John 15

Au Ke Aga Fou Palapole'i

Ke kekailai kepea alogai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Lau auga au euki auga, ke lau Amau auga uma alogai epinauga auga. Isa lau faagauai au aga epealai kai puaga aga'o aeoge auga efoua. Kai au aga kapa puaga eoge auga ekanina, ega koa puaga ma'o paisa feoge eoma. Lau Deo ega iifa oi maamiai laifani'i au'i kai'iai oi alomi ofuga auga iikuga emia efua. Oi lau alouai foagu ke lau oi alomiai alaagu. Au aga aga'o ifo puaga afaeoge. Kai isa au ega'inagai age'afauka aisama kai puaga ageoge. Ega koa i'opoga, oi lau alouai afoloagu koa aisama, animi aga'o afolooge.

“Lau laifa pugu. Lau auga au, ke oi auga au ega'ina aga aumi. Au aga'o lau alouai ageagu, ke lau isa alogai alaagu koa aisama, isa au aga koa i'opoga puaga ma'o ageoge. Gome oi lau fou afalamia koa aisama, kapa aga'o agokapa afaekaina. Ke kaisau lau fou afalaagu auga, au aga kefoua kepuake eka eogogo auga koa i'opoga. Au aga'i ega koa i'opo'i au'i keafiakae'i loai kepiuau'i keaga. Kai oi lau alouai agoagu, ke e'u iifa alomiai ageka koa aisama, kapa'ina anina oani auga lau Amau fogoina, ke Isa oi kapa'ina ogoina auga agepenimi. Oi kapa'ina lau Amau ogoina auga agepenimi aisama, au aga puaga ma'o eoge koa i'opomi agomia, ke oi lau e'u imoi ko'ami auga papiau akelogo. Ega'ina agemia auga, oi faagamiai lau Amau ega akaiki'a ke ega isapu fou akefoki.

“Ke lau Amau alo ko'agai lau aniu eani koa i'opoga, lau isafa alou ko'agai oi animi laani. Oi lau alou ko'agai animi laani auga agugai foagu. 10 Ke lau Amau kapa'ina fakapa eoma eifa kapula peniau auga kai'iai lapea kainai, lau Isa alo ko'agai aniu eani auga laoga maina alogai laague, ke Isa alo ko'agai lau aniu eani. Ega koa i'opoga oi lau kapa'ina fokapa laoma auga kai'iai mo agopea koa aisama, oi lau alou ko'agai animi laani auga agugai agoagu. 11 Lau ega'ina iifaga oi maamiai laifania, ega koa lau alou ala egama oma auga, oi isafa alomi ega fegama oma. Ke oi emi alogama ega'ina fepagai laoma. 12 Lau e'u iifa kapula auga i'ina; Lau alou ko'agai oi animi laani koa i'opoga, oi isafa alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani. 13 Kai aga'o ifo imaauga afaelogoaina ekefa'a faugai afaemae. Kai kaisau ifo agelogoaina ekefa'a ega'ina faugai agemae auga, iifa ko'a isa alo ko'agai ekefa'a anina eani alogaina auga. Ega'ina laoga maina auga kapa ma'oai eka'egaina. 14 Oi lau kapa'ina laifa kapulania auga agokapa aisama, oi lau ekefa'au. 15 Lau pau oi alaifanimi e'u pinauga aumi alaomaimi, gome pinauga auga, ega au akaiki'a pinauga kapa ekapa auga aelogo. Kai lau oi laifanimi ekefa'au laomaimi, gome lau Amau eegai kapa ma'oai lamaleleaini'i au'i oi lapalogonimi. 16 Oi lau alokinaniau kai lau oi lakinanimi, ega koa folao puami ma'o fooge laoma. Ke puami ega'ina auga akeka aoniamo au'i pua'i fooge. Ega koa lau akauai kapa'ina Amau agogoina auga agepenimi. 17 I'ina auga lau e'u iifa kapula auga; Oi alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani,” eoma.

Agofa'a Papiau'i Iesu Muninai Kepea Papiau'i Ani'i Akeani

18 Iesu eifa pugu einaka, “Agofa'a papiau'i oi animi afakeani koa aisama, isa lau aniu akeani kaukau auga foopolaga. 19 Oi i'ina agofa'a apuga amomia koa aisama, oi isa apuga ipauma koa i'opomi puo alo ko'agai animi feani. Kai agofa'a alogai lau oi lakinanimi laafilaimi puogai, i'ina agofa'a papiau'i oi animi akeani. 20 Ke lau oi maamiai iifa i'ina laifania auga foopolaga alomiai feka: ‘Pinauga auga ega au akaiki'a aeka'egaina,’ laoma. Ke agofa'a papiau'i lau keafi apalaniau koa aisama, oi isafa akeafi apalanimi. Ke isa lau e'u pamalele kai'iai kegapea koa aisama, oi emi pamalele isafa kai'iai fekepea. 21 Lau akau puogai isa oi ma'oai ega akeafi apala omaimi, gome isa lau eulaisau auga oko akelogo. 22 Lau falamai isa maa'iai falanini'ani koa aisama, isa laomai apala kekapaisa auga kelelega alo'iai faeka. Kai pau lau lamai ke kapa'ina apala auga lapakinai'i puo, isa laomai apala kekapa auga kelelega alo'iai ageka paisa. 23 Ke kaisau lau aniu aeani auga, lau Amau isafa anina aeani. 24 Lau papiau aga'o pinauga aekapakapa'i au'i isa epo'iai lakapai'i puo, isa laomai apala'i kekapa'i au'i kelele'i alo'iai kekae. Ke pau isa lau mirakulo lakapai'i keisa'i mo ganinagai, alo'i ko'agai lau ke Amau fou animai akeani. 25 Kai iina koa emia auga, Deo ega iifa pukagai Moses ega iifa i'ina kepapua auga ko'a mo emia: ‘Lau kapa apala aga'o isa ee'iai alakapaisa kai isa alo'i ko'agai lau aniu akeani.’
25 Sam 35:19; 69:4


26 “Pipalagai Auga Deo ega Spiritu, ke Deo ega iifa ko'a epafokia auga lau Amau eegai alaulaisa oi eemi agemai aisama, isa lau fou ko'a mo ageifafoua. 27 Kai la'ina lapamalele aisama, oi lau fou alao amai puo, oi isafa lau fou ko'a mo foifafoua,” eoma.

Copyright information for `MEK