John 16

Ke Iesu ega imoi epaini'i pugu einaka, “Lau oi maamiai ega'ina iifa'i ma'oai laifani'i ega koa oi keaga i'oina foloafia laoma. Ke papiau oi la'afou afugai akepapealaimi. Ke kina aga'o agemai, ke ega'ina kinagai aufalao aga'o oi ageaupuguimi aisama, ageopolaga isa Deo ega pinauga ekapa ageoma. Isa lau Amau ke lau fou akelogonimai puo, i'ina kapa'i oi faagamiai akekapa'i. Lau i'ina kapa'i maamiai laifani'i, ega koa ega'ina kina agemai aisama, kapa laoma oi ainami lapalogo auga foopolaga laoma. Ke lau i'ina iifa'i oi maamiai alaifa kakau'i, gome lau oi fou aagu paisa.”

Deo Ega Spiritu Ega Pinauga

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Pau lau eulaisau auga eega alalao kai, oi epomiai kai aga'o alopa'ani peniau aloinaka, ‘Oi ala alolao?’ alooma. Ke laifa lau eulaisau auga eega alalao laoma kainai, oi alomi emafu alogaina. Kai iifa gome maamiai laifania. Lau alalao auga oi faumiai felo. Gome lau afalalao koa aisama Pipalagai Auga afaemai. Kai lau alalao koa aisama, isa alaulaisa agemai. Ke Pipalagai Auga ega'ina agemai aisama, agofa'a papiau'i e'i laomai apala'i kapa'ina auga agepakina'i. Ke Deo agogai alo opai lao'i mai'i kapa'ina auga isafa agepakina'i. Ke Deo papiau e'i laomai felo o apala afa agepeni'i auga kapa'ina auga isafa agepakina'i. Ke isa lau akepako'aniau kainai laomai apala'i kekapa'i auga isafa agepakina'i. 10 Ke lau Amau eega alalao ke oi afoloisau pugu kainai, papiau ala fekeoma alo'i opaina femia auga agepakina'i. 11 Ke lau puouai Deo i'ina agofa'a i'ima auga Satani ega laomai afa epeniia efua, ke Deo ageoge lau akepako'aniau au'i e'i laomai apala afa agepeni'i auga agepakina'i.

12 “Lau iifa ma'o kekae maamiai faifani'i kai ma'oai alaifani'i a'o'i agologo afaekaina. 13 Kai Deo ega Spiritu, Deo ega iifa ko'a epafokia auga agemai aisama kai, isa oi agepapeaimi Deo ega iifa ko'a'i au'i ma'oai agepalogonimi. Ke isa ifo ega logoai afaenini'ani kai, isa Deo eegai kapa'ina a'o elogo auga mo ageifania. Ke isa kapa'ina muni akemai au'i isafa ageifani'i. 14 Ke isa kapa'ina lau apu auga ageafia oi maamiai ageifafoua kainai, isa lau isapu akaiki'a ke eaea akaiki'a laafia auga agepafokia ke au akaiki'au agepamiaisau. 15 Ke kapa ma'oai lau Amau apuga auga lau apu. Ega kainai lau laifa, Deo ega Spiritu kapa'ina lau apu auga ageafia oi maamiai ageifafoua laoma. 16 Ke kina emai afa'agamo afoloisau pugu kai muniai kina epo afaemaefa agoisau pugu,” eoma.

Iesu Ega Imoi Alo'i Emafu Kai Alo'i Agegama Pugu

17 Ega aisama Iesu ega imoi isa'i ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Isa eifa lau Amau eega alalao puo, kina emai afa'agamo afoloisau pugu, ke kina epo afaemaefa agoisau pugu eoma auga kapa'ina eifania?” keoma. 18 Ke epo'iai kepa'ani paisa keinaka, “Isa kina emai afa'agamo eoma auga kapa'ina eifania? Ke isa kapa'ina eifania auga i'a oko alalogo,” keoma.

19 Ega aisama Iesu isa kapa'ina kegapa'ani penia keoma auga elogo puo, epaini'i einaka, “Oi lau laifa, kina emai afa'agamo afoloisau, ke muniai kina epo afaemaefa agoisau pugu laoma iifaga kapa'ina eifania auga pa'ani ifomi epomiai opa'ani ma? 20 Iifa gome maamiai laifania. Agofa'a papiau'i alo'i agegama alogai, oi auga agoapepe agopinapina. Oi alomi agemafu kai, emi alomafu ega'ina agepopo alomi agegama. 21 Ke papie aga'o imoi gapamauga eoma aisama, ega mauni kina ekaina puo kiekie akaiki'a eafia. Kai imoi agofa'ai emauni aisama, ega alogamai mauni kiekie ega'ina e'agegeaina. 22 Ega koa i'opoga, oi isafa eemiai ega koa agemia. Pau oi emi alomafu kina kai lau oi alaisami pugu, ke alomi agegama alogaina. Ke kai aga'o ega'ina alogama afaeafanimi. 23 Ke ega kinagai oi lau eeuai kapa aga'o afologoina. Iifa gome maamiai laifania. Lau akauai kapa'ina Amau agogoina auga agepenimi. 24 Oi lau fou alao amai mo alogai, ke emai mo i'ina kinagai auga, lau akauai kapa aga'o lau Amau alogoinia. Kai pau lau akauai Amau amogoina, ke kapa'ina ogoina auga agoafia ega koa alomi agegama alogaina.

25 “Lau palapoleai oi maamiai lanini'ani. Kai kina aga'o agemai aisama, lau palapoleai oi maamiai afalanini'ani pugu. Kai lau Amau fouga oi maamiai alaifa ofakaea agologo. 26 Ke ega kinagai oi lau akauai Amau agogoina. Lau alaifa lau oi faumiai lau Amau alagoina alaoma. 27 Gome oi alomi ko'agai lau aniu oani, ke lau Amau eegai lamai auga opako'ania puo, lau Amau ifo isafa alo ko'agai oi animi eani. 28 Iifa gome, lau Amau eegai lamai i'ina agofa'a alogai lakoko. Ke pau lau i'ina agofa'a alapua'afuga alamue Amau eega alalao,” eoma.

29 Ega aisama Iesu ega imoi keifa keinaka, “Moisa! Pau palapoleai alonini'ani kai loifa ofakaea mo ainamu alogo. 30 Pau lai alogo oi kapa ma'oai lologo. Ega puo aufalao aga'o oi fepa'ani penio auga anina aloani. I'ina kapa'i kai'iai oi Deo eegai lomai auga lai apako'ania,” keoma.

31 Ega aisama Iesu einaka, “Oi pau fuagai kai lau opako'aniau. 32 Kai kina aga'o emai ke ega'ina kina emai efua. Ega'ina kinagai oi agokani okaoka aua mo emi pagua agolao. Kai oi lau agopua'afuniau mo ganinagai, lau Amau fou aaguega puo lau ifou mo afalaagu.

33 “Lau i'ina kapa'i maamiai laifani'i, ega koa oi lau fou agaagu puogai oi gagao alomiai ageka. I'ina agofa'agai oi kiekie akaiki'a'i agoafi'i. Kai alomi fekapula folomani'i. Lau i'ina agofa'a lapalutinia efua,” eoma.

Copyright information for `MEK