bSam 22:18

John 19

ipauma auga, papiau eaunii'i kai e'i amu epainaoni'i auga.Ega'ina afegai Pilato ega ifani au'i epaini'i Iesu keafiia kelaoaina kegapukia. Ke ifani au'i ega'ina a'ifu keafipo'e kin kania'iai kraon keogeoge auga koa kepamia Iesu kaniagai keogeisa. Egae kai kepa'aua Roma ifani lopia'i au'i mo afe'i tiapuga umuga eaea
2 Pilitani malagai, ‘purple’
kei'iuka auga tiapuga kepai'iuka.
Ke kelao eegai kai keifa keinaka, “Iudea au'i e'i kin, amaau afagaina,” keoma. Ega'ina keifania ke me'e kepoaisa.

Ke Pilato epealai emai pugu kai Iudea papiau'i epaini'i einaka, “Lau isa kelele aga'o ekapaisa, ke afa fapenia koa auga alakapulaisa. Ega puo lapapealaisa oi eemi lamaiseina amoisa laoma,” eoma. Ke a'ifu keafipo'e kraon koa kepamia Iesu kaniagai keoge auga eka ke afe tiapuga umuga eaea kepai'iuka auga fou faagagai kekaega kai epealai emai aisama, Pilato Iudea papiau'i egae keapa au'i epaini'i einaka, “Au inamo'e amoisa,” eoma.

Sakedote lopia'i ke Iudea papiau'i ke'ima'i au'i Iesu keisa aisama keagaga keinaka, “Kolotiai moau'u'ua! Kolotiai moau'u'ua!” keoma.

Kai Pilato einaka, “Lau isa ega kelele aga'o ekapaisa, ke afa fapenia koa auga alakapulaisa puo oi isa amoafia kolotiai amoau'u'ua,” eoma.

Kai Iudea papiau'i iifa kepamue keinaka, “Lai Moses ega iifa epeniimai eemaisai ekae. Ke ega'ina iifaga kainai isa femae, gome isa ifo eifaga Deo Gauga eoma,” keoma.

Pilato papiau ega keifa oma aina'i elogonia aisama emani'i alogaina. Ega puo ega e'a alogai ekoko pugu. Egae kai Iesu epa'ani penia einaka, “Oi afu kapagai lomai?” eoma. Kai Iesu iifa aga'o aepamue. 10 Ega puo Pilato Iesu epainia pugu einaka, “Oi lau e'u iifa afa afolopamue ma? Oi fapapealaiso o kolotiai fapamaeiso auga isapuga lau eeuai ekaega auga aloisa ma?” eoma.

11 Ega aisama Iesu einaka, “Deo oi isapu epeniio puo oi lau lo'imaisau. Ega puo papiau kapa lau oi imamuai epaauiso auga ega laomai apala akaiki'a ipauma auga alogai gamuga ageopo,” eoma.

12 Pilato Iesu ega eifa oma aina elogonia aisama, keaga aga'o ekapunia Iesu gapapealaisa eoma. Kai Iudea papiau'i keagaga paisa keinaka, “Oi i'ina auga alopapealaisa agelao koa aisama, oi Sisa ekefa'a laa'i. Kaisau ifo eifaga kin eoma auga Sisa ega ou auga,” keoma.

13 Pilato papiau ega keifa oma aina'i elogonia aisama, Iesu epapealaisa emai afegai, ke isa ifo auga iifa ipakainai papiau e'i laomai felo, o apala afa kepeni'i auga afugai eagu. Ke ega'ina afuga auga kepo akaiki'a'iai aguau afuga kekapaisa puo kepafaala ‘Kepo Afuga’ keoma. Ke ega'ina afuga Hibru mala'iai keifaga Kabata keoma. 14 Ega'ina kapa'i auga fafoko Pasover miamia agemia, ke pau atiafa koa i'opoga auga ega'ina kapa'i kemia.

Ke Pilato Iudea au'i epaini'i einaka, “Oi emi kin inamo'e amoisa,” eoma.

15 Kai isa keagaga pugu keinaka, “Moafia molaoaina kolotiai moau'u'ua,” keoma.

Ke Pilato epa'ani einaka, “Oi anina oani lau oi emi kin kolotiai maau'u'ua ma ooma?” eoma.

Kai sakedote lopia'i iifa kepamue keinaka, “Lai emai kin i'oina aga'o laa'i kai Sisa mo ifogamo,” keoma.

16 Ega puo Pilato fuagai isa ima'iai epaaua, kolotiai kegaau'u'ua eoma.

Iesu Kolotiai Keau'u'ua

(Mateo 27:32-44; Mako 15:21-32; Luka 23:36-43)

Pilato Iesu isa ima'iai epaaua puo, ifani au'i kelao Iesu keafiia kelaoaina.
17 Ke koloti keafiia Iesu kepeniia, ke isa ifo ega koloti epuaisa elao afu aka ‘Kania Uniaga’ keoma auga afugai. Ega'ina afuga Hibru malagai auga Kolkota keoma. 18 Egae Iesu ke au auni'i fou kolotiai keau'u'u'i, aga'o kainai ke aga'o lafaninai ke isa auga ipuainagai emia.

19 Ke Pilato malele aga'o epapua umania mo kolotiai Iesu kania laagai keau'u'ua. Ega'ina malelega iina eifa oma:

IESU NASARETA AUGA IUDEA AU'I E'I KIN.

20 Iudea papiau'i ma'o ega'ina malelega keakae keisa kekuapinia, gome Iesu kolotiai keau'u'ua afuga auga Ierusaleme taonina eegai mo. Ega'ina malelega auga Hibru, Latin, ke Grik mala'iai kepapua. 21 Kai Iudea papiau'i e'i sakedote lopia'i ega'ina malelega keisa aisama, Pilato kelo'u penia keinaka, “Iudea Au'i E'i Kin folopapua kai, ‘I'ina auga eifa lau Iudea au'i e'i kin’ eoma auga mopapua,” keoma.

22 Kai Pilato einaka, “Lau kapa'ina lapapua auga, lapapua efua,” eoma.

23 Ke ifani au'i Iesu kolotiai keau'u'ua aisama, afe tiapuga auga keafiia ke'i'inia pani kepamia kai, epo'iai aga'o aga'o keafiia. Ke ega tiapu afe tiapuga eegai auga isafa keafiia. I'ina tiapuga auga falapa ipauma tiapu aga'o fou akekaifoua. Kai papa tiapuga auga eka mo.

24 Ke ifani au'i ega'ina tiapuga keisa aisama, ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “I'ina tiapuga fala'i'ina kai, egeai ama'opo kaisau ageafia auga amaisa,” keoma.

Ega'ina emia ega koa Deo ega iifa pukagai, Deo ega iifa iina kepapua oma auga ko'a mo emia.

“Lau afeu tiapuga isa epo'iai ke'eaisa kai
egeai ke'opoisa kaisau ageafia auga kegaisa,”
keoma. b 

Ega puo ifani au'i iina kekapa oma Iesu afe tiapuga keafiia.

25 Ke Iesu ina Maria, ke Iesu akina, ke Kleopas akafa aka Maria, ke Maria Makdalena fou egae Iesu ega koloti eegai keapa. 26 Ke Iesu isa ina, ke ega imoi anina eani alogaina auga fou egae keapa eisa'i aisama, ina epainia einaka, “Moisa! Papie, i'ina oi gaumu,” eoma. 27 Ke imoi ega'ina auga epainia einaka, “Moisa! I'ina oi inamu,” eoma. Ke ega'ina kina afegai, Iesu ega imoi ega'ina auga ina Maria elaoaina auni'i isa ega e'ai keagu.

Iesu Emae

(Mateo 27:45-56; Mako 15:33-41; Luka 23:44-49)

28 Ke Iesu kolotiai e'afaega kai, isa kapa ma'oai fekapa'i eoma auga ekapai'i efua, ega koa Deo ega iifa pukagai isa fouga kepapua au'i ma'oai ko'a'i mo kemia auga elogo puo eifa einaka, “Aisou ekupu,” eoma. 29 Ega'ina alogai oga aga'o alogai fino epi'igu auga ake epogu egae kainagai mo eagu. Ega puo ifani au'i tiapu aga'o finoai kekafufuinia, ke hisop keoma auga agagai kegopeisa kai, kekaaua Iesu fifinagai keogeisa gainu keoma. 30 Ke Iesu fino einu afegai, eifa einaka, “Mo efua,” eoma. Ke kania eogekipo emae.

31 Ke Iesu kolotiai keau'u'ua kina auga, Iudea papiau'i pinauga ma'oai kepafua'i auga kina. Ke agegani auga Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina kai, ega'ina kina auga Pasover miamia kina puogai, kina akaiki'a ipauma aga'o. Ke Iudea papiau'i au au'i oiso kolotiai ke'afa au'i imaau'i Deo keau afagaina kinagai egae kolotiai feke'afa auga anina akeani. Ega puo Pilato kepainia ife'i kegaauponi'i kegamae kai imaau'i fekeafiopu'i keoma. 32 Ega puo ifani au'i kemai au aga'o Iesu fou kolotiai keauu'u'i au'i auga aga'o ife keaupo kakau'i. Ke kelao aga'o isafa ife keauponi'i. 33 Kai kemai Iesu eegai aisama emae efua keisa puo, ife akeauponi'i. 34 Kai ifani auga aga'o ega iso eafiia Iesu mape efau kanina. Ega aisama fiakoa mo Iesu mapegai ifa fei fou kelolo. 35 Ke au aga'o kapa'ina emia eisa auga eifafoua, ega koa oi isa fopako'ania eoma. Isa kapa'ina eifania auga ko'a, ke elogo ko'a'i mo eifani'i. 36 I'ina kapa'i kemia auga Deo ega iifa pukagai kapa'ina kepapua'i au'i ko'a'i mo kemia: “Isa uniaga aga'omo mo ganinagai afakeaupoga,”
36 Exodus 12:46; Namba 9:12; Sam 34:20
keoma.
37 Ke Deo ega iifa pukagai afu i'oina aga'ogai isafa iina kepapua oma: “Papiau akeakae mape kefau kanina auga afuga akeisa,”
37 Sakaraia 12:10
keoma.

Iesu Imaauga Laai Keogeisa

(Mateo 27:57-61; Mako 15:42-47; Luka 23:50-56)

38 Ega'ina afegai Arimatea taonina auga aka Iosepa elao Pilato egoinia Iesu imaauga gaafia eoma. Isa isafa Iesu epako'ania muninai epea kai Iudea papiau'i emani'iaini'i puo, ogefakeai mo Iesu muninai elao emai. Ke Pilato elogo puo isa elao Iesu imaauga eafiia. 39 Ke isa elao alogai Nikodemus, gapiai elao Iesu eisa auga fou kelao. Kelao aisama, Nikodemus mulamula foga'i felo'i aka'i myrrh ke aloes keoma auga fou eafii'i elao. Mulamula ega'ina e'i meau auga 34 kilo. 40 Isa Iesu imaauga keafiia aisama, auni'i faaga mulamula kepakuma kai, tiapu manipina aka linen keoma auga tiapugai kemokaisa. I'ina auga Iudea papiau'i e'i kagakagai mae au'i ega keoma'i kai laai keoge'i. 41 Ke Iesu kolotiai keau'u'ua afugai uma aga'o eka. Ke ega'ina uma alogai la mamaga akepapapinaugania auga eka. 42 Kai ega'ina kina auga Iudea papiau'i pinauga ma'oai kepafua'i kina ke la ega'ina kainagai puo, Iesu imaauga ega'ina laagai keogeisa.

Copyright information for `MEK