John 21

Iesu Ega Apostolo Au'i Imagea Kuagai Gua Eapakina Peni'i

Ega'ina afegai Iesu Tiberias a'uga, keifaga Kalilea a'uga keoma auga a'ugai ega apostolo eapakina peni'i pugu. Isa eapakina peni'i aisama iina ekapa oma: Saimon Peto keoma auga, Tomas kafela keoma auga, Natanael Kalilea agogai Kana taoninai emai auga, Sebedi gauga auni'i, ke Iesu ega imoi auni'i isafa fou egae keagu. Ke egae keaguega kai, Saimon Peto keoma auga Iesu ega imoi fou egae keagu au'i epaini'i einaka, “Lau lapealai inoino lalao,” eoma. Ke isa keinaka, “Lai oi fou agafai,” keoma. Ega puo isa kelao gaagai keaguka inoino kelao kai ega'ina gapinai ma'a aga'o akeafia.

Ke egani amagai ipauma aisama, Iesu foeai eapa kai, ega imoi isa keisa ganinagai, akelogo isa Iesu.

Ega aisama Iesu isa eifani'i einaka, “Ekefa'au, ma'a aga'o alopaoa ma?” eoma.

Ke isa iifa kepamue keinaka, “Laa'i,” keoma.

Ke Iesu epaini'i pugu einaka, “Emi fe'i gaaga kaina kainai amopiulaisa ke ma'a ma'o agopaoa'i,” eoma. Ke Iesu eifania koa kekapaisa aisama, ma'a ealogai alogaina fe'iai keofa puo fe'i gaagai kegala'aua keoma aekaini'i.

Ega aisama Iesu imoi anina eani alogaina auga Peto epainia einaka, “Ega'ina Lopia,” eoma. Ke Saimon Peto keoma auga imoi ega'ina eifa, “Ega'ina Lopia,” eoma aina elogonia aisama, afe tiapuga ei'iulaisa puo, fiakoa mo eafiia eapunia kai a'uai egopolai Iesu eega foe elao. Kai imoi isa'i auga gaagai keaguka kai, isa muninai ma'a fe'iai keofa auga kela'aisa foe kelaoaina, gome isa kelao foe kainagai epo'i 100 mita koa i'opoga. Ke isa kelao foeai keofau aisama, lo ei'a keisa. Ke ega'ina logai ma'a keka keaga, ke palafa isafa egae keka keisa'i.

10 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ma'a isa pau mo opaoa'i au'i amoafi'i omaiseini'i,” eoma.

11 Ke Saimon Peto keoma auga gaagai e'agaukae kai fe'i foeai ela'aua. Ke ega'ina fe'inai ma'a akaiki'a'i ma'oai mo 153 keofa mo ganinagai fe'i aemou. 12 Ke Iesu ega imoi ma'oai epaini'i einaka, “Omai amagai fo'amaga amoania,” eoma. Ke imoi ma'oai kelogo isa Lopia Iesu puo, kai aga'o alo kapulagai isa aepa'ani penia aeinaka, “Oi kaisau?” aeoma. 13 Ke imoi kemai aisama, Iesu emai palafa eafiia epenii'i, ke ma'a isafa eafiia epenii'i keaniia. 14 Iesu maeai emaunimue afegai, i'ina auga isa ega imoi eapakina peni'i oiso epamia auga.

Iesu Peto Fou Kenini'ani

15 Ke Iesu ega imoi keaniani afegai, Iesu Saimon Peto keoma auga epa'ani penia einaka, “Saimon Ioane gauga aumu, imoi ma'oai lau aniu keani kai oi auga alomu ko'a ipaumagai lau aniu loani ma?” eoma.

Ke Saimon Peto keoma auga einaka, “E, Lopia lau alou ko'agai oi animu laani auga oi lologo,” eoma.

Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Lau e'u sipi fo'ima'i,” eoma.

16 Ke Iesu epamue pugu einaka, “Saimon Ioane gauga aumu, oi alomu ko'a ipaumagai lau aniu loani ma?” eoma.

Ke Peto einaka, “E, Lopia, lau alou ko'agai oi animu laani auga oi lologo,” eoma.

Ke Iesu eifa einaka, “Lau e'u sipi fo'ima'i,” eoma.

17 Ke Iesu Peto ipainina oiso epamia einaka, “Saimon Ioane gauga aumu, oi alomu ko'a ipaumagai lau aniu loani ma?” eoma.

Ega aisama Peto alo emafu, gome Iesu isa iina epa'ani peni oma oiso epamia einaka, “Oi alomu ko'a ipaumagai lau aniu loani ma?” eoma. Ega puo Peto Iesu epainia einaka, “Lopia, oi kapa ma'oai lologo puo lau oi animu laani auga isafa lologo,” eoma.

Ke Iesu einaka, “Lau e'u sipi fo'ima'i.
18 Iifa gome maamuai laifania. Oi agu'amuai aisama, oi ifomu emu tiapu loafii'i loi'iuka'i kai lokailai ala molao looma auga afuga lolao. Kai aloapao aisama, imamu alokalaisa aufalao aga'o oi emu tiapu agepai'iukaiso, ke agepapeaiso afu aga'o anina aloani auga afuga agelaoainio,” eoma. 19 Iesu iina eifa oma auga Peto ala agemae oma, ke ega maeai Deo isapu akaiki'a auga, ke au akaiki'a agepamia auga fouga eifania. Ke ega'ina eifania afegai, Iesu Peto epainia einaka, “Muniuai mopea,” eoma.

20 Ke Peto e'afoaipini aisama, Iesu ega imoi anina eani alogaina auga isa muni'iai epea eisa. Imoi ega'ina auga Iesu ega imoi fou keaniani alogai, elao Iesu faagagai e'afeau kai epainia, “Lopia kai, age'afa'afalainio?” eoma auga. 21 Peto isa eisa aisama Iesu epa'ani penia einaka, “Lopia, isa auga ala agaoma?” eoma.

22 Ega aisama Iesu einaka, “Lau anina alaani isa faemae kai feagu mo felao lau famue famai pugu alaoma koa aisama, oi kapa'ina afokapa? Oi auga muniuai mo mopea,” eoma. 23 Iesu ega eifa oma kainai, Iesu ega imoi ke Iesu muninai kepea au'i epo'iai nini'ani epea, Iesu ega imoi anina eani alogaina auga afaemae keoma. Kai Iesu isa afaemae auga iifaga aeifania kai, iina eifa oma, “Lau anina alaani isa faemae kai feagu mo felao lau famue famai pugu alaoma koa aisama, oi kapa'ina afokapa?” eoma.

24 Iesu ega imoi ega'ina auga i'ina kapa'i kemia au'i ko'a mo eifafou'i ke fou'i pukai epapua'i. Ke i'a alogo isa kapa'ina eifani'i au'i ma'oai ko'a'i.

25 Ke Iesu kapa ma'o i'oi'i isafa ekapai'i. Kai ega'ina kapa'i aga'o aga'o pukai ipapua'i gamia koa aisama, lau laopolaga i'ina puka'i agofa'a ake fepogu puo fekeka faekaina.

Copyright information for `MEK