John 2

Iesu Fei Fino Epamia

Ke kina auni'i kelao afegai kina oiso aisama, amagelofe miamiaga aga'o Kalilea agogai, Kana taoninai emia. Ke Iesu ina elao ega'ina miamiagai. Ke miamia inagome auga iifa eulaisa Iesu ega imoi isafa fou ega'ina miamia kelao. Ke miamia ega'inagai keaguega kai fino efua aisama, Iesu ina isa epainia einaka, “Isa ee'iai fino efua,” eoma.

Kai Iesu isa ina epainia einaka, “Papie, lau e'u kina aekaina koa puo, kapa puo i'ina kapa'i makapa'i looma?” eoma.

Kai Iesu ina pinauga au'i epaini'i einaka, “Kapa'ina fokapa ageoma auga fokapa,” eoma.

Ega'ina miamia emia alogai Iudea papiau'i e'i kagakaga kainai ima'i iikuga feina oga ma'oai mo imagea alo'iai fei kepa'efauka'i ee'iai mo kepaagu'i keagu. Ke oga ega'ina alo'iai fei 80 liters elao 90 liters koa i'opoga alo'iai keka.

Iesu pinauga au'i epaini'i einaka, “Oga omaiseini'i fei ake'i opapogu'i,” eoma. Ke pinauga au'i oga kemaiseini'i fei ake'i kepapogu'i.

Egae kai epaini'i einaka, “Pau afa amoakoaua amolaoaina miamia e'ima lopiaga amopenia,” eoma.

Ke pinauga au'i Iesu eifania koa kekapaisa.
Ke miamia e'ima lopiaga fei fino emia auga einu opogaina. Fei keakoaua au'i mo fino ega'ina kapai emai auga kelogo kai, miamia lopiaga fino ega'ina kapai emai auga aelogo. Ega puo fei fino emia auga einu opogaina aisama, amage mamaga auga eifaga ega elao. 10 Ke epainia einaka, “Papiau ma'oai fino iinuga felo auga kepapealai kakaua elao la'afou au'i keinu. Ke fino ma'o keinu afegai kai, fino iinuga aefelo alogaina auga muniai kai keafilaisa papiau keinu. Kai oi auga fino felo ipauma auga lo'oamenia emai fuagai kai loafilaisa,” eoma.

11 I'ina auga Iesu mirakulo ekapa kakaua auga, ke ega'ina mirakulo auga, Kalilea agogai Kana taoninai emia. Ega koa ekapaisa, isa ega isapu ke ega eaea akaiki'a auga epafokia, ke ega imoi isa kepako'ania.

Iesu Deo Ega E'ai Papiau Euoka'i

12 Ega'ina afegai Iesu ina, aaga akina, ke ega imoi fou kelao Kapenaum taonina, egae kina pika koa mo fou keagu.

13 Ke Iudea papiau'i Pasover miamiaga kekapa auga kina emai e'ani aisama, Iesu Ierusaleme taonina elao. 14 Ke elao egae Deo ega e'ai au keagu polomakau sipi, ke koofi inei'i fou ke'afa'afalaini'i, ke papiau isa'i auga, teipoloai keagu moni keau pagainia eisa'i. 15 Ke isa apa'u eafiia uipi ekapaisa efua aisama, a'o ma'oai, polomakau ke sipi isafa fou euoka'i Deo ega e'a alogai epa'alai'i. Ke moni keau pagainia papiau'i isafa e'i silifa monina eafiia efopuoka, ke e'i teipolo epaefo pagaini'i. 16 Ke koofi inei'i ke'afa'afalaini'i au'i epaini'i einaka, “I'ina kapa'i inae amopa'alai'i! Lau Amau ega e'a afa'afa afuga folopamia!” eoma.

17 Ke Iesu ega imoi isa kapa'ina ekapaisa keisa, ke ega eifa oma aina kelogonia aisama, ufainagai Iesu fouga profeta Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma auga keopolaga, “Deo, lau alou ko'agai oi emu e'a anina laani alogaina kainai, e'a ega'ina faagagai kapa'ina agemia auga lau alou agepalifua.”
17 Sam 69:9


18 Iudea papiau'i Iesu ega ekapa oma keisa aisama, kepaini kapulania keinaka, “Mirakulo gouga kapa alokapa ega koa agalogo oi i'ina kapa'i ma'oai alokapa'i agekaina auga isapuga eemuai ekaega agaoma?” keoma.

19 Ke Iesu einaka, “Deo ega e'a i'ina foauoka, ke kina oiso alogai alapa'uegenia pugu,” eoma.

20 Ega aisama Iudea papiau'i keifa keinaka, “Deo ega e'a i'ina kepaapa auga inipo ou'aga pani kuagai imagea eafiia kai kepafua kai, oi auga kina oiso alogai alopa'uegenia ma looma?” keoma. 21 Kai Iudea papiau'i Iesu Deo ega e'a ko'a auga aeifania kai, isa ifo imaauga Deo ega e'a koa i'opoga auga fouga eifania auga akelogo. 22 Kai muniai Iesu maeai emaunimue aisama kai, ega imoi isa kapa'ina eifania auga keopolaga. Ega aisama isa Deo ega iifa ufainagai profeta kepapua'i au'i, ke Iesu kapa'ina eifania auga fou kepako'ani'i.

23 Pau Iesu Pasover miamiagai Ierusalemeai eagu alogai, papiau ma'o isa mirakulo gou'i ekapai'i keisa'i aisama, isa aka kepako'ania. 24 Kai Iesu alo fofouga ega'ina papiau'i ee'iai aeogeisa, gome isa papiau ma'oai alo'i ala koa auga elogo. 25 Ke isa aufalao aga'o feafia maagai papiau ala koa auga feifania faekaina, gome isa papiau alo'iai kapa'ina keopolaga auga elogo efua.

Copyright information for `MEK