John 3

Iesu Nikodemus Fou Kenini'ani

Ega'ina kinagai Iudea papiau'i ke'ima'i lopiaga aga'o Faliseo ikupugai emai auga aka Nikodemus eagu. Isa gapiai emai Iesu eegai kai epainia einaka, “Rabai, lai alogo oi auga pamalele aumu Deo eegai lomai. Gome Deo aufalao aga'o eegai aeagu auga mirakulo gou'i oi lokapa'i koa afaekapa'i,” eoma.

Ke Iesu einaka, “Iifa gome maamuai laifania, au aga'o Deo ega mauniai afaemauni pugu koa aisama, isa Deo ega agofa'a ageisa afaekaina,” eoma.

Kai Nikodemus einaka, “Au aga'o eapao efua auga ala koa i'opoga agemauni pugu? Ko'a isa afaemue ina gua alogai afaekoko, ke afaemauni pugu!” eoma.

Ke Iesu einaka, “Iifa gome maamuai laifania, au aga'o ega laomai apala'i afaeumakalaini'i kai feisai ke Deo ega Spirituai baptismo afaeafia ega koa mauni mamaga afaeafia auga, Deo ega agofa'ai agekoko afaekaina. Iifa ko'a, kaisau papiau aumauni faaga'iai emauni auga papiau aumauni. Kai kaisau Deo ega Spirituai emauni auga mauni mamaga Deo ega Spiritu eegai emai auga eafia. Lau oi 'Deo ega mauniai fomauni pugu' laoma iifaga a'o lologo folokauai. Ameku anina eani kapai gapua gamai eoma aisama, egae epua emai. Ke oi ameku epua auga a'o alologo kai, kapai emai o ala elao auga afoloifania. Ega koa i'opoga mo, papiau ma'oai Deo ega Spirituai kemauni au'i isafa ala kemauni oma auga agoisa agoifania afaekaina,” eoma.

Ke Nikodemus epa'ani einaka, “Ala koa iina koa agemia agekaina?” eoma.

10 Iesu einaka, “Oi Israel papiau'i e'i pamalele aumu lakoa, alakoa i'opoga i'ina kapa'i oko'i alologo? 11 Iifa gome maamuai laifania. Lau ke e'u imoi fou kapa'ina alogo auga fouga oi maamiai aifania, ke aisa auga ko'a mo oi maamiai aifafoua. Ega mo ganinagai oi lai kapa'ina ko'a mo aifafoua auga alopako'ania paisa. 12 Ke lau aagoa kapa'i fou'i oi maamiai laifani'i kai, oi lau alopako'aniau paisa. Ega koa aisama ufa kapa'i fou'i maamiai alaifani'i aisama, ala koa lau agopako'aniau? 13 Ke kai aga'o ufa aelaolao kai, kaisau egae eake emai auga mo ufa elao. Ega'ina auga Papiau Aumauni Gauga. 14 Ke ufainagai ago maininai Moses kopai
14 Pilitani malagai, ‘copper’
kaapa iisa ekapaisa au uufagai eogeisa kai eafiakae epaapa. Ke papiau kaapa eagai'i fekemae koa i'opoga kai, maa'i elao auli kaapaga ega'ina au uufagai keisa aisama, felo'i kemia. Ega koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga isafa au kolotinai fekeafiakae.
15 Ega koa papiau ma'oai isa akepako'ania au'i agu pagai maunina fekeafia eoma.”

16 “Gome Deo agofa'a papiau'i ani'i eani alogaina kainai, Gauga ega mo aga'omo auga eulaisa emai i'ina agofa'a papiau'i ee'iai, ega koa kaisau mo isa akepako'ania au'i fakemae umamo kai, agu pagai maunina fekeafia eoma. 17 Gome Deo, Isa Gauga i'ina agofa'a papiau'i e'i laomai apala'i afa fepeni'i puo aeulaisa aemai kai, Isa Gauga faagagai agofa'a papiau'i kania'i feagamauga eoma puo eulaisa emai. 18 Ega puo kaisau isa epako'ania auga afa apala afaepenia. Kai kaisau isa aepako'ania auga afa apala eafiia efua, gome isa Deo Gauga ega mo aga'omo auga aka aepako'ania. 19 Deo papiau kapa'i ega kekapa oma au'i afa iina epeni oma'i: Eaea emai agofa'ai kai, papiau aumauni alo'i ko'agai umina anina keani kai eaea auga anina akeani, gome isa e'i laomai apala. 20 Isa ega kekapa oma, gome kaisau laomai apala ekapa auga, alo ko'agai eaea anina aeani, ke ega laomai apala'i ega'ina afekefoki auga mani'ina epa'aua puo, afaemai eaea alogai afaekoko. 21 Kai kaisau Deo ega iifa ko'a ipauma auga agugai eagu auga, elao eaea alogai ekoko. Ega koa kapa'ina isa ekapa auga Deo anina eani kainai mo ekapa auga papiau fekeisa fekelogo eoma.”

Ioane Baptista Iesu Fouga Eifafoua

22 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou kepealai kelao Iudea ago afegai, egae ega imoi mo fou keagu ke baptismo epipeni. 23 Ke ega'ina alogai Ioane isafa afu aka Aenon keoma, Salim paguaga eegai mo auga afugai eapa baptismo epipeni, gome ega'ina afuga fei afuga. Ke papiau ma'o kemai baptismo keafiia. 24 Gome i'ina kapa'i auga Ioane tipulai aeagu koa kai kemia. 25 Ega'ina alogai Ioane ega imoi isa'i, ke Iudea auga aga'o fou Iudea e'i kagakaga kainai papiau alo'i ofuga iikuga emia auga akekua kepa'aua. 26 Ke isa kemai Ioane kepainia keinaka, “Rabai, au ega'ina oi fou Jordan apiegai oapa, ke fouga loifafoua auga baptismo epipeni, ke papiau ma'oai isa eega kelao,” keoma.

27 Kai Ioane einaka, “Au aga'o kapa'ina ufai kepenia auga mo ageafia. 28 Oi ifomi lau iina laifa oma auga foifafoua, ‘Lau Kristo laa'i kai Deo eulaisau isa agogai laufai lamai au’ fooma. 29 Ifiao eamage auga, au kapa isa eakafania auga apuga. Ke ekefa'a, amage mamaga auga eega elao auga, eagu isa e'ima, ke aina epaaua kapa'ina ageifania auga aina felogo eoma. Ke muniai amage mamaga auga ega'ina enini'ani aina elogo aisama, alo egama alogaina. Lau auga Kristo ekefa'a au. Ke alogama ega'ina auga lau apu, ke pau ega'ina alogama laalogamalaina efua. 30 Isa au akaiki'a femia kai lau auga e'eleu famia.

31 “Ke isa au'oniai emai auga papiau ma'oai eka'egai afe'aini'i. Kai aagoai emai auga aagoa isa apuga, ke ega nini'ani auga aagoa papiau'i kenini'ani koa i'opoga mo enini'ani. Ke isa ufai emai auga papiau ma'oai eka'egai afe'aini'i. 32 Isa kapa'ina eisa ke a'o elogonia auga ko'a mo eifafoua kai, kai aga'o isa ega iifa anina aeani aeafia. 33 Kai papiau kapa isa ega iifa ega'ina eafia epako'ania auga, isa ega'ina pako'agai Deo ko'a gome auga eoma. 34 Gome Deo au aga'o eulaisa auga Deo ega iifa eifania, gome Deo ega Spiritu isa epenia auga, epenia afaefuafua. 35 Ke Ama alo ko'agai Gauga anina eani, ke kapa ma'oai isa imagai epaaua. 36 Ega puo kaisau Deo Gauga epako'ania auga agu pagai maunina eafia kai, kaisau Deo Gauga aepako'ania auga, ega'ina maunina afaeisa, gome Deo ega guakupu isa eegai ekae,” eoma.

Copyright information for `MEK