John 11

Lasarus Eisafa Emae

Ega'ina afegai au aga'o aka Lasarus eisafa eka. Isa ifiao aka Maria ke aaga Marta auni'i e'i pagua aka Betani paguaga auga. Ifiao i'ina aka Maria auga mulamula foga felogai Lopia Iesu ife e'efaisa, ke fufugai epaigu fugania auga afakua aka Lasarus eisafa eka. Ega puo Lasarus afakua gua iifa keulaisa Iesu kepainia keinaka, “Lopia, moisa oi alomu ko'agai anina loani alogaina auga eisafa ekae,” keoma.

Ke Iesu i'ina iifaga elogo aisama eifa einaka, “Isafa ega'ina auga agelao mae afaemia kai, Deo ega akaiki'a ke ega isapu fou fefoki kainai isa eisafa. Ega koa isafa ega'ina faagagai papiau, Deo Gauga au akaiki'a fekepamia eoma kainai ega emia oma,” eoma. Iesu Maria aaga Marta ke afakua'i Lasarus fou ani'i eani alogaina. Ega mo ganinagai Lasarus eisafa fouga elogo aisama, fiakoa isa ee'i pagua aelao kai, kina gua mo isa eagu paguagai eagu.

Ega'ina afegai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “I'a amamue Iudea ago amalao pugu,” eoma.

Kai isa ega imoi keinaka, “Rabai, pau mo egae Iudea papiau'i oi kepoai kegafounio keoma kai pau momue ega molao pugu looma,” keoma.

Ke Iesu einaka, “Kina aga'omo alogai kina maaga ou'aga laagai gua laa'i pagu? Au aga'o kinai epea koa aisama, ife afae'anina, gome isa i'ina agofa'a eaeagai afu eisa epea. 10 Kai gapiai agepea aisama kai ife age'anina, gome eaea laa'i,” eoma.

11 Iesu ega'ina iifaga eifania afegai, ega imoi epaini'i pugu einaka, “I'a ekefa'a'a Lasarus efeu efua, alalao egae alapago age'uegekae,” eoma.

12 Kai Iesu ega imoi keifa keinaka, “Lopia isa efeu koa aisama, felo agemia,” keoma. 13 Iesu Lasarus emae efua auga fouga eifania kai, isa ega imoi auga kapa'ina eifania auga akelogo puo keopolaga efeu ipauma mo keoma.

14 Ega puo Iesu isa maa'iai eifa ofakaea einaka, “Lasarus emae efua. 15 Ke oi faumiai lau isa fou egae laa'i auga alogama lapa'aua, ega koa oi lau fopako'aniau. Pau omai isa eega alao,” eoma.

16 Ega aisama ega imoi aga'omo Tomas kepafaala Didimas, i'a mala'aisai kafela keoma auga, Iesu kapa'ina eifania auga aelogo felo puo Iesu ega imoi isa'i au'i epaini'i einaka, “I'a isafa isa fou alao, ega koa Lopia fou kai'alao famae,” eoma.

Iesu Lasarus Maeai Epamaunimue

17 Ke Iesu elao Betani paguagai epealai aisama, Lasarus kina pani la alogai eka auga elogo. 18 Betani auga Ierusaleme fou epo'i afa'agamo kilomita oiso koa i'opoga. 19 Ke Iudea papiau'i ma'o kemai Marta akina Maria auni'i afakua'i emae puo kegapaame'i keoma. 20 Marta Iesu emai fouga elogo aisama, epea apua elao kai, Maria auga e'ai mo eagu.

21 Ke Marta elao Iesu eisa aisama epainia einaka, “Lopia, oi inae moagu koa aisama, afakuau faemae. 22 Kai lalogo pau ganinagai, Deo kapa'ina alogoina auga agepenio,” eoma.

23 Ke Iesu Marta epainia einaka, “Oi afakuamu agemaunimue pugu,” eoma.

24 Ke Marta einaka, “Lau lalogo kina fuagai papiau ma'oai maeai akemaunimue aisama, isa isafa agemaunimue,” eoma.

25 Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Papiau maeai ipamaunimue'i, ke mauni mamaga pipenina gome auga lau. Ega puo kaisau lau agepako'aniau auga emae mo ganinagai, mauni mamaga ageafia paisa. 26 Ke kaisau pau eague auga, lau agepako'aniau auga afaemaemae. Oi i'ina iifaga lopako'ania ma?” eoma.

27 Ke Marta einaka, “E Lopia, lau lapako'ania, oi Mesaia Deo Gauga aumu, alomai inae agofa'ai keoma auga,” eoma.

28 Ke i'ina iifaga eifania afegai, elao akina Maria eifaga elao me'egai kai epainia einaka, “Pamalele auga emai efua, ke oi epa'aniainio,” eoma. 29 Maria Iesu emai efua auga fouga elogo aisama, e'ue efiaisakoa mo eega elao. 30 Kai ega'ina alogai Iesu auga pagua alogai aekoko kai Marta elao auni'i kepiaogai, ega'ina afugai mo eapa. 31 Iudea papiau'i Maria fou keagu kepaame au'i Maria e'ue efiaisakoa mo epealai keisa aisama, keopolaga isa la apepe elao keoma puo, muninai mo kelao.

32 Ke Maria elao Iesu eapa afugai epealai Iesu eisa aisama, ife fo'inai e'ualai eomukipo kai epainia einaka, “Lopia, oi inae moagu koa aisama afakuau faemae,” eoma.

33 Iesu isa eapepe eisa, ke Iudea papiau'i isa fou kemai au'i isafa keapepe eisa'i aisama, gua'i eani alogaina, ke alo isafa ekiekie alogaina. 34 Ega puo epa'ani peni'i einaka, “Kapai oogeisa?” eoma.

Ke isa keinaka, “Lopia, ifomu momai moisa,” keoma.

35 Ega aisama Iesu isafa e'ina eapepe.

36 Ke Iudea papiau'i isa eapepe keisa aisama, keifa keinaka, “Ko'a isa anina ala eani oma auga amoisa,” keoma.

37 Kai ega'ina papiau'i isa'i au'i keinaka, “Isa maakimi'i auga maaga epafelo puo, gaifa Lasarus faemae gaoma koa, femae ma?” keoma.

38 Iesu Maria eapepe eisa ke Iudea papiau'i isa fou kemai au'i isafa keapepe eisa'i gua'i eani alogaina, ke alo isafa ekiekie alogaina puo emai laai eapa. Ke ega'ina laaga auga iku inegai ke fopa akaiki'a ake kepae apua. 39 Ega puo Iesu papiau egae keapa au'i epaini'i einaka, “Fopa amopaelaisa,” eoma.

Kai mae auga afakua Marta einaka, “Lopia, isa kina pani emae eka puo, pau auga isa foga apala emia efua,” eoma.

40 Ega aisama Iesu eifa einaka, “Lau oi alapainio, oi lau alopako'aniau aisama, Deo ega isapu ke ega eaea akaiki'a fou afoloisa'i alaoma ma?” eoma.

41 Ega puo fopa la ake kepae apua auga kepaelaisa. Egae kai Iesu ufa eakae penia kai eifa einaka, “Amau, ainau lologonia kainai tenkiu lapenio. 42 Lau lalogo oi aufa kina mo ainau lologo kai, i'ina papiau'i inae keapae au'i fau'iai i'ina iifaga laifania, ega koa isa lau oi eemuai lamai auga fekepako'ania laoma,” eoma.

43 Iesu ega'ina eifania efua aisama, eifa akaiki'a einaka, “Lasarus, mopealai mai!” eoma. 44 Ega aisama mae auga tiapu manipina faaga ke kania fou kemoka auga faagagai kekaega kai epealai emai.

Ega aisama Iesu papiau egae keapa au'i epaini'i einaka, “La tiapuga faagagai ekaega auga amoafilaisa kai amopua'afuga galao,” eoma.

Iudea Papiau'i Iesu Isaupugua Iifaga Kepaapa

(Mateo 26:1-5; Mako 14:1-2; Luka 22:1-2)

45 Ega puo Iudea papiau'i Maria iisa kemai au'i ma'o Iesu kapa'ina ekapaisa keisa aisama, Iesu kepako'ania. 46 Kai ega'ina papiau'i isa'i au'i Faliseo au'i ee'i kelao Iesu kapa'ina ekapaisa auga maa'iai fouga keifania. 47 Ega aisama sakedote lopia'i, ke Faliseo au'i fou iifa ipakaina afugai kansolo au'i fou la'afou aga'o keifaga.

Ega'ina alogai ifo'i mo epo'iai kepa'ani keinaka, “Au ega'ina emai mirakulo gou'i ma'o ekapa'i puo i'a kapa'ina fakapa?
48 I'a isa maaga mo agaisaoga ega'ina agekapa'i koa aisama, papiau ma'oai isa akepako'ania. Ega aisama Roma kamanina papiau'i akemai i'a afu'a ke a'a ago fou akeafi'i,” keoma.

49 Ega aisama epo'iai au aka Kaiafas inipo ega'ina alogai sakedote lopia fa'a emia auga eifa einaka, “Oi kapa aga'o alologo mo laa'i! 50 Au aga'omo papiau fau'iai femae auga felo kai, isa puogai ago fofouga papiau'i fekemae laa'i fekemia auga apala ipauma auga aloisa,” eoma.

51 Isa ega'ina iifaga eifania auga, isa ifo ega logoai aeifania kai, ega'ina inipogai isa sakedote lopia fa'a emia kainai, profeta koa emia Iesu Iudea ago papiau'i fau'iai agemae auga fouga eifafoua. 52 Kai Iesu auga ega'ina ago papiau'i mo fau'iai afaemae kai, Deo gauga kekani okaoka ago i'oi'i i'oi'iai keagu au'i isafa fekemai afu aga'omogai fekeagu papiau aga'omo fekemia eoma kainai agemae. 53 Ega puo ega'ina papiau'i ega'ina kinagai ke'ina Iesu isaupugua iifaga kepaapa.

54 Ega puo Iesu Iudea papiau'i epo'iai kalafa'ai aelao aemai kai, elao ago maini kainagai pagua aga'o aka Efraim, egae ega imoi fou keagu.

55 Ke Iudea papiau'i e'i Pasover miamiaga kina emai kainagai aisama, papiau ma'o taoni afegai keagu au'i kelao Ierusaleme taoninai. Ke miamia aemia koa kai isa ifo'i e'i kagakaga kainai alo'i ofuga keikuisa efua kai, keagu ega'ina miamia ke'imaisa, alogai fekekoko keoma. 56 Ega'ina alogai isa Deo ega e'a eapa afugai keapa Iesu kekapunia, ke ifo'i mo epo'iai kepa'ani keinaka, “Ala oopola oma? Isa i'ina miamia afaemai ma?” keoma. 57 Kai sakedote lopia'i ke Faliseo au'i fou papiau keifa kapula peni'i keifa, aufalao Iesu kapai afeisa koa, femai maa'iai feifa fefiakoa ega koa fekeafia fekegope keoma.

Copyright information for `MEK