John 13

Iesu Ega Apostolo Ife'i Eikuisa

Ke kina aga'omo eka Pasover miamia agemia auga kinagai, Iesu i'ina agofa'a agepua'afuga Ama eega agelao auga kina emai ekainia auga elogo. Ke ifo ega papiau i'ina agofa'agai keagu au'i, alo ko'agai ani'i eani alogaina mo emai pau kai, pau auga isa ani'i eani alogaina auga fua ipauma pau epakina'i.

Ega'ina kinagai Iesu ega imoi fou gapigapi fo'amaga keaniia. Kai ega'ina alogai tiapolo Judas Iskariot, Saimon gauga, Iesu fe'afa'afalaina auga opolaga apala alogai eogeisa efua kai, isa keagu keaniani. Iesu isa Ama kapa ma'oai isa ega isapu papagai epamia'i e'ima'i auga elogo. Ke isa Deo eegai emai ke agemue Deo eega agelao pugu auga isafa elogo. Ega puo anianiai e'uegekae afe tiapuga ei'iuka auga eafilaisa eoge me'e kai, tauele uufagai egopeisa. Egae kai fei eafiia litiai e'efauka kai, e'ina ega imoi ife'i eikuisa. Ke tauele uufagai egope auga eafiia ife'i epaigu fugania.

Iesu emai Saimon, Peto keoma auga ife gaikua eoma aisama, Saimon einaka, “Lopia, oi lau ifeu aloiku'i ma?” eoma.

Ke Iesu einaka, “Lau kapa'ina lakapa auga pau afoloisa kai, muniai aisama aloisa alologo,” eoma.

Kai Peto einaka, “Laa'i, iifa gome ifeu afoloiku'i laa'i,” eoma.

Ke Iesu einaka, “Oi ifemu afalaiku'i koa aisama, oi lau e'u imoi afolomia,” eoma.

Ega aisama Saimon Peto keoma auga einaka, “Lopia, ega koa aisama ifeu mo foloiku'i kai, imau ke kaniau isafa fou moiku'i,” eoma.

10 Kai Iesu einaka, “Papiau aga'o eufele efua auga ife mo feikua, gome isa faaga fofouga auga aeofu. Ke oi ma'oai auga alomi felo kai, epomiai aga'o auga alo eofu,” eoma. 11 Gome Iesu kaisau isa age'afa'afalaina auga elogo puo, aeifa isa ma'o'iai alo'i felo aeoma.

12 Iesu isa ma'oai ife'i eikuisa efua aisama, afe tiapuga ei'iuka pugu kai, elao afugai eagukipo. Egae kai ega imoi epa'ani peni'i einaka, “Oi faagamiai kapa'ina lakapaisa auga ologo ma? 13 Oi lau oifaniau ‘Pamalele Aumu’ ke ‘Lopia’ ooma. Oi lau ega oifa oomaisau auga oifa feloisau, gome lau ega'ina au. 14 Pau lau oi emi Lopia ke emi Pamalele Au oi ifemi laikuisa koa i'opoga, oi isafa ifomi aga'o aga'o ifemi foikua. 15 Ke lau laomai felo oi lapakinaimi auga oi faumiai lakapaisa koa i'opoga oi isafa fokapa. 16 Iifa gome maamiai laifania. Pinauga auga ega au akaiki'a ega akaiki'a aeka'egaina. Ega koa i'opoga, iifa ipapea auga kaisau isa eulaisa auga aeka'egaina. 17 Pau i'ina kapa'i ologo ke agokapa'i koa aisama, Deo kapa felo'i agepenimi.

18 “Lau oi ma'oai mo foumi alaifania, gome lau kaisau mo lakinani'i au'i lalogoni'i. Kai i'ina iifa'i laifani'i au'i Deo ega iifa pukagai iifa kekae au'i ko'a'i mo fekemia kainai: ‘Kaisau lau fou lau e'u palafa aania auga, lau ageumakalainiau ke age'afa'afalainiau.’
18 Sam 41:9


19 “Lau faagauai ega'ina kapa'i akemia koa kai oi maamiai laifani'i, ega koa faagauai akemia aisama, lau Mesaia auga fopako'ania laoma. 20 Iifa gome maamiai laifania. Papiau kapa lau au aga'o laulaisa auga ageifa koko koa aisama, isa lau eifa kokoisau. Ke kaisau lau eifa kokoisau auga, lau Amau eulaisau auga eifa koko,” eoma.

21 Iesu ega'ina eifania afegai, alo maikiekiegai eifa einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Oi epomiai aufalao aga'o lau age'afa'afalainiau,” eoma.

22 Ega aisama Iesu ega imoi Iesu kaisau eifania auga akelogo puo ifo'i mo maa'i keisa. 23 Isa ega imoi epo'iai aga'o Iesu anina eani alogaina auga Iesu eegai eagu eaniani. 24 Saimon Peto keoma auga imoi ega'ina Iesu gapa'ani penia kaisau eifania auga gouga ekapaisa einaka, “Kaisau eifania auga mopa'ani penia gaifania,” eoma.

25 Ke isa Iesu eega elao faagagai e'afeau kai epa'ani penia einaka, “Lopia kaisau oi age'afa'afalainio?” eoma.

26 Ke Iesu einaka, “Palafa i'ina ala'iupa au kapa alapenia auga, isa lau age'afa'afalainiau,” eoma. Egae kai palafa eafiia auga e'iupia kai Saimon gauga, Judas Iskariot epeniia. 27 Ke Judas palafa eafiia aisama, fiakoa mo Satani isa alogai ekoko. Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Kapa'ina mokapa looma auga fokapa fofiakoa,” eoma. 28 Kai ma'oai egae keagu keaniani au'i kapa puo Iesu isa ega epaini oma auga akelogo. 29 Gome Judas moni e'imaisa kainai isa'i keopolaga Iesu isa epaina, kapa'ina miamiai akepapinauga auga ga'afa eoma keoma, o kapa aga'o ulalu papiau'i gapeni'i eoma keoma. 30 Judas palafa eafiia aisama, fiakoa mo e'ue epealai. Ke ega'ina auga gapiai emia.

Iesu Peto Isa Agepuniaiaina Auga Fouga Eifania

(Mateo 26:31-35; Mako 14:27-31; Luka 22:31-34)

31 Judas elao efua aisama, Iesu eifa einaka, “Pau Papiau Aumauni Gauga isapu akaiki'a eafiia, ke au akaiki'a emia, ke Deo isafa ega akaiki'a ala koa auga Papiau Aumauni Gauga faagagai eafiia efua. 32 Isa faagagai Deo ega isapu ke ega akaiki'a ala koa auga eafiia koa aisama, Deo faagagai Isa Gauga ega akaiki'a, ke ega isapu ala koa auga agefoki agoisa. Ke fiakoa mo Deo isa isapu agepenia, ke au akaiki'a agepamia.

33 “E'u imoi aumi, lau oi fou agaagu epo afaemaefa. Ke Iudea papiau'i lapaini'i koa i'opoga, pau oi isafa lapainimi. Oi lau agokapuniau kai lau ala lalao auga oi ega afololao.

34 “Ke lau iifa kapula mamaga oi lapenimi. Oi alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani. Ke lau alou ko'agai oi animi laani koa i'opoga, oi isafa aga'o aga'o animi ega foani oma. 35 Oi aga'o aga'o animi agoani aisama, oi lau e'u imoi auga papiau ma'oai akelogo,” eoma.

36 Ega aisama Saimon Peto keoma auga isa epa'ani penia einaka, “Lopia, oi ala alolao?” eoma.

Ke Iesu einaka, “Lau ala alalao auga pau muniuai afololao kai, muniai kai alomai,” eoma.

37 Ke Peto Iesu epa'ani penia pugu einaka, “Lopia, kapa puo pau munimuai afalafai? Lau ifou lalogoainiau oi faumuai alamae,” eoma.

38 Ega aisama Iesu einaka, “Ko'a oi lau puouai alomae ma? Iifa gome maamuai laifania. O'olo aeagaga koa kai oi lau alopuniaiainiau oiso alopamia,” eoma.

Copyright information for `MEK