John 4

Iesu Samaria Papiega Fou Kenini'ani

Ke Iesu kai aga'o baptismo aepenia kai, ega imoi mo baptismo papiau kepenii'i. Ega mo ganinagai Faliseo au'i auga Iesu papiau isa ega imoi epamia'i ke baptismo epenii'i auga fouga kelogo auga Iesu elogo. Ke isa ega koa ekapaisa auga Ioane ekapa auga eka'egaina. Ke Lopia Iesu ega'ina fouga elogo aisama, Iudea ago epua'afuga emue Kalilea ago elao pugu.

Ke ega felao auga isa Samaria ago mo fepea oma felao, gome ega'ina keagaga auga ofola'o. Ega puo elao Samaria agogai taoni aka Sika keoma auga alogai ekoko. Ega'ina taonina auga ufainagai Iakobo ago e'ele gauga Iosepa epeniia auga afuga eegai. Ke ega'ina afugai fei ipuga Iakobo eapiia kainai kepafaala Iakobo ega ipu keoma auga eka. Ke Iesu ega imoi fou kemai ipu ega'ina niegai aisama, kina maaga atiafa koa i'opoga. Ke Iesu epea eafipugu puo ega'ina ipuga eegai eagukipo elaagai.

Ke Samaria papiega aga'o emai fei gala'a eoma aisama, Iesu isa epainia einaka, “Fei afa mopeniau mainu,” eoma. Gome Iesu ega imoi au'i fo'ama i'afa taoni kelao.

Ke Samaria papiega Iesu epainia einaka, “Oi Iudea aumu ke lau auga Samaria papieu kai kapa puo lau logoiniau fei mapenio moinu looma?” eoma. Samaria papiega ega eifa oma, gome Samaria papiau'i liti o kaputi kepapinauga auga Iudea papiau'i afakepapinauga.

10 Kai Iesu einaka, “Oi Deo kapa'ina epipeni, ke kaisau oi fei egoinio auga mologo koa aisama, oi isa fogoina, ke isa oi agu pagai feina fepenio,” eoma.

11 Ega aisama papie Iesu epainia einaka, “Au akaiki'a aumu, oi fei isakoaua kapa aga'o eemuai laa'i ke ipu isafa eake alogaina. Ega puo kapai agu pagai feina ega'ina aloafia? 12 Lai ufumai apamai Iakobo i'ina ipuga eapiia epeniimai. Isa i'ina ipuga feina einu ke gauga isafa keinu. Ke gauga au'i e'i sipi polomakau fou isafa i'ina feina keinu. Kai oi auga Iakobo loka'egaina ma puo iina loifa oma?” eoma.

13 Iesu einaka, “Papiau ma'oai i'ina feina keinu au'i aiso'i agekupu pugu. 14 Kai kaisau lau fei isa lapenia auga ageinu auga aiso afaekupukupu pugu. Kai fei ega'ina isa lapenia auga isa alogai afaefuga age'uki agelao ageka aoniamo, ke agu pagai maunina ageafia,” eoma.

15 Ke papie isa epainia einaka, “Au akaiki'a aumu, fei ega'ina mopeniau, ega koa aisou afaekupu pugu, ke fei ila'a iina afalamaimai pugu,” eoma.

16 Ke Iesu papie epainia einaka, “Molao akafamu moifaga kai fomue fomai pugu,” eoma.

17 Ke papie einaka, “Lau akafau aga'o laa'i,” eoma.

Ega aisama Iesu papie epainia einaka, “Oi akafamu aga'o laa'i looma auga ko'a loifania.
18 Gome iifa ko'a auga, oi au ima loakafani'i, ke au pau aunimi oague auga oi akafamu laa'i. Oi kapa'ina pau mo loifania auga iifa ko'a,” eoma.

19 Ke papie einaka, “Au akaiki'a aumu, lau lalogo oi profeta aumu. 20 Lai ufumai apamai i'ina ikugai Deo keau afagaina kai, oi Iudea aumi oifa, i'a Deo faau afagaina afuga auga Ierusalemeai ooma,” eoma.

21 Ke Iesu isa epainia einaka, “Papie lau mopako'aniau, gome kina aga'o emai, ke ega'ina kinagai oi i'ina ikugai, o Ierusalemeai Ama'a Deo afoloau afagaina. 22 Oi Samaria papiaumi kaisau oau afagaina auga alologo kai oau afagaina. Kai lai Iudea papiaumai auga kaisau aau afagaina auga alogo, gome papiau Kania'i Isagamauga auga Iudea papiau'i faaga'iai emai. 23 Ega mo ganinagai kina aga'o agemai, ke ega'ina kina auga emai efua puo papiau alo'i ko'agai Deo keau afagaina au'i Deo ega Spiritu ega isapuai, ke Deo ega iifa ko'agai mo Deo akeau afagaina. Gome Ama'a Deo papiau isa ega keau afagai oma au'i ekapuni'i. 24 Ke Deo auga Spiritu kainai, Isa keau afagaina papiau'i au'i Deo ega Spiritu ega isapuai Isa fekeau afagaina, ke Deo ega iifa ko'a'i mo kai'iai fekepea Deo fekeau afagaina,” eoma.

25 Ke papie eifa einaka, “Lau lalogo Mesaia agemai. (Mesaia auga keifaga Kristo keoma.) Ke isa agemai aisama, lai maamaisai kapa ma'oai ageifafou afe'aini'i,” eoma.

26 Ke Iesu isa epainia einaka, “Lau oi maamuai lanini'ani au, lau isa,” eoma.

27 Ke Iesu papie maagai ega'ina eifania afegai mo, isa ega imoi kemue kemai, ke isa papie fou kenini'ani keisa aisama kekauai alogaina. Ke kai aga'o aepa'ani aeinaka, “Kapa'ina anina loani, o kapa puo ega'ina papiega aunimi onini'ani?” aeoma.

28 Ke Iesu ega imoi kemai aisama, papie ega oga fei eakoaua auga egae epua'afuga ekaega kai, emue elao taoniai papiau epaini'i einaka, “Omai, au aga'o lau kapa ma'oai lakapai'i au'i eifani'i auga amoisa. Isa Mesaia afemia isafa?” eoma. 30 Ega aisama isa taoniai kepealai Iesu eega kelao.

31 Ke papiau Iesu eega kemaimai kai, Iesu ega imoi isa kegoi kapulania keinaka, “Rabai, kapa aga'o moania,” keoma.

32 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Lau oi fo'ama oko alologo auga eeuai ekae alaania,” eoma.

33 Ega aisama Iesu ega imoi au'i ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Aufalao aga'o fo'ama emaiseina eaniia ma?” keoma.

34 Kai Iesu isa kapa'ina keifania auga elogo puo eifa einaka, “Lau e'u fo'ama auga lau eulaisau auga kapa'ina anina eani auga fakapa ke ega pinauga fapafua. 35 Oi iina aloifa oma, ‘Gafa pani mo akelao afegai kai, fo'ama isafina kina agekaina alooma ma?’ Amoisa, lau oi lapainimi, maami amopakiakaea fani afuga amoisa. Gome fo'ama ani'i keogei'i efua i'afe'i kina ekainia. 36 Ke fo'ama isafina auga afa isoge emia fo'ama eafia, agu pagai maunina afugai eoge'i. Ega koa au fo'ama efauga auga ke au fo'ama eafia auga, auni'i kai'ialao alo'i fegama. 37 Ega kainai i'ina iifa ko'a ipauma, ‘Au aga'o auga fo'ama efauga, ke aga'o auga fo'ama eafia.’ 38 Lau oi laulaimi olao kapa'ina oi afipugu'i alopa'au'i au'i oafii'i omaiseini'i. Papiau i'oi'i isa'i ega'ina afipuguga kepa'aua kai, oi auga isa e'i afipuguai fo'ama anina eoge auga olao oafiia omaiseina,” eoma.

Samaria Papiau'i Ma'o Iesu Kepako'ania

39 Ke Samaria papiau'i ma'o ega'ina taoninai keagu au'i Iesu kepako'ania, gome papie Iesu fouga, iina eifafou oma a'o kelogonia. “Isa lau kapa ma'oai lakapai'i au'i maauai eifani'i,” eoma. 40 Ega puo Samaria papiau'i kemai Iesu eegai aisama, kegoinia egae fou kegaagu keoma. Ke Iesu egae kina auni'i eagu. 41 Ke isa ega nini'ani kainai, papiau ma'o mo isafa isa kepako'ania.

42 Ke ega'ina papiau'i papie kepainia keinaka, “Lai oi loifa puo Iesu alapako'ania, gome pau lai ifomai isa aina alogonia, ke alogo isa Mesaia, i'ina agofa'a papiau'i kania'i Isagamauga auga paisa,” keoma.

Iesu Au Akaiki'a Aga'o Gauga Maguaega Epafelo

43 Ke kina gua afegai, Iesu ega'ina afuga epua'afuga elao Kalilea ago. 44 Ke Iesu ifo eifa, profeta aga'o ifo ega paguai auga papiau isa afakeifa koko, ke au akaiki'a afakepamia eoma. 45 Kai isa elao Kalilea agogai ekoko aisama, Kalilea papiau'i Iesu keifa koko, gome isa isafa Pasover miamia kinagai egae Ierusalemeai keagu Iesu kapa'ina mo ekapai'i auga keisa'i.

46 Ega puo Iesu emai Kalilea agogai Kana taoninai fei fino epamia auga taoninai ekoko pugu. Ke au akaiki'a aga'o Roma kamanina papagai epinauga auga gauga eisafa Kapenaum taoninai eka auga egae eagu. 47 I'ina auga Iesu Iudea agogai emai Kalilea agogai ekoko auga fouga elogo aisama, elao Iesu eegai egoinia gaake galao gauga gapafelo eoma. Gome isa gauga afa'agamo agemae eoma.

48 Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Oi mirakulo gou'i afakemia afoloisa'i koa aisama, lau afolopapako'aniau,” eoma.

49 Kai au akaiki'a ega'ina einaka, “Au akaiki'a aumu, lau gau aemae koa kai, mai alao mopafelo,” eoma.

50 Ke Iesu isa epainia einaka, “Molao, oi gaumu ageagu,” eoma.

Ke au ega'ina Iesu kapa'ina isa maagai eifania auga iifaga epako'ania, ke ekailai elao.
51 Ke isa keagai epeapea kai, ega pinauga au'i kemai isa gauga aemae auga fouga maagai keifania keinaka, “Oi gaumu aemae, eaguega,” keoma. 52 Ke isa gauga kina maaga kapagai efelo auga pa'anina epa'ani aisama, ega pinauga au'i keinaka, “Faai kinai 1 o'clock auama isafaga isa epua'afuga,” keoma.

53 Ega koa emia aisama, au ega'ina elogo Iesu kina maaga ega'inagai isa epainia, “Oi gaumu ageagu,” eoma. Ega puo isa ifo ke ega e'ai kai mo kai mo keagu au'i fofougai Iesu kepako'ania.

54 Iesu Iudea agogai emai Kalileai aisama i'ina mirakulo ekapaisa. Ke i'ina mirakulo auga Kalilea agogai Iesu ega mirakulo ikapa gua epamia auga.

Copyright information for `MEK