John 6

Iesu Papiau 5000 Epaaniani'i

(Mateo 14:13-21; Mako 6:30-44; Luka 9:10-17)

Iesu ega'ina eifania afegai, epagai elao Kalilea a'uga kua oma kaina. Ke ega'ina a'uga auga kepafaala Tiberias a'uga keoma. Ke la'afou akaiki'a isa muninai kelao, gome isa mirakulo gou'i isafa papiau'i faaga'iai ekapai'i keisa. Ke Iesu ega imoi fou ke'agau kelao ikuai keagukipo. Ke ega'ina kinagai auga Iudea papiau'i e'i miamia aka Pasover keoma auga kina emai kainagai.

Iesu ega imoi fou egae keaguega kai, maaga elao la'afou akaiki'a eega kemai eisa'i aisama, Filip epainia einaka, “Kapai palafa aga'afa papiau i'ina akeania?” eoma. Iesu, Filip ga'opo eoma puo ega epa'ani peni oma, gome isa ifo kapa'ina agekapa auga minogai eopolaga efua.

Filip einaka, “Papiau aga'o gafa imagea kuagai oiso epinauga auga afa monina agaafia ganinagai, palafa ma'o afala'afa, ega koa afa'agamo mo ganinagai i'ina papiau'i ma'oai aga'o aga'o ake'i ageiku opogaina afaekaina,” eoma.

Ega aisama Iesu ega imoi aga'o Andru, Saimon Peto keoma auga akina eifa einaka, “Imoi maguaega inamo'e palafa iuma e'ele'i ima, ke ma'a e'ele'i gua eegai kekae. Kai papiau iina ema'o oma auga, palafa ega'ina ke ma'a gua auga faaga'iai kapa aga'o agapagama ma?” eoma.

10 Ke Iesu einaka, “Papiau amopaini'i kegaagukipo,” eoma. Ke ega'ina afugai mukimuki ma'o keuki kainai papiau keagukipo. Ke ega'ina papiau'i epo'iai au mo au'i 5000 koa i'opoga. 11 Ke papiau ega'ina keagukipo afegai, Iesu palafa iuma'i eafii'i Deo tenkiu epeniia aisama, mirakulo akaiki'a emia, palafa ma'o emia, ke ega imoi fou ke'eaisa papiau egae keagu au'i pika anina keani auga kepenii'i. Ke ma'a isafa eafii'i ega koa ekapaisa.

12 Ke papiau ma'oai keaniani alo'i ekainia aisama, Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Palafa ame'afu'i kekae au'i amopakai guguaini'i, ega koa aga'o egae faeka faelifu aage mo,” eoma. 13 Ega puo ega imoi papiau palafa iuma'i ima ega'ina keanii'i ame'afu'i au'i kepakai guguaini'i, ale'a 12 ake'i kepapogu'i.

14 Ke ega'ina papiau'i Iesu ega'ina mirakulo gouga ekapaisa keisa aisama, keifa keinaka, “Iifa ko'a i'ina auga Profeta agemai agofa'ai keoma auga inamo'e,” keoma. 15 Ke Iesu ega'ina papiau'i isa kegapaafia kin kegapamia keoma auga elogo puo, epua'afuni'i pugu ifogamo elao ikuai.

Iesu A'u Laagai Epea

(Mateo 14:22-33; Mako 6:45-52)

16 Ke epagapigapi aisama, Iesu ega imoi keake kelao a'uai. 17 Egae gaagai keaguka kai, a'uai kepagai Kapenaum taonina kelao. Ke kelao alogai egapi efua kai kelao. Kai Iesu auga isa fou akelao. 18 Ega'ina alogai ameku kapula epua puo a'u emoge. 19 Ke isa kepoke afa'agamo epo emaefa, kina maaga amagai 5, o 6 o'clock koa i'opoga aisama, Iesu a'u laagai epea, isa keaguka gaagaga eega emai keisa. Ega aisama isa Iesu keisa isage aga'o keoma puo kemani'i alogaina. 20 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “I'ina lau puo folomani'i,” eoma. 21 Iesu ega imoi Iesu ega eifa oma aina kelogonia kai, kelogo isa Iesu. Ega puo kelao gaagai keukaisa aisama, fiakoa mo gaaga elao isa afu kelao auga foegai eofau.

22 Ke egani aisama, la'afou akaiki'a a'u apie foegai keagu au'i gaaga aga'omo egae eka auga keisa kelogo. Ke Iesu ega imoi fou ega'ina gaagagai akeaguka kai, ega imoi ifo'i mo gaagai keaguka kelao auga keisa'i. 23 Kai gaaga isa'i Tiberias foegai kemai au'i Iesu Deo tenkiu epeniia kai, palafa papiau epenii'i keaniia auga afugai keofau. 24 Ke la'afou papiau'i Iesu ke ega imoi fou egae akeisa'i aisama, fiakoa mo gaagai keaguka, Iesu ikapuga Kapenaum taonina kelao.

Iesu Auga Palafa Mauni Epipeni Auga

25 Papiau ega'ina Iesu kekapuga au'i kemai Iesu a'u apiegai kekapulaisa aisama, kepa'ani penia keinaka, “Rabai, oi gaika lomai inae?” keoma.

26 Kai Iesu isa e'i pa'ani afa aepamue kai, iifa i'oina eifania einaka, “Iifa gome maamiai laifania, oi lau mirakulo gou'i lakapai'i au'i oisa'i puo muniuai alopea alokapuniau kai, oi palafa iuma'i oanii'i inaemi epogu puogai lau muniuai opea. 27 Oi fo'ama elifu auga faugai foloafipugu kai, fo'ama ageka aoniamo, agu pagai maunina afuga agelaoainimi auga afipuguga fopa'aua. Ke ega'ina fo'amaga auga Papiau Aumauni Gauga oi agepenimi. Gome Deo Ama auga isa Gauga ega'ina fo'amaga fepipeni auga gouga ko'a isa faagagai eogeisa,” eoma.

28 Ega aisama kepa'ani penia keinaka, “Lai kapa'ina fakapa Deo ega pinauga fakapa?” keoma.

29 Ke Iesu einaka, “Deo ega pinauga auga i'ina: Oi Isa eulaisa auga amopako'ania,” eoma.

30 Ega puo Iesu kepa'ani penia pugu keinaka, “Mirakulo gouga kapa alokapa agaisa ega koa oi agapako'anio? Moses Deo ega iifa pukagai iina epapua oma: ‘Isa ufa palafaga epenii'i keaniia,’
30-31 Exodus 16:4; Nehemaia 9:15; Sam 78:24-25
eoma. Moses ega eifa oma koa i'opoga, ago maininai lai ufumai apamai mana ufai ke'ualai keaniia,” keoma.

32 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania, Moses oi ufa palafaga ega'ina aepenimi kai, lau Amau palafa ko'a ipauma ufai emai auga oi epeniimi. 33 Gome Deo ega palafa auga, kaisau ufai eake emai i'ina agofa'a papiau'i mauni epeni'i auga,” eoma.

34 Ega aisama isa keinaka, “Au akaiki'a aumu, pau kinagai ega'ina palafaga fopenimai faefuafua,” keoma.

35 Iesu papiau ega keifa oma aina'i elogonia aisama eifa einaka, “Palafa papiau mauni mamaga epeni'i auga lau. Kaisau lau eeu emai auga inaega afaekimukimu, ke kaisau lau epako'aniau auga aiso afaekupukupu. 36 Kai lau oi lapainimi koa i'opoga, oi lau kapa'ina lakapai'i au'i oisa'i kai, alopako'aniau paisa. 37 Kai Amau lau epeniau au'i ma'oai eeu akemai, ke kaisau lau eeu akemai au'i afalaula'i. 38 Gome lau ufai laake lamai auga lau ifou anina laani auga makapa laoma puo alamai kai, lau eulaisau auga kapa'ina anina eani auga fakapa laoma puo lamai. 39 Ke lau eulaisau auga anina eani Isa kaisau mo lau epeniau au'i aga'o falapagea'i kai, kina fuagai aisama, fapamaunimue'i eoma. 40 Gome lau Amau anina eani auga, papiau ma'oai maa'i elao Gauga keisa ke kepako'ania au'i, agu pagai maunina fekeafia eoma. Ke kina fuagai aisama, lau isa alapamaunimue'i mauni mamaga akeafia,” eoma.

41 Iesu ega eifa oma aisama, Iudea papiau'i isa eegai keifa mugumugu, gome isa eifa, “Palafa ufai emai auga lau,” eoma. 42 Ke isa keifa mugumugu keinaka, “I'ina auga Iesu Iosepa gauga. Isa ina ama fou alogoni'i efua. Kai pau ala koa isa eifa, ‘Lau ufai lamai,’ eoma?” keoma.

43 Ega aisama Iesu eifa einaka, “Oi ifomi epomiai foloifa mugumugu. 44 Kai aga'o lau eeu agemai afaekaina kai, Amau lau eulaisau auga isa lau eeu agemaiseina koa aisama, ega'ina papiauga mo lau eeu agemai agekaina. Ke kina fuagai aisama, lau ega'ina papiauga alapamaunimue. 45 Ke ega koa agemia auga ufainagai profeta Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma, ‘Deo isa ma'oai agepamaleleni'i,’
45 Aisaea 54:13
keoma. Ega koa i'opoga, kaisau aina epaaua lau Amau aina elogo ke eegai emalele auga lau eeu emai.
46 Ke kai aga'o Deo Ama auga aeisaisa kai, Deo eegai emai auga mo Ama eisa. 47 Iifa gome maamiai laifania. Kaisau lau epako'aniau auga agu pagai maunina eafia. 48 Gome palafa papiau mauni mamaga epeni'i auga lau. 49 Ufainagai oi ufumi apami ago maininai mana keaniia mo ganinagai ma'oai akeagu pagainia kai kemae. 50 Kai palafa ufai eake inamo'e. Ke kaisau ega'ina palafaga ageania auga afaemae. 51 Lau auga palafa maaga maunina ufai eake emai au. Au aga'o i'ina palafaga ageania auga ageagu pagainia. Palafa i'ina auga lau pitiou agofa'a papiau'i fau'iai Deo alapa'a penia, ega koa isa agu pagai maunina akeafia,” eoma.

52 Iesu ega eifa oma aisama, Iudea papiau'i ifo'i mo epo'iai keakekua keinaka, “Ala koa i'ina auga ifo pitioga papiau agepeni'i akeania eoma?” keoma.

53 Kai Iesu isa epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Oi Papiau Aumauni Gauga pitioga afoloania ke ifa afoloinu koa aisama, oi alomiai mauni aga'o laa'i. 54 Kai kaisau lau pitiou eania ke ifau einu auga, agu pagai maunina eafia. Ke kina fuagai aisama, alapamaunimue mauni mamaga alapenia. 55 Gome lau pitiou auga fo'ama ko'a, ke ifau auga inuinu kapa ko'a. 56 Kaisau lau pitiou eania ke ifau einu auga lau alouai eague, ke lau isa alogai laague. 57 Ke Ama eague aoniamo auga eulaisau koa i'opoga, lau Amau puogai laague. Ega puo kaisau lau pitiou eania ke ifau einu auga, lau puouai ageagu. 58 I'ina palafaga auga ufai eake emai auga. I'a ufu'a apa'a mana keaniia mo ganinagai kemae kai, kaisau i'ina palafaga ageania auga, ageagu pagainia,” eoma. 59 Iesu i'ina kapa'i ma'oai Kapenaum taoninai Iudea papiau'i e'i la'afou afugai epamalele alogai eifafou'i.

Iesu Muninai Kepea Au'i Ma'o Isa Kepua'afuga

60 Iesu muninai kepea au'i ega'ina pamalelega a'o kelogonia aisama, ma'o keifa keinaka, “Pamalele ega'ina e'inoka alogaina puo, kaisau ega'ina pamalelega kainai agepea agekaina?” keoma.

61 Ke Iesu ega imoi i'ina pamalelega puogai keifa mugumugu auga elogo aisama epaini'i einaka, “I'ina pamalelega oi alomi epalifua ma? 62 Oi Papiau Aumauni Gauga afe'agau afelao, emai afugai afeagu afoisa aisama, kapa'ina afokapa? 63 Deo ega Spiritu auga mauni mamaga epipeni. Kai agofa'ai papiau aumauni imaauga auga kapa aga'o afaepagama. Ke iifa oi maamiai laifani'i au'i Deo ega Spiritu ega iifa, ke ega'ina iifa'i mauni mamaga kepipeni. 64 Kai oi epomiai isami lau kapa'ina laifania auga alopako'ania,” eoma. Gome Iesu e'ina mo aisama, kaisau mo isa akepako'ania ke kaisau isa age'afa'afalaina auga elogo efua puo ega eifa oma. 65 Ke eifa pugu einaka, “Ega kainai oi lapainimi laifa, kai aga'o ifo lau eeu afaemai kai, lau Amau isa agepapea eeu agemaiseina aisama kai, isa lau eeu agemai agekaina laoma,” eoma.

66 Iesu ega eifa oma aisama, muninai kepea au'i ma'o isa kepua'afuga, ke muninai akepea pugu.

67 Ega aisama Iesu e'afoaipini ega apostolo 12 au'i epa'ani peni'i einaka, “Oi isafa olao ma ooma?” eoma.

68 Kai Saimon Peto keoma auga einaka, “Lopia, lai kai eega agalao? Agu pagai iifa'i oi eemuai kekae. 69 Lai apako'ania ke alogo oi auga Alo Lolofa Aumu Deo eegai lomai Aumu,” eoma.

70 Ega aisama Iesu einaka, “Lau oi aumi 12 aumi alakinanimi ma? Iifa gome lau oi lakinanimi kai, oi epomiai aga'o auga tiapolo!” eoma. 71 (Iesu ega'ina eifania auga, isa ifo ega imoi 12 auga epo'iai aga'o aka Judas, au aka Saimon Iskariot gauga muniai isa age'afa'afalaina auga fouga eifania.)

Copyright information for `MEK