John 5

Iesu A'u Niegai Isafa Auga Epafelo

Egae kai kina isa'i kelao afegai, Iudea papiau'i e'i miamia aga'o Ierusalemeai emia puo Iesu Ierusaleme elao. Ke egae Ierusalemeai pa'afi kepafaala Sipi Pa'afina keoma auga eegai ofuga e'ele aga'o eka. Ke ega'ina ofugaga, Hibru papiau'i mala'iai keifaga Betesda keoma. Egae paapa ima kepoai kepaapa'i keapa. Ke egae, isafa papiau'i ma'o kekaaka. Ega'ina papiau'i auga maakimi'i au'i, ife'i emelo au'i, ke faaga'i fofouga emelo au'i. Isa egae keka kai fei agelao agemai auga ke'imaisa. Gome egae kekaega kai, Lopia ega agelo kina aga'o epogai mo emai fei ega'ina epalagulagua. Ke ega'ina emia afegai mo kaisau eufai feisai eake auga, isafa kapa eafia auga faagagai laa'i emia, efelo. Ke au aga'o egae eka auga inipo ou'aga oiso kuagai imagea oiso alogai eisafa. Iesu elao ega'ina auga eka eisa aisama, elogo isa auga inipo ealogai eisafa eka. Ke epa'ani penia einaka, “Oi anina loani felomu momia looma ma?” eoma.

Ke isafa auga einaka, “Au akaiki'a aumu, ofuga feina elagulagu alogai aufalao aga'o lau fepalagainiau ofugai faake auga papiauga laa'i. Ega puo egae maake laomaoma kai aufalao i'oina aga'o eufai lau agouai eake,” eoma.

Ega aisama Iesu au ega'ina epainia einaka, “Mo'ue, emu ile moafia mopea,” eoma. Ke fiakoa mo au ega'ina felo emia, e'ue ega ile eafiia epea.

Ke mirakulo i'ina auga Iudea papiau'i Deo keau afagaina kinagai emia.
10 Ega puo Iudea papiau'i au felo emia auga kepainia keinaka, “Pau kina auga Deo isau afagaina kina. Ke lai emai kagakaga auga Deo isau afagaina kinagai oi emu ile foafia fopea auga eifa apua,” keoma.

11 Kai isa einaka, “Au lau epafeloisau auga epainiau, ‘Emu ile moafia mopea eoma,’ puo lau e'u ile laafiia lapea,” eoma.

12 Ega aisama Iudea papiau'i au ega'ina kepa'ani penia keinaka, “Au kapa oi epainio emu ile moafia mopea eoma?” keoma.

13 Ke au felo emia auga kaisau isa epafelo auga aelogo, gome Iesu papiau egae kela'afou au'i epo'iai eepouka elao.

14 Kai muniai Iesu isa Deo ega e'ai eisa aisama epainia einaka, “Loisa, oi felomu lomia efua. Ega puo laomai apala'i folokapa'i pugu, o laa'i koa aisama, kapa apala ipauma ega'ina isafaga eka'egaina auga aga'o oi faagamuai afemia,” eoma. 15 Ke au ega'ina elao Iudea papiau'i maa'iai Iesu isa epafelo auga eifania.

16 Ega puo Iudea papiau'i Iesu keafi apalania, gome isa Deo isau afagaina kinagai ega'ina kapa'i ekapai'i. 17 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Lau Amau aufa kina epinauga mo emai i'ina kina. Ke lau isafa lapinauga,” eoma. 18 Ega'ina kainai Iudea papiau'i guakupuai keuniaimoimo keaga aga'o kekapunia isa kegaaupugua keoma. Gome isa Moses ega iifa kainai Deo isau afagaina kinagai papiau pinauga aga'o fakekapa eoma auga mo iifaga aeaupea kai, Deo isafa eifaga isa Ama eoma. Ega koa ekapaisa Deo auga isa fou i'opo'i mo epamia.

Iesu Ifo Deo Gauga Auga Papiau Maa'iai Eifafoua

19 Kai Iesu Iudea papiau'i isa kegaaupugua keoma auga elogo aisama, i'ina iifagai e'i iifa epamue einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Gauga kapa aga'o ifogamo afaekapa kai, isa Ama kapa'ina ekapa eisa auga agekapa. Gome Ama kapa'ina mo ekapa auga Gauga isafa i'opoga mo ekapa. 20 Gome Ama Gauga alo ko'agai anina eani alogaina ke kapa'ina Isa ekapa auga Gauga epakina. Ke Ama isa kapa akaiki'a'i ipauma'i i'ina kapa'i keka'egaini'i auga agepakina agekapa'i, ega koa fokauai alogaina eoma. 21 Gome Ama mae papiau'i epamaunimue'i mauni mamaga epenii'i koa i'opoga, Gauga isafa kaisau anina eani auga mauni mamaga epenia. 22 Gome Ama kai aga'o afa felo o apala aepenia kai, ega'ina pinauga Gauga imagai eogeaua, isa papiau e'i laomai felo o apala auga afa agepeni'i. 23 Ega koa papiau ma'oai Ama au akaiki'a kepamia koa i'opoga, Gauga isafa au akaiki'a fekepamia eoma. Kai kaisau Gauga au akaiki'a aepamia auga Ama, Gauga eulaisa auga au akaiki'a aepamia.

24 “Iifa gome maamiai laifania, kaisau lau iifa laifania auga ainau elogo, ke lau eulaisau auga epako'ania auga agu pagai maunina eafia, ke Deo eegai afa apala afaeafia. Kai isa mae afugai epealai, epagai agu pagai maunina afugai ekoko efua. 25 Iifa gome maamiai laifania, mae au'i Deo Gauga aina akelogo ke kaisau isa aina kelogo ke kainai akepea au'i akemaunimue akeagu auga kina agemai. Pau auga ega'ina kina emai efua kainagai. 26 Gome Ama ifo eegai mauni ekae koa i'opoga, Ama Gauga elogoaina ega koa Gauga ifo isafa mauni eegai feka eoma. 27 Ke Ama Gauga isapu epeniia papiau e'i laomai felo o apala auga afa fepeni'i eoma, gome isa Papiau Aumauni Gauga.

28 “Oi lau i'ina iifaga laifania ainau ologo folokauai alogaina, gome kina aga'o agemai aisama, papiau ma'oai kemae laai kekae au'i Papiau Aumauni Gauga aina akelogo. 29 Ke ega'ina papiau'i laai akepealai, ke kaisau laomai felo'i kekapai'i au'i ake'ue mauni mamaga akeafia. Kai kaisau laomai apala'i kekapai'i au'i, e'i laomai apala afa akeafia. 30 Lau ifou mo kapa aga'o alakapa afaekaina. Kai lau papiau e'i laomai felo o apala auga Amau eifania aina lalogo auga mo lakapa. Ke lau papiau e'i laomai afa lapipeni auga laomai felogai mo lakapa, gome lau auga lau ifou anina laani auga mo alakapuga kai eulaisau auga kapa'ina anina eani auga mo lakapuga,” eoma.

Iesu Ifo Fouga Eifafoua

31 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Lau ifou fou laifafoua ko'a laoma koa aisama, lau kapa'ina laifania auga kai aga'o afaelogo ke afaeifafoua puo ega'ina iifaga auga ko'a laa'i. 32 Kai aufalao i'oina aga'o lau fou eifafoua koa aisama, ega'ina auga ko'a epamia. Ke lau lalogo isa lau fou eifafoua auga ko'a ipauma.

33 “Ke oi papiau oulai'i Ioane eega kelao, ke isa iifa ko'a mo eifania. 34 Ega'ina emia auga, papiau aumauni lau fou keifafoua auga ko'a fapamia laoma puo ega laifa oma folooma kai, lau oi maamiai laifafoua ega koa kaniami feisagamau laoma. 35 Ioane auga lanepa eaga koa i'opoga emia eaga eaea epipeni, ke oi kina pika koa mo isa ega eaea okinaga oisa oalogamalaina.

36 “Kai lau fou feifafoua auga papiauga aga'o Ioane eka'egaina auga eague. Gome pinauga lau Amau epeniiau fakapa fapafua eoma auga pau lakapa, ke ega'ina pinaugaga, lau Amau eulaisau lamai auga ko'a mo eifafoua. 37 Ke Amau lau eulaisau lamai auga, Isa ifo lau isa eegai lamai auga eifafoua. Oi isa aina alologologo, ke iisa isafa ala koa auga aloisaisa. 38 Ke Isa ega iifa isafa oi alomiai aeka, gome oi Isa eulaisa emai papiauga alopako'ania. 39 Oi alomi ko'agai Deo ega iifa puka omaleleaina, gome oopolaga ega'ina iifa'iai agu pagai maunina oafia ooma. Ke Deo ega iifa ega'ina au'i lau fou keifania. 40 Kai oi lau eeu fomai ega koa agu pagai maunina foafia auga oumakalaina.

41 “Lau papiau fekeau afagainiau auga lapamafua. 42 Kai lau oi alomi ala koa auga lalogo. Ega'ina auga, Deo alo ko'agai papiau ma'oai ani'i eani auga laoga maina oi alomiai aeka. 43 Ke lau Amau akagai lamai, ke oi lau foifa kokoisau auga anina aloani. Kai papiau i'oina aga'o ifo akagai agemai koa aisama, oi isa agoifa koko. 44 Ke oi ifomi mo isau afagainimi auga anina oani kai, alouniaimoimo Deo ega mo aga'omo auga eegai au afagai emai auga alokapuga koa aisama, ala koa lau agopako'aniau agekaina?

45 “Lau ega laifa oma mo ganinagai, lau Amau agogai oi felo o apala ma okapaisa auga puo alapenimi auga opolaga foloafia. Oi agu pagai maunina amoafia ooma auga afia'amaga Moses eegai ooge puo, Moses oi felo o apala ma okapaisa auga pa'anina agepa'ani penimi. 46 Gome oi alomi ko'agai Moses opako'ania koa aisama, lau isafa fopako'aniau, gome Moses lau fou epapua. 47 Kai oi isa kapa'ina epapua auga alopako'ania puo, ala koa lau kapa'ina laifania auga agopako'ania?” eoma.

Copyright information for `MEK