John 18

Iesu Isafina Kelao

(Mateo 26:47-56; Mako 14:43-50; Luka 22:47-53)

Iesu ega emegamega oma efua aisama, ega imoi fou ega'ina afuga kepua'afuga laloa aka Kidron keoma auga afugai feisai kepea pagai. Ke kelao apiegai aisama uma aga'o egae keisa ke ega'ina uma alogai kekoko.

Pau Judas, Iesu e'afa'afalaina auga ega'ina afuga elogo, gome kina ma'o Iesu ega imoi fou egae kela'afou. Ega puo Judas ke Faliseo au'i fou ifani au'i ma'o, ke sakedote lopia'i keulai'i au'i isa'i e'afeini'i kemai. Ke isa ikui, lanepa, ke pipaini amu'i fou keafii'i kelao ega'ina afugai.

Ega aisama Iesu kapa'ina isa faagagai agemia auga ma'oai elogo puo, elao ega'ina papiau'i ma'oai epa'ani peni'i einaka, “Oi kaisau okapuga?” eoma.

Ke isa keinaka, “Iesu Nasareta auga akapuga,” keoma.

Ke Iesu einaka, “Lau inamo'eu,” eoma. (Ega'ina alogai Judas Iesu e'afa'afalaina auga isafa isa fou egae keapa.)
Ke Iesu eifa einaka, “Lau inamo'eu,” eoma aisama keapakua ke'ualai a'isaai.

Ke Iesu isa epa'ani peni'i pugu einaka, “Oi kaisau okapuga?” eoma.

Isa keinaka, “Iesu Nasareta auga akapuga,” keoma.

Ke Iesu einaka, “Lau lapainimi lau inamo'eu. Oi lau okapuniau koa aisama, i'ina au'i amopua'afuni'i kegalao,” eoma. Iina koa emia ega koa isa ifo iifa iina eifa oma auga ko'a femia kainai: “Oi lau papiau lopeniau au'i aga'o alapagea.”

10 Ega'ina alogai Saimon Peto keoma auga ifani a'ifaga egegai eka auga efuaua, sakedote lopia fa'aga ega pinauga auga aga'o aina kaina kaina efoua. Pinauga auga ega'ina aka Malkus.

11 Kai Iesu Peto eifa kapula penia einaka, “Oi emu ifani a'ifaga afugai mofaukamue! Oi loopolaga lau Amau, fakiekie eoma auga kaputina falainu ma looma?” eoma.

Iesu Keafiia Anas Eega Kelaoaina

(Mateo 26:57-58; Mako 14:53-54; Luka 22:54)

12 Egae kai Roma ifani au'i ma'o, ke ifani au'i 1000 e'ima'i lopiaga, ke Iudea papiau'i ke'ima'i au'i fou Iesu keafiia kegopeisa. 13 Egae kai keafiia Anas eega kelaoai kakaua. Anas auga Kaiafas ega'ina inipogai sakedote lopia fa'a emia auga gafa. 14 Kaiafas ega'ina Iudea papiau'i magogo'i eauniia einaka, au aga'omo papiau ma'oai fau'iai agemae auga felo eoma auga.

Peto Iesu Epuniaiai Kakaua Auga Fouga

(Mateo 26:69-70; Mako 14:66-68; Luka 22:55-57)

15 Iesu keafiia kelaoaina alogai, Saimon Peto keoma auga imoi aga'o fou Iesu muninai mo kelao. Ke sakedote lopia fa'a auga ega'ina imoina auni'i kelogoni'i puo isa Iesu fou keapafou sakedote lopia fa'a afugai kekoko. 16 Kai Peto auga ega'ina afuga pa'afina afegai eapa isa e'imaisa. Iesu ega imoi ega'ina sakedote lopia fa'a fou kelogoni'i auga emue emai ifiao egae pa'afi akegai eapa epinauga auga epainia elogo kai Peto epakoko.

17 Ega aisama ifiao pa'afi akegai eapa auga Peto epa'ani penia einaka, “Iifa gome oi ega'ina auga ega imoi aga'o laa'i ma?” eoma.

Ke Peto einaka, “Laa'i, lau isa ega imoi aga'o laa'i,” eoma.

18 Ke afu ekeke'a alogaina puo sakedote lopia fa'a ega pinauga au'i ke papiau ke'ima'i au'i fou lo kepaaga kai keapa lofe egagai'i. Ke Peto isafa isa fou egae keapa lo egagaisa.

Iesu Sakedote Lopia Fa'a Agogai Iifa Epakaisa

(Mateo 26:59-66; Mako 14:55-64; Luka 22:66-71)

19 Ega'ina alogai sakedote lopia fa'a Iesu ega pamalele ke ega imoi fou pa'ani'i epa'ani.

20 Ega aisama Iesu einaka, “Lau la'afouai papiau ago'iai lanini'ani ofakae mo. Ke aufa kina oi emi la'afou afu'iai, ke Deo ega e'ai Iudea papiau'i ma'oai kemai kela'afou ago'iai lapamalele. Ke kapa aga'o ogefakeai alaifania. 21 Kai kapa puo lopa'ani peniau? Lau ainau kelogo au'i mopa'ani peni'i. Moisa! Isa lau kapa'ina laifania auga kelogo,” eoma.

22 Iesu ega eifa oma aisama, Iudea papiau'i ke'ima'i au'i aga'o egae eapa auga Iesu epoaisa kai einaka, “Isa sakedote lopia fa'a kai ala koa ega lopaini oma?” eoma.

23 Ke Iesu einaka, “Lau iifa aga'o laifa apalania koa aisama, ega'ina fouga moifania. Kai lau iifa ko'a laifa koa aisama, kapa puo lau lopoaisau?” eoma. 24 Ke Anas Iesu epa'ani penia afegai, ima igope auga ekaega kai eulaisa sakedote lopia fa'a Kaiafas eega elao.

Peto Iesu Epuniaiaina Pugu

(Mateo 26:71-75; Mako 14:69-72; Luka 22:58-62)

25 Ega'ina alogai Saimon Peto keoma auga lo eegai eapa egagaisa alogai, egae fou keapa au'i isa kepainia keinaka, “Iifa gome, oi ega'ina auga ega imoi aga'o laa'i ma?” keoma.

Ke Peto epuniai einaka, “Laa'i, lau isa ega imoi aga'o laa'i,” eoma.

26 Ega aisama sakedote lopia fa'a ega pinauga auga aga'o Peto aina efoua auga aaga akina auga Peto epainia einaka, “Oi ega'ina auga fou uma alogai oapa alaisami ma?” eoma. 27 Kai Peto epuniai pugu. Ega aisama fiakoa mo o'olo eagaga.

Iesu Pilato Agogai Iifa Epakaisa

(Mateo 27:11-18, 20-23; Mako 15:1-5; Luka 23:1-5)

28 Iesu Kaiafas agogai iifa epakaisa afegai, amagai ipauma keafiia Roma kafanaga ega e'a kelaoaina. Kai isa e'i kagakaga kainai alo'i aiofugai Pasover miamia fo'amaga fekeania keoma puo, kafana ega e'ai akekoko. 29 Ega puo Pilato emai isa ee'iai kai epa'ani peni'i einaka, “Oi i'ina auga kapa'ina apala ekapaisa puo iifaga fopakaisa ooma?” eoma.

30 Ke isa keinaka, “Isa painao auga laa'i koa aisama, lai isa oi imamuai falapaaua,” keoma.

31 Ke Pilato einaka, “Oi ifomi amoafia ke isa kapa'ina apala ekapaisa auga, ifomi emi iifa Moses epenimi auga kainai afa amopenia,” eoma.

Ega aisama Iudea papiau'i iifa kepamue keinaka, “Lai aufalao aga'o fapamaea auga isapuga eemaisai laa'i,” keoma.
32 Ega koa emia auga, Iesu ifo ala agemae oma eoma auga iifaga, ko'a mo femia kainai ega emia oma.

33 Ke Pilato emue elao ega e'ai Iesu eifaga kai epa'ani penia einaka, “Oi Iudea au'i e'i kin ma?” eoma.

34 Ega aisama Iesu pa'aniai isa ega iifa epamue einaka, “Ega'ina iifaga oi ifomu opolamuai emai loifania, o papiau isa'i lau fou maamuai keifania ma puo loifania?” eoma.

35 Ke Pilato einaka, “Oi loopolaga lau Iudea au ma looma? Oi ifomu emu papiau ke sakedote lopia'i fou oi lau imauai kepaauiso. Oi kapa'ina lokapaisa?” eoma.

36 Ke Iesu einaka, “Lau e'u agofa'a auga i'ina agofa'a alogai laa'i. Lau e'u agofa'a inae gamia koa aisama, e'u pinauga au'i fekemai fauai fekepipaini puo, Iudea papiau'i lau keafiiau au'i fekepaapakipo'i fakeafiau. Kai lau e'u agofa'a auga afu i'oinagai ekae,” eoma.

37 Ega puo Pilato einaka, “Ega koa aisama oi kin ma?” eoma.

Ke Iesu einaka, “Oi lau kin looma auga egamo'e loifania. Iifa gome, ega'ina kainai lau lamauni, ke ega'ina kainai lau lamai i'ina agofa'agai ega koa Deo ega iifa ko'a auga faifafoua laoma. Ke papiau ma'oai Deo ega iifa ko'a agugai keagu au'i, lau ainau kelogo,” eoma.

38 Iesu ega eifa oma aisama, Pilato epa'ani einaka, “Kapa'ina auga iifa ko'a?” eoma.

Iesu Kolotiai Femae Auga Iifaga Kepaapa

(Mateo 7:15-31; Mako 15:6-20; Luka 23:13-25)

Ke ega'ina pa'anina epa'ani afegai, epealai Iudea papiau'i ee'i elao pugu epaini'i einaka, “Lau isa ega kelele afa aga'o fapenia koa auga alakapulaisa.
39 Kai oi emi kagakaga kainai aufa inipoai Pasover miamiagai lau tipula auga aga'o lapapapealaisa. Ega puo oi anina oani lau oi Iudea aumi emi kin mapapealaisa ma ooma?” eoma.

40 Kai isa ma'oai keagaga pugu keinaka, “Laa'i, isa laa'i kai Barabas anina aani,” keoma. Barabas auga painao auga apala

Copyright information for `MEK