bSam 118:25-26
cSakaraia 9:9
dAisaea 53:1
eAisaea 6:10

John 12

Papie Mulamula Foga Felogai Iesu Ife E'efaisa

(Mateo 26:6-13; Mako 14:3-9)

Kina imagea mo keka Pasover miamiaga agemia auga kinagai, Iesu emai Betaniai Lasarus eagu, ke maeai epamaunimue auga paguagai. Ke egae gapigapi fo'amaga Iesu faugai kekapaisa eka. Ke Marta fo'ama eako alogai, Lasarus auga teipoloai papiau akeaniani au'i fou keagu. Ega'ina alogai Maria mulamula afa akaiki'a ipauma, ke foga felo aka nad auga eafiia emai Iesu ife e'efaisa. Egae kai fufugai Iesu ife epaigu fugania. Ega aisama ega'ina e'a alo mulamula ega'ina foga epogu.

Kai Iesu ifo ega apostolo aga'o aka Judas Iskariot muniai isa age'afa'afalaina auga Maria ega koa ekapaisa auga anina aeani. Ega puo eifa einaka, “I'ina mulamula afa auga inipo aga'o papiau epinauga afa eafiia koa i'opoga. Ega puo kapa puo i'ina mulamula i'afalaina aemia, ke monina ulalu au'i ipeni'i aemia kai isa faagagai lopafua aagenia mo,” eoma. Judas Iskariot ega eifa oma auga, isa ulalu papiau'i gefa'i eauniia kainai ega aeifa oma kai, isa ifo painao auga kainai ega eifa oma. Isa Iesu ega imoi au'i e'i moni fe'a e'imaisa kainai, fe'a alogai moni pika keukaisa auga eafiia kapa'ina anina eani auga e'afaisa ifo epalagaina.

Kai Iesu Judas epainia einaka, “Isa mopua'afuga. Isa mulamula foga felo i'ina afa eegai ekae auga, eegai feka mo felao lau laai akefufuniau kinagai kai fepapinauga. Gome ulalu papiau'i auga oi epomiai akeagu afaefua kai lau auga oi fou afalaagu pagainia,” eoma.

Ke Iesu egae eaguega kai Iudea papiau'i Iesu egae eagu auga fouga kelogo. Ega puo la'afou akaiki'agai kemai isa mo kegaisa akeoma kai, Lasarus maeai epamaunimue auga isafa kegaisa keoma. 10 Ega puo sakedote lopia'i iifa kepaapa Lasarus isafa fekeaupugua keoma. 11 Gome isa emaunimue puogai, Iudea papiau'i ma'o kepagai Iesu eega kelao kepako'ania.

Iesu Ierusaleme Taoninai Ekoko Kealogamalaina Keagaga Keifugaina

(Mateo 21:1-11; Mako 11:1-11; Luka 19:28-40)

12 Ke egani aisama, la'afou akaiki'a miamia kemai au'i Iesu Ierusaleme pea epea auga fouga kelogo. 13 Ega aisama isa pa'ogo aga'i kefaiponi'i keafii'i kai, kepea apua keagaga keinaka:

“Hosana!”
13 I'ina iifaga Hibru malagai auga kania isagamauga fouga eifania kai, papiau pau au afagai iifaga kepamia.

“Lopia akagai emai auga Deo isa kapa felo'i epenia!” b 
“Israel e'i Kin auga Deo eegai kapa felo'i eafi'i!”
keoma.

14 Ke profeta Iesu fouga iina kepapua oma koa i'opoga, donki agu'a aga'o eisa laagai eaguka elao:

15 “Sion gauga ifiaoga aumu, folomani'i!
Oi emu kin donki gauga laagai eaguka emai moisa.” c 
16 I'ina iifaga kaisau eifania auga Iesu ega imoi mamagai mo auga akelogo. Kai Iesu maeai emaunimue ufai e'agaukae afegai kai, i'ina iifaga Iesu fouga eifania auga kelogo. Ke Deo ega iifa pukagai kapa'ina kepapua'i au'i i'opo'i mo papiau isa faagagai kekapaisa auga isafa kelogo.

17 Ke Iesu Lasarus emae kai la alogai eifaga epealai, epamaunimue keisa papiau'i la'afouai ega'ina fouga keifa aefua puo efoufa'a. 18 Ke papiau ma'o Iesu mirakulo gouga ega'ina ekapaisa auga fouga kelogo kainai, kepea apua kegaisa keoma. 19 Ega puo Faliseo au'i ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Amoisa, i'a a'a akekuai kapa aga'o alapagama. Maami galao papiau ma'oai mo isa muninai kepea amoisa'i,” keoma.

Iesu Ega Mae Fouga Eifafou Kakaua Auga

20 Ke ega'ina kinagai Pasover Miamia kainai, papiau kelao Deo kegaau afagaina keoma au'i epo'iai Grik papiau'i isa'i isafa fou kelao. 21 Ke Grik papiau'i ega'ina, Filip Kalilea agogai Betsaida taoninai emai auga kegoinia keinaka, “Au akaiki'a aumu, lai anina aani Iesu amaisa aoma,” keoma. 22 Ke Filip elao Andru epainia, ke Andru Filip auni'i kai'ialao keoge Iesu kepainia.

23 Kai Iesu einaka, “Papiau Aumauni Gauga isapu akaiki'a feafia, ke papiau ma'oai isa au akaiki'a fekepamia fekeau afagaina auga kina maaga emai ekainia. 24 Iifa gome maamiai laifania, palafa puaga afae'ualai a'isaai afaemae koa aisama, puaga ma'o afaemia kai aga'omo mo agemia. Kai palafa puaga ega'ina agemae ke ageuki pugu koa aisama, puaga ma'o ageoge. 25 Ke au kapa i'ina agofa'agai ifo ega agu maunina anina eani alogaina auga, ega agu agepagea. Kai au kapa i'ina agofa'agai ifo ega agu maunina anina aeani auga, ageagu mo agelao agu pagai maunina ageafia. 26 Ke kaisau lau e'u pinauga ekapa auga lau muniuai fepea, gome lau kapai alaagu auga, lau e'u pinauga auga isafa egae ageagu. Ke kaisau lau e'u pinauga ekapa auga, lau Amau isa au akaiki'a agepamia agepalopiania.

27 “Ke pau lau alou ekiekie alogaina kai kapa'ina alaifania? ‘Amau kina maaga i'ina alogai kaniau mogagaoga alaoma pagu?’ Laa'i, lau fakiekie puogai i'ina kina maagai lamai. 28 Amau, Oi emu isapu ke Oi au akaiki'amu auga papiau mopakina'i, ifomu akamu akaiki'a fopamia,” eoma.

Iesu ega eifa oma aisama, aufalao aga'o aina ufai emai einaka, “Lau e'u isapu ke e'u akaiki'a papiau lapakina'i ke alapakina'i pugu,” eoma.
29 Kai la'afou egae keapa au'i a'oa'o ega'ina kelogonia aisama, keifa ufa eauga keoma. Ke isa'i au'i keifa, agelo aga'o isa maagai enini'ani keoma.

30 Ega aisama Iesu einaka, “Aufalao aga'o aina ega'ina ologonia auga lau fauai laa'i kai oi faumiai. 31 I'ina agofa'a papiau'i e'i laomai felo, o apala akeafia auga kina inamo'e. Ke lau alamae ke alamaunimue aisama, i'ina agofa'a lopiaga i'ina agofa'agai alapapealaisa. 32 Ke lau kolotiai akeafiakaeisau aisama, papiau ma'oai alala'a'i eeu akemai,” eoma. 33 Iesu ega'ina eifania auga, isa ala agemae oma auga papiau epalogoni'i.

34 Ega aisama la'afou papiau'i keifa keinaka, “Ufainagai lai Deo ega iifa pukagai alogo auga, Mesaia ageagu pagainia auga fouga alogo keoma. Ega puo ala koa oi loifa, ‘Papiau Aumauni Gauga’ kolotiai akeafiakae looma? Papiau Aumauni Gauga auga kaisau?” keoma.

35 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Eaea oi eemiai ageka epo afaemaefa. Ega puo umina aemai aeafimi koa kai, eaea eemiai ekaega auga eaeagai amopea. Gome au kapa uminagai epea auga ala elao auga aelogo. 36 Ega puo eaea eemiai ekaega auga amopako'ania, ega koa oi eaea gauga fomia,” eoma. Ke enini'ani efua aisama, ekailai elao ke fakeisa eoma puo ei'ofake.

Iudea Papiau'i Iesu Akepako'ania

37 Iesu mirakulo gou'i ma'o Iudea papiau'i ago'iai ekapai'i keisa'i mo ganinagai akepako'ania. 38 Ega koa emia auga profeta Aisaea iina eifa auga ko'a'i mo kemia:

“Lopia kaisau i'a a'a iifa aifani'i au'i epako'ani'i?
Ke Lopia ima isapuga papiau kapa'i epakina'i?” d 
39 Aisaea ega eifa oma kainai papiau ega'ina Iesu akepako'ania. Ke Aisaea Deo ega iifa pukagai afu aga'ogai iina eifa oma pugu einaka:

40 “Isa maa'i epakimi'inia, ke
gua'i oma ekupunia.
Ega koa isa maa'iai kapa'ina emia auga afakeisa,
ke gua'i omagai kapa aga'o oko afakelogo,
ke afakepuaipini eeu afakemai,
ke lau isa felo'i afalapamia'i.” e 
41 Aisaea Iesu fouga ega eifa oma, gome isa Iesu ega isapu ke ega akaiki'a fou eisa'i.

42 Ke au akaiki'a'i au'i epo'iai isafa ma'o Iesu kepako'ania mo ganinagai, isa ifo'i e'i la'afou afugai Faliseo au'i isa afekepapealai'i auga mani'ina kepa'aua puo, e'i pako'a akeifafoua. 43 Isa ega kekapa oma, gome papiau isa fekeifagaini'i auga anina keani alogaina kai, Deo isa feifagaini'i auga afa'agamo anina keani.

44 Ke Iesu eifa akaiki'a einaka, “Au aga'o lau epako'aniau aisama, lau mo aepako'aniau kai lau eulaisau auga isafa epako'ania. 45 Isa lau eisau aisama, lau eulaisau auga isafa eisa. 46 Ke lau eaea koa lamia lamai i'ina agofa'agai ega koa kaisau lau epako'aniau auga uminagai afaeagu.

47 “Kai kaisau lau e'u iifa a'o elogo kai kai'iai aepea auga, lau isa ega laomai felo, o apala auga afa afalapenia. Gome lau lamai agofa'ai auga papiau e'i laomai felo, o apala afa fapeni'i laoma puo alamai kai, kania'i faagamauga laoma puo lamai. 48 Kaisau lau eumakalainiau ke e'u iifa kainai aepea auga, aufalao aga'o isa ega laomai afa felo, o apala afa fepenia auga papiauga eague. Lau iifa ega'ina laifania auga, kina fuagai aisama, ega'ina iifaga isa ega laomai apala afa agepenia. 49 Gome lau ifou ainau fouga alaifania kai lau Amau eulaisau auga, lau kapa'ina faifania ke ala faifa oma eoma auga mo laifania. 50 Ke lau lalogo isa ega iifa kapula auga papiau epapea'i kelao agu pagai maunina afugai kekoko. Ega puo kapa'ina mo laifani'i au'i, lau Amau epainiau maifani'i eoma au'i mo laifani'i,” eoma.

Copyright information for `MEK