John 14

Iesu Auga Ama Deo Eega Kelao Auga Keagaga

Iesu ega imoi epaini'i pugu einaka, “Foloopopo alomi faemafu. Deo fopako'ania ke lau isafa fopako'aniau. Lau Amau ega e'ai afu ma'o kekae. Ke lau alalao egae oi afumi aga'o alaafia ageka. Laa'i koa aisama, ega'ina afuga fouga maamiai falaifania. Ke lau alalao afumi alapafua ageka aisama, alamue alamai alaafimi fou agalao, ega koa oi isafa lau kapai alaagu egae fou faagu laoma. Ke lau afu kapa alalao auga keagaga oi ologo,” eoma.

Ega aisama Tomas Iesu epainia einaka, “Lopia, oi ala alolao auga lai alalogo puo ala koa keaga ega'ina agalogo?” eoma.

Ke Iesu einaka, “Amau ega e'a ke eega olao ooma auga keagaga lau. Ke lau Deo ega iifa ko'a auga lapafokia. Ke lau mauni mamaga papiau lapeni'i. Ega puo kai aga'o ifo lau Amau eega afaelao kai, lau faagauai kai Amau eega agelao. Oi lau amologoniau koa aisama, lau Amau isafa fologo. Ke pau lau ologoniau ke oisau kainai, lau Amau isafa ologonia ke oisa,” eoma.

Ega aisama Filip einaka, “Lopia, oi Amamu lai mopakinaimai, ega koa alomai agekaina,” eoma.

Ke Iesu einaka, “Filip, pau laa'i epomiai fou alao amai mo ganinagai, oi lau alologoniau koa ma? Kaisau lau eisau auga Amau isafa eisa. Ega puo kapa puo Amau mapakinaimi looma? 10 Lau Amau alogai laague, ke Amau lau alouai eague auga alopako'ania ma? Ke iifa laifani'i au'i lau ifou e'u iifa laa'i. Kai Amau alouai eague auga ega pinauga ekapa. 11 Lau laifa Amau alogai laague, ke Amau lau alouai eague laoma auga iifaga amopako'ania. Ke laa'i koa aisama, mirakulo lakapa'i au'i gou'i amoisa'i lau Amau amopako'ania. 12 Iifa gome maamiai laifania. Kaisau lau epako'aniau auga, lau kapa'ina lakapa'i au'i agekapa'i. Ke lau Amau eega alalao kainai, isa lau pinauga lakapa'i au'i mo afaekapa'i kai, laagai pinauga akaiki'a'i ipauma'i isafa agekapa'i. 13 Ke lau akauai kapa'ina agogoina auga alakapa, ega koa Gauga Ama ega akaiki'a ala koa auga agepafokia. 14 Ke oi kapa aga'o lau akauai agogoina auga alakapa,” eoma.

Iesu Deo Ega Spiritu Ageulaisa Auga Fouga Eifania

15 Iesu ega imoi epaini'i pugu einaka, “Oi alomi ko'agai lau aniu oani koa aisama, lau iifa kapula oi lapenimi fokapa laoma auga agokapa. 16 Ke lau Amau alagoina Pipalagai Auga aga'o ageulai penimi. Ega koa isa oi fou agoagu aoniamo. 17 Ke ega'ina auga Deo ega Spiritu, Deo ega iifa koa'i epafokia auga oi alomiai ageagu aoniamo. Agofa'a papiau'i Deo akelogonia au'i, Pipalagai Auga ega'ina akeisaisa ke akelogonia puo akeumakalaina. Kai oi auga isa fou oagu puo, ologonia ke isa oi alomiai ageagu. 18 Ke lau oi isagepa koa afalapua'afunimi kai, alamue eemi alafai. 19 Ke pau kina epo afaemaefa agofa'a papiau'i lau afakeisau kai, oi auga lau agoisau. Ke lau laague aoniamo kainai, oi isafa agoagu aoniamo. 20 Ke ega kinagai Deo ega Spiritu ageake penimi aisama, lau Amau alogai laague, ke oi lau alouai oague, ke lau oi alomiai laague auga agologo. 21 Ke kaisau lau e'u iifa kapula eafi'i kai'iai epea auga, alo ko'agai lau aniu eani auga. Ke kaisau alo ko'agai lau aniu eani auga, lau Amau isafa alo ko'agai isa anina ageani. Ke lau isafa alou ko'agai isa anina alaani, ke lau ifou lau kaisau auga isa alapakina,” eoma.

22 Ega aisama Judas (Judas Iskariot laa'i kai, aga'o auga) eifa einaka, “Lopia, kapa puo oi kaisau auga lai alopakinaimai kai, agofa'a papiau'i auga afolopakina'i looma?” eoma.

23 Ke Iesu einaka, “Kaisau alo ko'agai lau aniu eani auga, e'u pamalele kai'iai agepea. Ega aisama lau Amau alo ko'agai isa anina ageani, ke lau Amau fou isa eega agamai alogai agapagua agaagu. 24 Kai kaisau alo ko'agai lau aniu aeani auga, e'u pamalele kai'iai afaepea. I'ina iifa'i a'o'i ologoni'i au'i, lau ifou apu laa'i kai, Amau lau eulaisau auga apuga.

25 “Lau oi fou aaguega kai, i'ina kapa'i maamiai laifani'i. 26 Kai Amau Pipalagai Auga, Isa ega Spiritu, lau akauai ageulai penimi. Ke isa kapa ma'oai agepamalelenimi, ke kapa ma'oai maamiai laifani'i au'i isafa agepaopolanimi afaefuafua. 27 Lau gagao oi lapenimi, ega'ina auga lau e'u gagao eemiai lapua'afuga. Ke lau kapa'ina lapenimi auga agofa'a papiau'i kepipeni koa i'opoga koa alapipeni. Ega puo foloopopo alomi faemafu ke folomani'i.

28 “Lau alalao ke alamue eemi alamai auga fouga laifania ainau ologonia. Oi alomi ko'agai lau aniu oani koa aisama, lau Amau eka'egainiau auga eega alalao puo alogama fopa'aua. 29 Lau ega'ina kapa'i akemia koa kai maamiai laifani'i, ega koa akemia aisama fopako'aniau laoma. 30 Ke i'ina agofa'a lopiaga emai puo, lau oi fou aganini'ani epo afaemaefa. Isa ega isapuai kapa'ina lau faagauai ekapa auga, kapa aga'o lau faagauai aemia. 31 Kai lau Amau anina laani, ke lau Amau kapa'ina fakapa eoma auga i'opoga mo lakapa auga agofa'a felogo laoma,” eoma. Iesu ega'ina iifa'i eifani'i efua aisama, ega imoi epaini'i einaka, “Omai, i'ina afuga amapua'afuga alao,” eoma.

Copyright information for `MEK