John 10

Sipi I'ima Auga Ega Sipi Fou

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Aufalao aga'o sipi e'i fagapu pa'afinai aekoko kai elao keaga i'oi'iai e'uapagai ekoko auga, painao auga papiau eauni'i kai e'i amu eafi'i auga. Kai au kapa pa'afiai ekoko auga sipi ega'ina e'ima'ima'i auga. Ke ima'ima auga pa'afi epaagalaisa isa ekoko, ke ega sipi isa aina kelogo kefiakoa. Ke isa ega sipi aka'iai ekae eifani'i epapealai'i. Ke isa ifo ega sipi ma'oai epapealai'i afegai aisama, isa eufai kai ega sipi auga isa muninai kelao, gome sipi isa aina kelogo magakania. Kai sipi au a'ina akelogonia auga muninai afakelao. Iifa gome auga, sipi au a'ina ega'ina eegai akepiaukoko, gome isa aina akelogo magakania,” eoma. Iesu i'ina palapole isa maa'iai eifania kai kapa'ina eifania auga oko akelogo.

Ega puo Iesu eifa pugu einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Sipi e'i fagapu pa'afina auga lau. Ke au ma'oai lau agouai kemai au'i painao au'i, ke isa auga painao au'i papiau keauni'i kai e'i amu keafi'i au'i koa i'opo'i. Kai sipi isa aina'i akelogonia. Lau auga pa'afi. Au kapa i'ina pa'afinai agekoko auga kania ageisagamau. Ke isa ega'ina pa'afinai agekoko agemai, ke agepealai agelao sipi e'i animai afuga felo ipauma aga'o ageisa. 10 Kai painao papiauga auga sipi gapainaoni'i, gaaupugu'i, ke gapalifu'i mo puogai emai. Kai lau lamai auga kaisau lau ainau keafia au'i mauni mamaga fekeafia laoma, ke ega'ina maunina isa alo'iai fepogu, fepafakaua laoma puo lamai.

11 “Ke lau auga Sipi I'ima felo au. Sipi i'ima felo auga ifo elogoaina ega sipi fau'iai emae. 12 Kai au aga'o afa keoge sipi e'ima'i auga, sipi i'ima inagome auga laa'i. Ega puo ago alo amu'ega emai eisa aisama, sipi epua'afuni'i epiaukoko. Ega aisama ago alo amu'ega ega'ina elao sipi eaga'i euoka'i kekani okaoka. 13 Ke au ega'ina epiaukoko, gome isa afa keogeisa puogai epinauga kai, sipi ega'ina ala fekeoma auga gefa'i aga'o aeauga.

14 Iesu eifa pugu einaka, “Lau auga Sipi I'ima felo au. Gome lau Amau elogoniau koa i'opoga, lau isafa e'u sipi lalogoni'i, ke e'u sipi isafa lau kelogoniau. Ke lau ifou imaau lalogoaina, sipi fau'iai alamae. 16 Kai sipi isa'i i'ina fagapuga alogai akeapapa au'i isafa keapae. Lau sipi ega'ina au'i isafa famaiseini'i fagapu i'ina alogai fekeapa, lau e'u sipi fou aga'omo fekemia laoma. Ke ega'ina sipi'i isafa lau ainau akelogo, ke ma'oai aga'omo akemia lau e'u sipi akemia, ke lau iifou mo sipi i'ima au alamia. 17 Ega kainai lau Amau alo ko'agai lau aniu eani alogaina. Gome lau ifou imaau lalogoaina alamae. Ke alamae auga afalamae umamo kai, mauni ega'ina faafimue pugu eoma puo alamae. 18 Lau e'u mauni kai aga'o afaeafaniau kai, lau ifou lalogoainiau ega koa alakapa. Ke lau ifou imaau fapipeni auga isapuga eeuai ekae, ke faafimue pugu auga isafa isapuga eeuai ekae. Iifa kapulaga i'ina auga lau Amau eegai laafiia,” eoma.

19 Iesu ega eifa oma aisama, Iudea papiau'i ifo'i mo epo'iai ke'eai'i. 20 Ke papiau ma'o keifa keinaka, “Isa tiapolo alogai eague, ekafo'o alogaina. Kapa puo isa aina falogo?” keoma.

21 Kai isa'i keifa keinaka, “Au aga'o alogai tiapolo eague auga ega nini'ani a'o iina koa laa'i. Ke au aga'o alogai tiapolo eagu auga ala koa maakimi'i auga maaga agepakiakaea agekaina?” keoma.

Iudea Papiau'i Iesu Akepako'ania

22 Ega'ina afegai ufainagai Iudea papiau'i Deo ega e'a Deo kepalao penia auga miamia kina emai. Ke ega'ina miamia kina auga inipo aupu alogai emia. 23 Ega'ina alogai Iesu elao Deo ega e'a alogai afu aka Solomon ega A'ama keoma auga afugai epea. 24 Ega aisama Iudea papiau'i kemai Iesu keapa lofe kai kepa'ani penia keinaka, “Oi Mesaia koa aisama, maamaisai moifa gomeisa mo. Gaika koa maamaisai iifa ko'a aloifania?” keoma.

25 Ke Iesu einaka, “Lau oi maamiai laifania efua kai oi lau alopako'aniau paisa. Ke lau Amau akagai mirakulo lakapai'i au'i lau fauai kenini'ani. 26 Kai oi lau alopako'aniau paisa, gome oi lau e'u sipi epo'iai laa'i. 27 Lau e'u sipi ainau kelogo, ke lau isa lalogoni'i, ke isa lau muniuai kepea. 28 Lau isa agu pagai maunina lapeni'i, ke isa afakemae laa'i afakemia. Ke kai aga'o isa lau imauai afaeafilai'i. 29 Ke lau Amau isa lau epeniiau Auga, kapa ma'oai eka'egaini'i. Ega puo kai aga'o isa lau Amau imagai afaeafilai'i. 30 Gome lau ke lau Amau fou aga'omomai.”

31 Ega aisama Iudea papiau'i kepo keafii'i isa kegafouga pugu keoma. 32 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Lau Amau eegai mirakulo akaiki'a'i ma'o kemai au'i lakapai'i lapakinaimi. Mirakulo ega'ina epo'iai kapa auga puogai kepoai amofouniau ooma?” eoma.

33 Kai Iudea papiau'i iifa kepamue keinaka, “Lai ega'ina mirakulo'i puo'iai amafounio alaoma. Kai oi papiau aumauni mainimu kai, ifomu Deo loomaiso auga, Deo eegai loifa apala puo amafounio aoma,” keoma.

34 Ega aisama Iesu einaka, “Ufainagai profeta Deo ega iifa pukagai Deo papiau isa'i eifani'i deo eomai'i auga fouga iina kepapua oma, ‘Lau oi deo laomaimi.’
34 Sam 82:6
35 Deo isa eifani'i deo eomai'i mo ganinagai, ega iifa isa epenii'i. Ega puo Deo ega iifa ega'ina auga, iifa ko'a ipauma, ke ageka aoniamo. 36 Kai lau auga, lau Amau ekinaniau, alo lolofa au epamiaisau, eulaisau i'ina agofa'a lamai. Ega puo kapa puo lau Deo Gauga laoma auga, oi oifa lau Deo eegai laifa apala ooma. 37 Ke lau Amau ekapa auga afalakapa koa aisama, oi lau folopako'aniau. 38 Kai lau Amau ekapa auga lakapa koa aisama, oi lau afolopako'aniau mo ganinagai, mirakulo lakapa'i au'i fopako'ani'i, ega koa Amau lau alouai eague, ke lau Isa alogai laague auga agologo felo afaefuafua,” eoma.

39 Iesu ega eifa oma aisama, Iudea papiau'i isa kegaafia pugu keoma kai, isa papiau epo'iai eapagea puo akeafia.

40 Ega'ina afegai Iesu Jordan agapugegai epagai elao Ioane mamagai mo baptismo epipeni auga afugai eagu. 41 Ke egae eaguega kai, papiau ma'o isa eega kemai au'i keifa keinaka, “Ioane mirakulo gouga aga'o aekapaisa mo ganinagai, i'ina auga fouga eifania au'i ma'oai ko'a'i moa'ina,” keoma. 42 Ke papiau ma'o egae Iesu kepako'ania.

Copyright information for `MEK