouga ko'a mo eifania ke eifa ofakaea mo einaka, “Lau Mesaia laa'i,” eoma.

21 Ega aisama isa kepa'ani pugu keinaka, “Ega koa aisama, oi kaisau? Oi Elaija ma?” keoma.

Isa einaka, “Lau Elaija laa'i,” eoma.

Ke isa keinaka, “Ke oi Profeta Aumu ma?” keoma.

Isa einaka, “Laa'i,” eoma.

22 Ke kepa'ani penia pugu keinaka, “Ega koa aisama, oi kaisau? Oi ifomu foumu ala aloifa oma? Iifa aga'o mopamue lai mopenimai, ega koa agalao aisama, keulaimai papiau'i maa'iai faifania,” keoma.

23 Ega aisama Ioane profeta Aisaea ega iifai isa e'i iifa epamue einaka, “Lau auga aufalao aga'o ago maininai eagaga einaka, ‘Lopia faugai keaga amopa'opaina’
23 Aisaea 40:3
eoma au,” eoma.

24 Ke Faliseo au'i isa'i keulai'i kemai au'i egae keapa. 25 Isa Ioane kepa'ani penia keinaka, “Oi Mesaia laa'i, Elaija laa'i, o Profeta aumu laa'i looma koa aisama, kapa puo baptismo lopipeni?” keoma.

26 Ega aisama Ioane einaka, “Lau feisai mo baptismo lapipeni. Kai epomiai au aga'o oi alologonia auga eapae. 27 Isa lau muniuai agemai auga au akaiki'a ipauma, ega isapu lau e'u isapu eka'egaina. Ega kainai lau isa ife kamataga ufe mo ganinagai alagupuka afaekaina,” eoma.

28 I'ina kapa'i ma'oai Jordan agapuge apiegai, afu aka Betani, Ioane baptismo epipeni afugai kemia.

Iesu Auga Sipi Gauga Deo Eegai Emai Auga

29 Ke egani aisama, Ioane maaga elao Iesu epea isa eega emai eisa ke eifa einaka, “Maami galao Sipi Gauga Deo eegai emai, agofa'a papiau'i ma'oai e'i laomai apala'i epua'i auga emai amoisa. 30 Lau maamiai laifa kakaua auga isa fouga laifania lainaka, ‘Au aga'o lau muniuai agemai auga lau eka'egainiau, gome isa lau alamauni koa kai eagu,’ laoma. 31 Lau ifou auga isa alalogonia kai, lau lamai feisai baptismo lapipeni ega koa Israel papiau'i isa kaisau auga fekelogo laoma,” eoma.

32 Ioane ega'ina iifa'i eifani'i afegai, Iesu faagagai kapa'ina emia auga fouga eifafoua einaka, “Lau Deo ega Spiritu koofi koa i'opoga emia ufai eake emai isa kania laagai laisa. 33 Lau isa kaisau auga falalogo koa kai, lau eulaisau feisai baptismo fapipeni eoma auga epainiau einaka, ‘Au aga'o kania laagai Lau e'u Spiritu ageake ke eegai ageka aloisa auga, isa Lau e'u Spirituai baptismo agepipeni eoma.’ 34 Ke Deo kapa'ina lau maauai eifania auga emia laisa puo, isa Deo Gauga auga ko'a mo laifafoua,” eoma.

Iesu Ega Apostolo Ekina Kakau'i Au'i

35 Ke egani aisama, Ioane ega imoi auni'i fou ega'ina afugai mo keapa pugu. 36 Ke egae keapaega kai maaga elao Iesu epea pagai eisa aisama eifa einaka, “Maami galao Sipi Gauga Deo eegai emai auga amoisa,” eoma.

37 Ioane ega imoi auni'i Ioane ega eifa oma aina kelogonia aisama, kelao Iesu muninai kepea. 38 Ke Iesu e'afoaipini isa muninai kepea eisa'i aisama epa'ani peni'i einaka, “Kapa'ina anina oani?” eoma.

Ke isa keinaka, “Rabai, oi kapai loagu?” keoma. (Rabai, i'a mala'aisai auga ‘Pamalele Aumu.’)

39 Ke Iesu einaka, “Omai alao lau kapai laagu auga afuga agoisa,” eoma.

Ega puo isa Iesu fou kelao kapai eagu auga afuga keisa. Ke ega'ina kinagai egae fou keagu. Ke ega'ina kina maaga auga 4 o'clock gapigapi.

40 Ioane ega imoi auni'i Ioane kapa eoma aina kelogonia, ke kelao Iesu muninai kepea au'i aga'o auga aka Andru, Saimon Peto keoma auga akina. 41 Andru Iesu epua'afuga elao aisama, kapa'ina ekapa kakaua auga, isa felogai mo elao aaga Saimon eisa, ke epainia einaka, “Lai Mesaia akapulaisa,” eoma. Mesaia i'a mala'aisai auga, Deo ekinaga kania oiliai e'efa auga fouga eifania.

42 Ke Andru Saimon elaoaina Iesu eegai. Ke Iesu Saimon eisa aisama eifa einaka, “Oi Saimon Ioane gauga aumu. Oi akeifanio Sefas akeoma,” eoma. Sefas auga Hibru mala'i kai Grik malagai auga Peto. Ke i'a mala'aisai auga Fopa.

Iesu Filip Ke Natanael Auni'i Eifani'i Muninai Kepea

43 Ke egani aisama, Iesu gakailai Kalilea ago galao eoma. Ega'ina alogai au aka Filip eisa ke epainia einaka, “Muniuai mopea,” eoma.

44 Filip auga Andru Peto auni'i Betsaida taonina au'i koa i'opo'i isa isafa ega'ina taonina auga. 45 Iesu Filip eifaga afegai Filip elao Natanael eisa epainia einaka, “Ufainagai Moses Deo ega iifa pukagai au aga'o fouga epapua ke profeta isafa fouga kepapua auga akapulaisa. Isa auga Iesu Nasareta paguaga auga, Iosepa gauga,” eoma.

46 Kai Natanael einaka, “Nasareta! Kapa aga'o felo egae agemai ma?” eoma.

Ke Filip einaka, “Mai alao moisa,” eoma.

47 Ke Iesu Natanael isa eega emai eisa aisama, isa fouga eifania einaka, “Amoisa! Israel auga ko'a ipauma auga inamo'e. Ke isa alogai pifoge kapa'i aga'o laa'i,” eoma.

48 Natanael Iesu ega eifa oma aina elogonia aisama epa'ani penia einaka, “Ala looma lau lologoniau?” eoma.

Ke Iesu einaka, “Filip oi aeifanio koa kai oi fik auga papagai loapaega kai laisao,” eoma.

49 Natanael Iesu ega eifa oma aina elogonia aisama eifa einaka, “Rabai, oi Deo Gauga aumu ke oi Israel e'i Kin Aumu,” eoma.

50 Ega aisama Iesu einaka, “Lau oi fik auga papagai loapa laisao laoma puo oi lau lopako'aniau. Oi kapa akaiki'a'i i'ina kapa'i keka'egaini'i au'i akemia aloisa'i,” eoma. 51 Ke eifa pugu einaka, “Iifa gome maamiai laifania, ufa ageagalai ke oi ma'oai Papiau Aumauni Gauga kania laagai Deo ega agelo akeake ake'agau agoisa'i,” eoma.

Copyright information for `MEK