John 17

Iesu Ega Imoi Fau'iai Emegamega

Iesu ega'ina iifa'i eifani'i afegai, ufa eakae penia kai emegamega einaka, “Amau, kina emai efua. Ega puo Oi Gaumu ega isapu, ke ega akaiki'a ala koa auga papiau mopakina'i, ega koa Oi Gaumu isafa Oi emu isapu, ke emu akaiki'a ala koa auga papiau fepakina'i. Gome Oi isa isapu lopeniia papiau ma'oai fe'ima'i ega koa papiau ma'oai isa lopenia au'i, agu pagai maunina fepeni'i looma. Ke papiau agu pagai maunina kegaafia keoma auga iina koa; isa Oi ifomu mo Deo ipaumamu aumu fekelogonio, ke lau Iesu Kristo Oi loulaisau au isafa fekelogoniau looma. Lau Oi pinauga lopeniiau auga lakapaisa efua faagagai, Oi emu isapu ke emu akaiki'a ala koa auga aagoai papiau lapakina'i efua. Ke Amau, agofa'a aegama koa kai lau Oi fou aagu kinagai emu akaiki'a, ke emu isapu fou aafiia. Ke pau Oi loague agomuai emu akaiki'a, ke emu isapu ega'ina fou mopakina'i laoma.

“Oi papiau kapa'i mo agofa'ai lopapealai'i lau lopeniiau au'i, Oi kaisau auga lapalogoni'i efua. Ega'ina papiau'i Oi emu papiau kai lau lopeniiau, ke isa Oi emu iifa kai'iai mo kepea. Ega puo kapa ma'oai lopeniau au'i Oi eemuai kemai auga isa kelogo. Gome Oi iifa lau lopeniiau au'i isa lapenii'i, ke isa ega'ina iifa'i keafii'i kai'iai kepea. Ke lau Oi eemuai lamai auga isa kelogo felo, ke Oi lau loulaisau auga kepako'ania. Lau isa fau'iai lamegamega. Ke lau agofa'a faugai alamegamega kai papiau lau lopeniau au'i fau'iai lamegamega, gome isa Oi emu papiau. 10 Kapa ma'oai lau apu kemia au'i Oi apumu. Ke kapa ma'oai Oi apumi kemia au'i lau apu. Lau e'u isapu ke e'u akaiki'a ala koa auga ega'ina kapa'i ma'oai faaga'iai keisa'i. 11 Lau Oi eemu lafai puo, agofa'ai afalaagu mo afaelao kai isa auga i'ina agofa'agai akeagu mo agelao. Ega puo Amau, Alo lolofa Aumu, Oi akamu isapuga lau lopeniau auga isapugai isa kapa apala'i ee'iai mopakaisapu'i, ega koa Oi lau fou aga'omo amia koa i'opoga, isa isafa aga'omo kegamia laoma. 12 Lau isa fou aague alogai lau aka lopeniau auga isapugai isa kapa apala'i ee'iai lapakaisapu'i ke kania'i laagamauga. Ke isa epo'iai kai aga'o aegea kai Oi emu iifa ko'a femia kainai au ipeliai emai auga mo egea.

13 “Lau pau Oi eemu alafai kai, lau agofa'ai laaguega kai i'ina kapa'i laifani'i, ega koa lau e'u alogama ala koa auga isa isafa alo'iai fepogu laoma. 14 Lau Oi emu iifa isa lapenii'i ke agofa'a isa ani'i aeani. Gome isa auga lau koa i'opou i'ina agofa'a papiau'i laa'i. 15 Lau e'u megamega auga, Oi isa i'ina agofa'agai foafi'au'i alaoma kai, Oi isa laomai apala ikapa auga eegai fopakaisapu'i laoma. 16 Ko'a ipauma, lau i'ina agofa'a papiau laa'i koa i'opoga, isa isafa i'ina agofa'a papiau'i laa'i. 17 Ke Oi ifomu emu iifa ko'a ipaumagai alo lolofa au'i mopamia'i. Iifa gome Oi emu iifa auga ko'a ipauma. 18 Oi lau loulaisau lamai agofa'ai koa i'opoga, lau isafa isa laulai'i kepealai i'ina agofa'a kelao. 19 Ke isa fau'iai lau ifou imaau elolofa emu pinauga lakapaisa Oi lapeniio, ega koa isa isafa ifo'i imaau'i felolofa Oi emu pinauga alo'i ko'agai fekekapa laoma.

20 “Lau e'u imoi au'i mo fau'iai alamegamega kai, isa lau fou akeifafoua alogai kaisau lau akepako'aniau au'i isafa fau'iai lamegamega. 21 Ega koa Amau, Oi lau alouai loague ke lau Oi alomuai laague koa i'opoga, isa isafa ma'oai aga'omo fekemia. Ke isa i'a fou aga'omo'a famia, ega koa agofa'a papiau'i Oi lau loulaisau auga fekepako'ania laoma. 22 Oi emu isapu ke emu akaiki'a fou lau lopeniiau auga isa lapenii'i, ega koa Oi lau fou aga'omo amia koa i'opoga, isa isafa aga'omo fekemia laoma. 23 Ke lau isa alo'iai faagu, ke Oi lau alouai foagu. Ke iifa gome isa moafi kaigugu'i aga'omo kegamia, ega koa Oi lau loulaisau auga agofa'a papiau'i fekelogo. Ke Oi lau aniu loani koa i'opoga, isa isafa ani'i ega loani oma auga isafa agofa'a papiau'i fekelogo laoma.

24 “Amau, agofa'a aegama koa kai lau aniu loani kainai, emu isapu ke emu akaiki'a fou lopeniiau. Ke pau lau anina laani papiau Oi lopeniau au'i, lau e'u aguagu afugai fekeagu, ega koa e'u isapu ke e'u akaiki'a fou lopeniau auga fekeisa laoma.

25 “Amau, Alo Opai Aumu, agofa'a papiau'i Oi akelogonio mo ganinagai lau Oi lalogonio, ke Oi lau loulaisau auga lau e'u imoi kelogo. 26 Lau Oi kaisau auga isa lapalogoni'i ke alapalogoni'i afaefuafua ega koa Oi alomu ko'agai lau aniu loani auga laoga maina isa alo'iai feka, ke lau ifou isafa isa alo'iai faagu laoma.”

Copyright information for `MEK